Skip to content

De Vereniging van Vrienden van Wassenaar is een vereniging van betrokken burgers die zich belangeloos inzet voor ons dorp. De vereniging werkt aanvullend op de vertegenwoordigende democratie; los van enige partij politiek.

Onze visie
De Provincie Zuid-Holland is de dichtst bevolkte provincie van Nederland. De Zuid Vleugel van de Randstad wordt desondanks verder volgebouwd. Wassenaar heeft een bijzondere functie te vervullen als groene leefgemeenschap in een oprukkende stedelijke omgeving. Groen, dorpskarakter, landgoederen, duinen, cultureel erfgoed en recreatie kenmerken de bijzondere rol van Wassenaar. Zowel uit oogpunt van leefbaarheid als uit oogpunt van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio is behoud en versterking van deze functie essentieel.

Onze doelstelling
Op niet- politieke grondslag, de leefbaarheid en het woongenot, ook in het kader van de ruimtelijke ordening, in Wassenaar behouden en bevorderen op zodanige wijze, dat het eigen karakter van ons dorp gehandhaafd blijft. We richten onze blik daarbij met name ook op de langere termijn.

Onze strategie
Onder het hoofd ‘’Samen sterk voor Wassenaar” proberen de Vrienden hun doel te bereiken primair via samenwerking, maar zonodig via acties. Dus zowel in de rol van verbinder als in die van trekker.

Op een transparante en inhoudelijke wijze trachten de Vrienden pro-actief bij te dragen aan de ontwikkelingen in en rond het dorp. De basis voor onze activiteiten wordt gevormd door onderling vertrouwen tussen bestuur en burgers alsmede door een open informatie-uitwisseling. Door overtuigingskracht en goed onderbouwde argumentatie proberen wij ons doel te bereiken. Voor succesvolle burgerbetrokkenheid is de omvang van het ledenbestand en de zichtbaarheid van onze activiteiten belangrijk.

Onze Werkwijze
De vereniging bereikt haar doelstelling door de bewoners te informeren en te betrekken bij alle projecten en initiatieven o.a. van Gemeentewege, die de leefbaarheid in ons dorp en het welzijn van de burgers raken. De Vrienden participeren in beleidsdiscussies met de gemeente, maar nemen ook zelf maatschappelijke initiatieven.

Door publicaties, het organiseren van bijeenkomsten, door overleg te plegen met bestuurders etc. , worden de belangrijke onderwerpen onder de aandacht gebracht en probeert de Vereniging (mede) sturend op te treden.

Ook worden eigen initiatieven ontplooid, contacten gezocht met politieke partijen, overleg gepleegd met buurtverenigingen en discussiegroepen belegd met met experts en adviseurs op bijzondere vakgebieden.

Middels een Algemene Ledenvergadering, Nieuwsbrieven en -flitsen worden de leden op hoogte gehouden en geraadpleegd voor hun oordeelsvorming.

De verwevenheid van de Vereniging met de Wassenaarse Gemeenschap blijkt ook daaruit dat naast individuen ook vrijwel alle buurtverenigingen en verschillende maatschappelijks organisaties lid zijn.

Onze werkterreinen
Zie de pagina ‘Dossiers‘.

Back To Top