Ga naar hoofdinhoud

De Vrienden van Wassenaar hechten bijzonder aan het behoud en het voortbestaan van het theatergebouw de Warenar. Een dorpsmonument dat als recreatief verzamelpunt de cruciale functie vervult van cultureel trefpunt en vooral ook van Dorpshuis annex gemeenschapscentrum.
Het gemeentebestuur heeft jaren geleden ( 2015-2017 ) vraagtekens gezet bij het voortbestaan van de Warenar. Met name de hoge (achterstallige) onderhoudskosten waren de bottle-neck.

De Vrienden hebben zich indertijd bijzonder ingespannen om dmv. acties en publiciteit de positie van de Warenar veilig te stellen. De Wassenaarse burgerij heeft zich toen massal geschaard achter de initiatieven om dit unieke gebouw en haar functie-invulling te waarborgen.

Begin 2020 heeft de gemeente aangegeven naar alternatieve oplossingsrichtingen te willen zoeken. Alternatieven ipv. een continuering van de bestaande situatie.

Gekeken werd naar een zgn. Herontwikkelingsvariant (sloop , nieuwbouw met inhuizing van plm. 16 appartementen) met overdracht van het pand aan een derde ( een projectontwikkelaar) . Eea weliswaar met de insteek dat een nieuwe eigenaar de functie van theater en gemeenschapscentrum zou moeten blijven invullen .

De Vrienden hebben grote twijfels geuit bij de haalbaarheid van deze variant en zulks duidelijk kenbaar gemaakt middels inspreeknotities en publicaties in De Wassenaarse Krant.

Vervolgens hebben zgn. Participatiegroepbijeenkomsten plaats gevonden (oktober-december 2020), waar belanghebbenden , middels discussie en overleg olv. een door de gemeente aangestelde projectleider, hun mening en oordeel konden uitspreken over ter tafel komende oplossingsvarianten voor de toekomst van de Warenar. Ook De Vrienden participeerden in deze bijeenkomsten. Bij deze gesprekrondes is ook uitleg verschaft omtrent de positie-inname zijdens de Parochie (de eigenaar van de grond waarop het Warenar gebouw is gelegen) in deze aangelegenheid. Duidelijk is toen geworden dat mogelijkerwijs de Parochie, cq het Bisdom Rotterdam, een rol zou kunnen spelen bij het invullen van een bestendige oplossing voor het toekomstvraagstuk van de Warenar. De zogenaamde patronaatsvariant. In dit geval zou de parochie het Warenar gebouw weer in eigendom verkrijgen en zelf mogelijkheden onderzoeken om het gebouw een maatschappelijke invulling te geven, die tevens voldoende rendement oplevert om een allesomvattende functie (theater, dorpshuis, cultureel centrum en kantoorverhuur) te kunnen bestendigen.

Inmiddels (voorjaar 2021 ) is in het besluitvormingsproces duidelijk geworden dat de oorspronkelijke Herontwikkelingsvariant ( sloop en nieuwbouw ) niet haalbaar is.

Thans wordt gestudeerd op de Patronaatsvariant en is daarnaast nog een variant op tafel gekomen. Namelijk de mogelijke inhuizing van een aantal gemeenteambtenaren in het Warenar gebouw , als onderdeel van een overweging aan gemeentezijde , om beleidsambtenaren in Raadhuis de Paauw te huisvesten.

Het is aannemelijk dat deze mogelijke inhuizing door partijen in het beoordelingsproces wordt betrokken.

Links & artikelen
Back To Top