Skip to content

Huize Ivicke is in 1913 gebouwd als een kopie van een paleisje in Zweden. De bouwheer wilde zijn Zweedse vrouw daarmee een plezier doen. Het is al geruime tijd een Rijksmonument dat helaas door de eigenaar ernstig wordt verwaarloosd en door krakers is bezet.

Op 19 november 2019 heeft de gemeente een last onder bestuursdwang opgelegd om zo de eigenaar tot onderhoud te dwingen. De eigenaar heeft daarop bij de rechtbank een voorlopige voorziening aangevraagd. Deze werd afgewezen.

De eerste fase van de vereiste werkzaamheden heeft de eigenaar begin 2020 uitgevoerd. Tegen de vereiste werkzaamheden van de tweede fase, die vóór 20 juli 2020 zouden moeten worden afgerond, heeft de eigenaar bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is niet gehonoreerd en B&W hebben het besluit van 19 november 2019 gehandhaafd. Als de eigenaar in gebreke blijft zal de gemeente het herstel ter hand nemen en de kosten (minimaal € 500.000) verhalen op de eigenaar. De eigenaar is in beroep gegaan bij de Haagse Rechtbank en heeft om een voorlopige voorziening gevraagd. Deze is afgewezen.

Omdat de eigenaar niet vóór 20 juli 2020 de vereiste werkzaamheden had afgerond ( hij was er zelfs niet aan begonnen) heeft de gemeente de aanbesteding in gang gezet, terwijl de beroepsprocedure nog liep.

In de zomer van 2020 hebben de gemeente en het Cuypers Genootschap een strafklacht tegen de eigenaar ingediend bij het OM wegens opzettelijke verwaarlozing van een Rijksmonument. Op 18 juni 2020 heeft de gemeente een gerechtelijke procedure in gang gezet die er toe moet leiden dat de krakers het pand ontruimen.

Op 17 september 2020 heeft de eigenaar de gemeente bericht dat hij alsnog de herstelwerkzaamheden gaat uitvoeren om daarmee kosten te besparen. De gemeente heeft, na advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, een bouwstop opgelegd. Overtreding daarvan is strafbaar. De eigenaar heeft vervolgens een voorlopige voorziening aangevraagd teneinde te komen tot het schorsen van de bouwstop. Dit verzoek is op 19 oktober 2020 afgewezen. Hierna is de gemeente begonnen met de uitvoering van de vereiste werkzaamheden.

Zoals hierboven vermeld, heeft de gemeente op 18 juni 2020 de krakers een last onder bestuursdwang opgelegd om het pand vóór 20 november 2020 te ontruimen. De krakers hebben bezwaar gemaakt tegen dit besluit. De bezwaarschriftencommissie heeft dit bezwaar doorgezonden naar de Rechtbank. De krakers hebben een voorlopige voorziening gevraagd om te voorkomen dat zij vóór 20 november 2020 moeten ontruimen. Op 3 december 2020 is de zitting geweest en inmiddels is bekend geworden dat de krakers de beslissing van de Rechtbank in de bodemprocedure, die de gemeente heeft aangespannen, mogen afwachten.

Inmiddels zijn de instandhoudingswerkzaamheden zover gevorderd dat deze naar verwachting eind juni 2021 afgerond kunnen worden. Na ontvangst van de eindafrekening en de verantwoording door de architect zal de gemeente de kostenverhaalbeschikking opmaken en aan de eigenaar presenteren.

Behalve de bovengenoemde gerechtelijke procedures heeft de gemeente nog een procedure bij de Rechtbank ingesteld wegens het onrechtmatig benadelen van de gemeente door de eigenaar (Actio Pauliana).

De gemeente zal er op blijven toezien dat de eigenaar Huize Ivicke laat renoveren en restaureren en voor het pand en het park een passend en toekomstbestendig gebruik realiseert.

De Klankbordgroep Cultureel Erfgoed, waarin de Vrienden zijn vertegenwoordigd, volgt de bovenvermelde ontwikkelingen op de voet. Helaas zijn in het verleden in Wassenaar te veel beeldbepalende panden gesloopt. Voor de Vrienden is het daarom van groot belang dat een dergelijke markante buitenplaats bewaard blijft in zijn oorspronkelijke gedaante.

Op 22 december 2021 heeft de Rechtbank Den Haag  over alle lopende rechtszaken uitspraak gedaan. Samengevat betekent dit dat de gemeente rechtmatig  de werkzaamheden heeft  laten uitvoeren om het pand te beschermen tegen de weersinvloeden en te behoeden voor verval. De kosten hiervan wil de gemeente verhalen op de eigenaar. De eigenaar kan in beroep gaan bij de Raad van State. De krakers moeten het pand ontruimen en de gemeente kan 6 weken na de uitspraak tot ontruiming overgaan. De krakers kunnen bij de Raad van State in beroep gaan en een voorlopige voorziening vragen om de uitspraak af te mogen wachten.

Deze voorlopige voorziening is op 24 januari 2022 aangevraagd. De Raad van State heeft het verzoek afgewezen en bepaald dat de krakers vóór 28 mei het pand moeten verlaten. Zo nodig kan de gemeente daarna het pand ontruimen.

De kosten van de instandhoudingsmaatregelen bedragen € 1.010.723 en worden door de gemeente verhaald op de eigenaar. Als die in gebreke blijft zal de gemeente invorderingsmaatregelen nemen.

In juni 2022 werd bekend dat de voor 31 mei geplande ontruiming is uitgesteld omdat er niet tijdig zekerheid kon worden verkregen van de voorzieningenrechter. Om rooster-technische redenen kan de ontruiming voorlopig niet plaatsvinden aangezien ruime politie assistentie is voorzien en het evenementenseizoen en de vakantieperiode is begonnen

In september 2022 zijn de krakers vertrokken. Een ontruiming door de politie was niet nodig. De eigenaar heeft laten weten dat hij zijn kantoor in Ivicke wil vestigen.

Links & artikelen
Back To Top