Skip to content

Zienswijze juni 2016

De Vrienden pleiten ervoor om de beleidsdoelstellingen in het ontwerpbeheerplan voor het Ganzenhoekbos bij te stellen, zodat in dit bos niet gestreefd wordt naar het habitattype H2180, maar genoegen wordt genomen met de huidige verdeling tussen loofhout en naaldhout. Als argument daarvoor wijzen de Vrienden op de grote maatschappelijke onrust die in 1997 is ontstaan over het voornemen van Staatsbosbeheer om de Corsicaanse dennen te kappen en  die er toen toe geleid heeft dat de Stichting Behoud Ganzenhoekbos is opgericht.
In 1997 zijn door de bevoegde Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland toezeggingen gedaan over het behoud van het Ganzenhoekbos als gemengd duinbos.

Recent (winter 2016) hebben de plannen van Staatsbosbeheer voor rigoureuze uitdunning van de dennenbomen wederom geleid tot grote onrust bij de gebruikers/bezoekers van het Ganzenhoekbos, zoals in De Wassenaarse Krant te lezen was. De gebruikers /bezoekers hechten om allerlei redenen aan de huidige verhoudingen van loofhout en naald hout. Deze sterke voorkeur bij de bezoekers van dit bos voor het handhaven van de status quo moet leiden tot een afweging van belangen tussen  het streven naar habitat type H2180  en het tegemoet komen aan de wensen van de gebruikers/bezoekers. Die belangen zijn beide  te respecteren en legitiem. In dit specifieke geval zal een goede belangenafweging  volgens de Vrienden moeten leiden tot het handhaven van de huidige verdeling van loofhout en naaldhout, uiteraard met het daarbij benodigde onderhoud.

Back To Top