skip to Main Content

Huize Ivicke is in 1913 gebouwd als een kopie van een paleisje in Zweden. De bouwheer wilde zijn Zweedse vrouw daarmee een plezier doen. Het is al geruime tijd een Rijksmonument dat helaas door de eigenaar ernstig wordt verwaarloosd en door krakers is bezet.

Op 19 november 2019 heeft de gemeente een last onder bestuursdwang opgelegd om zo de eigenaar tot onderhoud te dwingen. De eigenaar heeft daarop bij de rechtbank een voorlopige voorziening aangevraagd. Deze werd afgewezen.

De eerste fase van de vereiste werkzaamheden heeft de eigenaar begin 2020 uitgevoerd. Tegen de vereiste werkzaamheden van de tweede fase, die vóór 20 juli 2020 zouden moeten worden afgerond, heeft de eigenaar bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is niet gehonoreerd en B&W hebben het besluit van 19 november 2019 gehandhaafd. Als de eigenaar in gebreke blijft zal de gemeente het herstel ter hand nemen en de kosten (minimaal € 500.000) verhalen op de eigenaar. De eigenaar is in beroep gegaan bij de Haagse Rechtbank en heeft om een voorlopige voorziening gevraagd. Deze is afgewezen.

Omdat de eigenaar niet vóór 20 juli 2020 de vereiste werkzaamheden had afgerond ( hij was er zelfs niet aan begonnen) heeft de gemeente de aanbesteding in gang gezet, terwijl de beroepsprocedure nog liep.

In de zomer van 2020 hebben de gemeente en het Cuypers Genootschap een strafklacht tegen de eigenaar ingediend bij het OM wegens opzettelijke verwaarlozing van een Rijksmonument. Op 18 juni 2020 heeft de gemeente een gerechtelijke procedure in gang gezet die er toe moet leiden dat de krakers het pand ontruimen.

Op 17 september 2020 heeft de eigenaar de gemeente bericht dat hij alsnog de herstelwerkzaamheden gaat uitvoeren om daarmee kosten te besparen. De gemeente heeft, na advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, een bouwstop opgelegd. Overtreding daarvan is strafbaar. De eigenaar heeft vervolgens een voorlopige voorziening aangevraagd teneinde te komen tot het schorsen van de bouwstop. Dit verzoek is op 19 oktober 2020 afgewezen. Hierna is de gemeente begonnen met de uitvoering van de vereiste werkzaamheden.

Zoals hierboven vermeld, heeft de gemeente op 18 juni 2020 de krakers een last onder bestuursdwang opgelegd om het pand vóór 20 november 2020 te ontruimen. De krakers hebben bezwaar gemaakt tegen dit besluit. De bezwaarschriftencommissie heeft dit bezwaar doorgezonden naar de Rechtbank. De krakers hebben een voorlopige voorziening gevraagd om te voorkomen dat zij vóór 20 november 2020 moeten ontruimen. Op 3 december 2020 is de zitting geweest en inmiddels is bekend geworden dat de krakers de beslissing van de Rechtbank in de bodemprocedure, die de gemeente heeft aangespannen, mogen afwachten.

Inmiddels zijn de instandhoudingswerkzaamheden zover gevorderd dat deze naar verwachting eind juni 2021 afgerond kunnen worden. Na ontvangst van de eindafrekening en de verantwoording door de architect zal de gemeente de kostenverhaalbeschikking opmaken en aan de eigenaar presenteren.

Behalve de bovengenoemde gerechtelijke procedures heeft de gemeente nog een procedure bij de Rechtbank ingesteld wegens het onrechtmatig benadelen van de gemeente door de eigenaar (Actio Pauliana).

De gemeente zal er op blijven toezien dat de eigenaar Huize Ivicke laat renoveren en restaureren en voor het pand en het park een passend en toekomstbestendig gebruik realiseert.

De Klankbordgroep Cultureel Erfgoed, waarin de Vrienden zijn vertegenwoordigd, volgt de bovenvermelde ontwikkelingen op de voet. Helaas zijn in het verleden in Wassenaar te veel beeldbepalende panden gesloopt. Voor de Vrienden is het daarom van groot belang dat een dergelijke markante buitenplaats bewaard blijft in zijn oorspronkelijke gedaante.

Links & artikelen
Back To Top