Skip to content

Veel Wassenaarders zijn gehecht aan het groen in hun dorp, en dan met name aan de bomen. In 1997 veroorzaakte Staatbosbeheer (SBB) veel onrust toen zij bekend maakte dat zij van plan was een groot deel van de Corsicaanse dennen in de duinen te kappen. Dit leidde tot de oprichting van de Stichting Behoud Ganzenhoekbos. Het plan leek van tafel te gaan, maar in 2015/2016 kwam SBB terug met een nieuw plan. Weer leidde dit tot protest. De Vrienden dienden bij de gemeente een zienswijze in tegen het nieuwe beheerplan dat de kap van veel bomen mogelijk moest maken. Uiteindelijk is tussen SBB, de stichting Behoud Ganzenhoekbos en De Vrienden een compromis bereikt waarin met selectieve kap verjonging en “verloofing” van het bos mogelijk werd zonder dat er sprake is van vernieling van het bos.

Soortgelijke bezwaren kwamen er vanuit de burgerij tegen de maatregelen voor de restauratie van de parken in de landgoederenzone. Daar hebben De Vrienden zich niet tegen verzet omdat de gemeente aan de inwoners duidelijk kon maken dat er sprake was van achterstallig onderhoud waardoor nu éénmalig een grote opknapbeurt nodig was. Inmiddels zijn de bezwaren ook verstomd.

De gemeente toonde aan dat hij welbewust wil omgaan met het bomenbestand en dat hij daar goed over wil communiceren met de inwoners. Daar is wel de nodige druk vanuit de bevolking voor nodig zo blijkt uit recente voorbeelden van bomenkap bij De Warenar en Park Oud Wassenaar. De Vrienden moeten daar alert op blijven.

Recent (december 2020) heeft de gemeente een nieuwe kapverordening gepubliceerd. De Vrienden hebben een zienswijze ingediend waarin zij vragen om betere bescherming van de bomen binnen het beschermd dorpsgezicht en voor het gehele dorp om een beter uitgewerkt handhavings- en sanctieregime. Sommige inwoners zijn er niet gerust op dat onder de nieuwe kapvergunning alleen bomen worden gekapt die door ziekte of gevaar niet kunnen blijven staan. De Vrienden gunnen de gemeente in deze het voordeel van de twijfel, mits de handhaving op orde komt.

Dat de gemeente van goede wil is, blijkt ook uit de door haar opgestelde Handreiking “Bomen in zicht” waarin richtlijnen staan voor het beheer en onderhoud van bomen in het publieke domein. De gemeente heeft de klankbordgroep Cultureel erfgoed , waarin De Vrienden vertegenwoordigd zijn, om commentaar gevraagd.

Op het Raadsvoorstel zijn 16 reacties met in totaal 60 zienswijzen ontvangen hetgeen voor B en W aanleiding is geweest om voor te stellen het bestaande kapvergunningtelsel te handhaven met de aanvulling dat bomen die binnen 2 meter van de gevel staan zonder vergunning gekapt mogen worden. Dit voorstel is in november 2021 aangenomen.

Links & artikelen
Back To Top