Skip to content

Het gaat ons allen aan, het klimaat. De doelstelling is om voor 2050 stap voor stap over te gaan op schone energie. Dit gebeurt op internationaal, landelijk, regionaal én lokaal niveau.

Het op internationaal niveau overeengekomen klimaatakkoord van Parijs vertaalt zich in het landelijke klimaatakkoord van juni 2019 en is daarmee onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. In 2030 hebben we ons verplicht om 30% minder CO2 uit te stoten vergeleken met de uitstoot in 1990. In 2050 is een afname van 95% het doel.

RES
Op regionaal niveau wordt onderzocht hoe het beste duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden en welke warmtebronnen gebruikt kunnen worden om wijken en gebouwen van het aardgas af te halen. Wassenaar neemt deel aan deze overleggen binnen de regio Rotterdam/Den Haag (Regionale Energie Strategie).

LES
Op lokaal niveau wordt gesproken over LES (Lokale Energie Strategie). Hierin heeft Wassenaar de regie. Onderdeel van het behalen van de doelstelling om de CO2 reductie te behalen, is het beëindigen van het gebruik van aardgas voor verwarmen van gebouwen. De weg daarnaartoe wordt vastgelegd in de Transitievisie Warmte. Eind 2021 moeten alle gemeenten in Nederland een plan hebben opgesteld waarin wordt aangegeven wanneer welke wijken van het aardgas kunnen worden afgekoppeld en op welke wijze dit wordt voorzien.

Klimaattafel
Binnen de lokale energiestrategie neemt de Klimaattafel een belangrijke plek in. Dit platform is eind 2019 door B&W geïnitieerd en wordt ook door de gemeente gefaciliteerd. Doel van de klimaattafelsessies is het samenbrengen van mensen die ideeën en ervaringen met elkaar delen over verduurzamen van woningen en gebouwen en gebruik van duurzame energie. Dit platform biedt zodoende inwoners, maar ook ondernemers en organisaties de mogelijkheid om mee te denken over verduurzamen en niet in de laatste plaats de gelegenheid om mee te helpen met het voltooien van de opgave die voorligt: klimaat neutraal worden, door reductie van CO2 en inzetten van duurzame energiebronnen. Waar gewenst ondersteunt de gemeente initiatiefnemers met expertise. Zoals Buurkracht, dat buurtteams helpt bij de organisatie van acties.

Voor de Vereniging van Vrienden van Wassenaar is het waarborgen van onze bijzondere leefomgeving een belangrijk doel. Dit betekent dat het toepassen van verduurzamingsmaatregelen niet ten koste mogen gaan van het groene karakter van ons dorp en de directe omgeving. Bij de maatregelen die genomen gaan worden vanuit de energietransitie moet daar rekening mee gehouden worden. Voorts moet e.e.a. realistisch uitvoerbaar zijn en onze inwoners niet onredelijk financieel belasten. Met onze deelname aan de Klimaatsessies houdt de Vereniging de vinger aan de pols en biedt ondersteuning bij de communicatie over de dit onderwerp naar een breed publiek.

De klimaatsessies hebben bijgedragen aan een scala aan initiatieven die inwoners hebben ontplooid. Voorbeelden zijn de oprichting van de Wassenaarse Energie Coöperatie WEC, de elektrische deelauto van Samen Slim Rijden en de acties van de Buurtteams, zoals de zonnepanelenactie en de energyparties waar mensen gerichte informatie kunnen krijgen over het isoleren van hun woning.

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan de Klimaattafel, meldt u zich dan aan via klimaattafel@wassenaar.nl.

Wilt u meer weten over de Klimaattafel en de energietransitie in het algemeen, kijkt u dan op www.wassenaar.nl/les.

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw woning, dan kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket: www.duurzaambouwloket.nl

Specifiek voor verduurzamen van historische panden, werkt de gemeente samen met Stichting de Groene Grachten. Zie hiervoor www.degroenemenukaart.nl.

Links & artikelen
Back To Top