Skip to content

De Vrienden van Wassenaar hechten bijzonder aan het behoud en het voortbestaan van het theatergebouw de Warenar. Een dorpsmonument dat als recreatief verzamelpunt de cruciale functie vervult van cultureel trefpunt en vooral ook van dorpshuis annex gemeenschapscentrum. Hierover hebben wij u regelmatig bericht in de periode 2015 – 2021. In deze periode was de gemeente voornemens om de Warenar te herontwikkelen en heeft hiervoor een projectleider aangesteld. Eerst is gekeken naar een sloop en nieuwbouw variant en eind 2021 toen de gemeenteraad een hergebruik variant zou gaan kiezen, kwam de parochie Augustinus met een eigen Patronaat variant.

Deze variant heeft de afgelopen 1,5 twee jaar de Wassenaarse politiek beheerst. Het doel van deze Patronaat variant was het omvormen van de bovenetages tot woonunits, het behoud van het dorpshuis en voortzetting van de theaterfunctie. Een externe ontwikkelaar werd gevonden en een intentieovereenkomst werd opgesteld tussen de belanghebbenden. Een verlenging van deze overeenkomst was nodig in de zomer van vorig jaar met als laatste einddatum 31-12-2022.
Als wij terugkijken op wat is bereikt in deze lange periode zijn we eigenlijk nu weer terug in het jaar 2015. Uit de onderhandelingen tussen een externe ontwikkelaar, om de Patronaat variant te realiseren, en de gemeente is geen nieuw doelmatig en efficiënt gebruik van de Warenar tot stand gekomen. En daar bovenop heeft de politieke situatie, drie “Warenar” wethouders verder, de verkoop van tegen € 1,- met plan van eisen en volledige buurtparticipatie niet geresulteerd in enige verandering.

Gezien de huidige politieke situatie, de nieuwe vorming van het nieuwe college, is de Warenar opnieuw onderdeel van een coalitieakkoord. Het enige positieve dat is te noemen, is het budget in de meerjarenbegroting 2023 – 2027. Voor 2024 is 1 miljoen euro begroot voor investering in het Warenar gebouw. Of dit bedrag ook daadwerkelijk in 2024 beschikbaar is, bepalen de nieuwe wethouders en de gemeenteraad in november 2023 als zij beiden de begroting voor volgend jaar vaststellen.
Ondertussen draait de Warenar gewoon door alsof er niets aan de hand is. Er is een winter programma 2022-2023 met theatervoorstellingen, de zalenverhuur gaat gewoon door, zoals aan de Vrienden van Wassenaar. Het is wachten op de eigenaar van het gebouw, wat deze wil en kan gaan doen.

Links & artikelen
Back To Top