Skip to content

Ontwikkeling Valkenburg| notitie Vrienden aan gemeenteraad

Aan de Gemeenteraad van Wassenaar

C.c. College van Burgemeester en Wethouders                                                                    Wassenaar, 27 januari 2019

ONTWIKKELINGEN VALKENBURG Notitie van De Vereniging van Vrienden van Wassenaar (VvW) aangaande komende besluitvorming betreffende voormalig vliegveld Valkenburg (zie bericht op de site van de gemeente Wassenaar d.d. 20-12-2018).

INLEIDING

Bij de Vereniging van Vrienden van Wassenaar bestaat grote bezorgdheid omtrent de ophanden zijnde – nadere – besluitvorming aangaande Valkenburg.

In deze notitie wil de Vereniging nader toelichten op welke gronden deze is gebaseerd en waarom de Vereniging besloten heeft op dit moment daar uiting aan te geven. 

BESLUITVORMINGSPROCESSEN

Destijds is het zogenaamde Masterplan Valkenburg tot stand gekomen. Hieromtrent is toen van vele kanten (óók door de Wassenaarse gemeenteraad) bezwaar aangetekend. Met name van Wassenaarse zijde is gepleit voor de invulling van een groene bufferzone tussen Wassenaar en de geplande bebouwing op Valkenburg van 1500 meter. Na een periode van jaren waarin Wassenaar helaas geheel buitenspel stond – en de ontwikkelingen in Katwijk en bij het Rijksvastgoedbedrijf gewoon voort gingen – is door de vorige Raad het overleg met Katwijk gelukkig weer hersteld. Dit heeft geleid tot een door een adviesbureau opgestelde Inrichtingsvisie die door beide gemeenteraden is omarmd als uitgangspunt voor verder – gezamenlijk – overleg met de provincie en het Rijksvastgoedbedrijf.

De Inrichtingsvisie heeft binnen het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening geen status. Er staan ook zaken in waar niemand vóór is zoals het verplaatsen van het industrieterrein aan de Maaldrift, maar op hoofdlijnen bood en biedt de Inrichtingsvisie een goed houvast voor het schrijven van een alternatief voor het Masterplan. Een alternatief waarin de wens van Wassenaar om een groene buffer van 1500 meter tussen de bebouwing van Wassenaar en Katwijk te handhaven voor een zeer groot deel gerealiseerd zou kunnen worden.

Uit de stukken hebben we begrepen dat het Rijksvastgoedbedrijf dwars lag omdat zij de opbrengst van de grond wil maximaliseren.    

Vervolgens lezen we (o.a. in het gemeentelijk bericht van 20-12-2018) dat inmiddels gemaakte bestuurlijke afspraken uiterlijk 01-03-2019 in de gemeenteraad bekrachtigd moeten worden.

Zulks op basis van het uitgangspunt dat de Raad de afspraken slechts kan goedkeuren of afwijzen.

In dat laatste geval vervallen de afspraken integraal….! Deze opstelling klinkt bijna ongeloofwaardig. Een Raad moet toch altijd de mogelijkheid (c.q. het recht) hebben om de voorliggende afspraken te amenderen of op zijn minst van voorbehoudende kanttekeningen te voorzien.

De Vrienden pleiten er derhalve voor deze standpuntinname (zijdens B&W) bij de behandeling van het College voorstel af te wijzen en hopen dat de Raad langs deze weg haar eigen stem kan laten klinken. Vandaar de toezending van deze notitie nog voordat het College voorstel ter tafel ligt.

INHOUDELIJKHEID VAN DE BESTUURLIJKE AFSPRAKEN (BA)

Naast de VvW zullen, zeer waarschijnlijk, ook andere partijen betrokken bij de invulling van het Valkenburg-gebied, hun stem laten horen. De VvW beperkt zich dan ook tot een beknopte weergave van die aandachtspunten (c.q. bezwaarpunten) in het afsprakendocument die de belangen van de Wassenaarse burgers raken.

Ten eerste:

(*) Het groene buffergebied

Voor Wassenaar is het allerbelangrijkste dat de groene buffer ook echt een groene buffer wordt. Dat betekent: openheid van het landschap behouden of verbeteren en zorgen voor een inrichting waarmee de landbouw en natuur en wandelen en fietsen blijvend gewaarborgd worden.

Wat betekent dat voor de bestuurlijke afspraken?  

  1. Harde afspraken over de 1500 meter. Gezien de grillige grens van de bebouwing moet onomstotelijk vastgelegd worden welke maatstaf hiervoor wordt gebruikt en die moet op kaart worden vastgelegd.
  2. Harde afspraken over de inrichting van de groene buffer. Het behoud van openheid en rust. Geen verrommeling met nieuwe hekken en bouwsels en waar mogelijk het verwijderen van huidige zoals de vuilstort.
  3. Groene aankleding en geen hoge gebouwen vlak op de grens van de groene buffer. Met het opschuiven van de woonbebouwing in zuid-oostelijke richting en het handhaven van de industriële bebouwing is dit zeker niet gegarandeerd. Dat vergt duidelijke afspraken.

Wij als VvW bepleiten derhalve:

– voor harde afspraken over de vastlegging van de 1500 m zone.

– nu al nadere afspraken te maken over alle factoren die in een latere fase de bouwgrens

   kunnen doen schuiven.

Ten tweede:

(*)Omvang en ligging van het het drone-gebied

Het drone-gebied was gesteld op een zone van 1000 X 500 m.

Nu is dat terug gebracht tot een terrein van 500 X 50O m. Argumentatie daarvoor ontbreekt. Wel is duidelijk dat het testgebied deels in de GROENE ZONE ligt….!

NB drones maken herrie en vervullen derhalve géén (re)-creatieve functie in een groen gebied.

Inwoners van Wassenaar hebben in het algemeen geen bezwaar tegen de komst van het test-veld voor drones, maar zij maken zich wel grote zorgen over de toekomstige ontwikkeling. Hoe veilig is het, hoeveel vliegbewegingen komen er, hoe groot zijn ze en hoeveel lawaai maken ze. Kortom, er is veel onzekerheid. De Vrienden van Wassenaar pleiten ervoor om óók in de proefperiode harde afspraken te maken over maximale geluidsnormen, aantallen vliegbewegingen, veiligheidsmaatregelen.

Om de natuur- en recreatieve functie van de groene buffer te bewaken moeten er ook afspraken worden gemaakt over de inrichting van het gebied: geen hoge hekken, geen afsluiting voor het publiek. We willen zeker niet terug naar de situatie van vliegveld Valkenburg waarvoor de Ruigelaan werd afgesloten en het gehele gebied feitelijk onbruikbaar was voor de inwoners. Dat brengt ons bij het derde punt.

Ten derde:

(*) Zweefvliegen

Wassenaar én Katwijk hebben in 2014 hun volle steun uitgesproken voor terugkeer van de zweefvliegers.  

In de concept bestuursovereenkomst wordt “plompverloren” de zweefvliegerij de wacht aangezegd. Zonder toelichting of argumentatie wordt de deur voor de zweefvliegclub permanent dicht gegooid. Los van de argumenten: Wassenaar en Katwijk tonen hier geen betrouwbaar bestuur. Dat biedt weinig vertrouwen in de toekomst. Wat zijn de bestuurlijke afspraken nog waard wanneer zo gemakkelijk over eerdere beloften heen wordt gestapt?

Terwijl nu juist deze vliegsport recreatief géén hinder oplevert en prima uitoefenbaar is op het droneveld (drone-testen door de week en zweefvliegen in het weekend).

De Vrienden bepleiten derhalve :

– voor een nader onderzoek naar de omvang en ligging van het drone-gebied zodat de openheid en de natuur- en recreatieve functie van de groene buffer gewaarborgd worden

– voor een nadere overweging omtrent de afwijzing van zweefvliegen.

Ten vierde:

(*) Nieuwe autoweg met ontsluiting naar Wassenaar

In de IRV-Valkenburg is de ontsluiting van het gebied middels een nieuwe weg opgenomen, namelijk van de N 206 naar de Katwijkse weg. De huidige Katwijkseweg zou hierdoor afgewaardeerd kunnen worden van een doorgaande weg naar een weg voor lokaal verkeer.

Mogelijk biedt dit idee goede oplossingen, maar de gevolgen zijn volkomen onduidelijk. De nieuwe weg mag zeker niet tot meer verkeer door Wassenaar leiden. De Vrienden pleiten voor gedegen onderzoek naar de gevolgen voordat wordt besloten over deze weg.

De Vrienden bepleiten derhalve:

– voor grondig onderzoek naar de invulling van de infrastructuur in het gebied. Elke toename van de verkeersdrukte in ons dorp moet worden afgewend.

SLOTCONCLUSIE

Als slotconclusie van deze notitie geldt de uitdrukkelijke “heilwens” dat Wassenaar steeds stevig in zijn schoenen blijft staan en voor zijn zaak vecht!

De Vereniging van Vrienden van Wassenaar                27 januari 2019                                               

 

Back To Top