Skip to content

Nota zonnepanelenbeleid 14 juni 2020

Geachte leden van de Gemeenteraad,

De Vereniging van Vrienden van Wassenaar beijvert zich al tientallen jaren voor de bescherming en het behoud van het cultureel erfgoed in onze gemeente door deelname aan werkgroepen, het indienen van zienswijzen en inspreken in vergaderingen van uw Raad en zijn commissies. Ook is de vereniging vertegenwoordigd in de Klankbordgroep Cultureel Erfgoed. Deze rol is statutair verankerd.

Sinds de oprichting van de Klimaattafels hebben De Vrienden actief deelgenomen aan de beraadslagingen, omdat De Vrienden ook overtuigd zijn van de noodzaak van de energietransitie.

De Vrienden zien dat er een spanning kan ontstaan tussen de noodzaak van de bescherming van ons cultureel erfgoed enerzijds en de noodzaak van maatregelen in het kader van de energietransitie anderzijds.
Een concreet voorbeeld is het plaatsen van zonnepanelen op Rijks-en Gemeentemonumenten, beeldbepalende panden en objecten (categorie 3 en 4 van de GIP-lijst) en panden die onderdeel uitmaken van het beschermde dorpsgezicht.

Om recht te doen aan de belangen die hier spelen, zien De Vrienden de noodzaak van de ontwikkeling van een gemeentelijk zonnepanelenbeleid om zo de rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, transparantie en informatie van de burgers te waarborgen en ook de Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed een leidraad te bieden.

Onlangs heeft de Gemeenteraad van Teylingen de nota Zonnepanelenbeleid aangenomen ter regulering van het plaatsen van zonnepanelen in het beschermde dorpsgezicht van Warmond. Deze nota zou als voorbeeld kunnen dienen bij de ontwikkeling van een eigen beleid in Wassenaar dat over een veelvoud van cultureel erfgoed beschikt.

De Vereniging van Vrienden van Wassenaar verzoekt uw Raad om de ontwikkeling van een nota zonnepanelenbeleid te bevorderen die in overeenstemming is met de Erfgoedvisie Wassenaar 2018-2024.

Tot slot: afschrift van deze brief is gestuurd aan het College van Burgemeester en Wethouders,
t.a.v. de wethouders mevrouw L. de Ridder en C.J.M.W. Wassenaar.

Met de meeste hoogachting,
De Vereniging van Vrienden van Wassenaar

J.J. Bakker,
(voorzitter)

Zonnepanelen
1. Nota zonnepanelenbeleid 14 juni 2020
Back To Top