Skip to content

In 1967 werd ons dorp opgeschrikt door “wilde “ verkeersplannen van het toenmalige gemeentebestuur om een 4-baans verkeersweg door onze woongemeente te realiseren.

Dit plan leidde tot heftige beroering onder de inwoners en was toen de aanleiding om een verenging op te richten met het doel deze planideeën van tafel te krijgen. Dit lukte en …..de Vereniging Vrienden van Wassenaar , was geboren !

Sindsdien hebben De Vrienden zich voortdurend ingezet om met name de verkeersproblematiek in onze gemeente nauwlettend te volgen , en daar waar van toepassing, het gemeentebestuur te attenderen op verontrustende verkeersontwikkelingen en het bestuur gevraagd of ongevraagd van advies te dienen.

Het huidige (vigerende ) Verkeersplan Wassenaar dateert van 2016 en is aan vernieuwing toe. Thans heeft het gemeentebestuur dan ook stappen gezet om een nieuw Verkeersplan te ontwerpen met een beoogde invoering eind 2021.

In de huidige tijden – gekenmerkt door snel toenemende verkeersdrukte — spelen twee prominente problemen , namelijk de oplopende congestie op de N44 (de Rijksstraatweg ) en het vele sluipverkeer door ons dorp.

Deze factoren zorgen voor een gebrek aan doorstroming op de wegen in onze gemeente, voor een gevoel van onveiligheid onder de inwoners, voor moeilijke bereikbaarheid en daarmee voor een aantasting van de leefbaarheid in de woongemeente. Sinds november 2019 is een Onderzoeksteam van de gemeente, bijgestaan door het externe adviesbureau Royal Haskoning , bezig de problematiek in kaart te brengen .

Daarbij is in de loop van 2020 een beroep gedaan op de Wassenaarse burgers om hieraan een steentje bij te dragen, middels een enquête, middels inspreekavonden en middels commentaar en suggesties-inbreng op een website. Ook De Vrienden lieten van zich horen in de opgestarte discussies en werkgroepbijeenkomsten. In gezamenlijkheid , dwz samen met overige participanten ( Keer Verkeer, Ondernemend Wassenaar, de Fietserbond en Buurtverenigingen) werden verkeersmaatregelen ter tafel gebracht die oplossingen moeten bieden.

In het voorjaar van 2021 is het onderzoekstraject afgesloten en werden de gesuggereerde maatregelen door gebruikmaking van verkeersmodellen , getoetst op hun effectiviteit .

Het onderzoeksrapport , opgesteld door RHK, rept van Denkrichtingen en Kansen en vereist nog vervolganalyses.

Het resultaat van dit traject is eerst door de Gemeente “ teruggekoppeld “ naar de burgerij op 5 juli  en vervolgens in een Commissievergadering en daarop volgende Raadsvergadering  op 21 september 2021,  behandeld en bediscussieerd.

In november 2021 zal het College een zgn. Realisatieplan aan de Raad voorleggen. Dit moet dan de echte concrete maatregelen ter tafel brengen. Wordt vervolgd .

De Vrienden zullen de uitkomsten kritisch beschouwen en volgen het verdere verloop van dit proces op de voet.

Links & artikelen
Back To Top