Skip to content

Onze werkterreinen
De Vrienden houden zich bezig met een groot aantal dossiers. Op deze webpagina treft u aan de onderwerpen waarop de Vereniging momenteel met name de focus legt. De vermelde onderwerpen zijn echter geenszins uitputtend. Zo houden de Vrienden zich ook bezig met kwesties als Amonslaantje, Gemeentewerf, Avalex, ontvlechting WODV, Centrum Beeldkwaliteitsplan.

Waarom dan de focus op de vermelde dossiers?

Vanwege de aantrekkelijkheid van de gemeente willen meer mensen in of nabij Wassenaar wonen. Dat vergt meer huizenbouw. Maar dat zou tegelijkertijd de aantrekkelijkheid verminderen omdat groen dan zou moeten wijken. En dat zou dan botsen met de eerder beschreven visie op Wassenaar als groene oase. Vandaar dat de Vrienden als uitgangspunt hanteren: woningbouw met groencompensatie. Binnen de dorpskern is slechts plaats voor vervangende woningbouw (rood versus rood). Waarbij inpassing binnen het specifieke dorpskarakter een punt van aandacht blijft. De Vrienden vragen in het bijzonder aandacht voor kwetsbare en aantrekkelijke gebieden als de Groene buffer met Katwijk, Hoge Klei, Duindigt en omgeving . Grote zorgen maken de Vrienden zich over de bouwplannen van Katwijk in het gebied tussen N206, N441, Valkenburgsemeer en de gemeentegrens met Wassenaar. De gevolgen voor leefbaarheid, infrastructuur en Groene zone zijn gigantisch.

Door zijn langgerekte noord-zuid ligging tegen de duinen aan ervaart Wassenaar sinds jaar en dag verkeersoverlast. Zowel sluiproutes door het dorp als de Rijksstraatweg worden dagelijks ten volle benut.

In het verleden zijn veelvuldig plannen gemaakt om beter om te gaan met de verkeersstromen. Ook door de Vrienden; zoals de ondertunneling van de Rijksstraatweg. Maar zonder veel resultaat. Gevreesd moet worden dat  de EU normen voor de kwaliteit van de buitenlucht tav benzeen, NOx, ozon en SO2  flink worden overschreden. Voorts is er forse lawaaihinder.

Eind 2021 zal Wassenaar beslissen over een nieuw Verkeersplan. De inzet van de Vrienden is daarbij dat bovengenoemde problemen worden geadresseerd.

Wassenaar kenmerkt zich door een actieve leefgemeenschap. Die wordt aangevuld met de komst van veel recreanten naar ons dorp. Het Wassenaarse recreatieve karakter kan omschreven worden als familiale natuur- en cultuurbeleving. Meijendel en Duinrell spannen de kroon met jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers. Beide landgoederen blijven zich kwalitatief ontwikkelen. Onze  toeristische aantrekkingskracht wijkt fundamenteel af van de die van omringende kustgemeenten. Geen spectaculaire uitgaansgelegenheden, noch in het dorp, noch op het strand. Dit onderscheidend vermogen, natuurbeleving van duinen en strand, moet bewaard blijven. Dus ook geen vakantiehuizen op het strand of in de duinen. Want ons kustlandschap is een kernwaarde.

Het culturele aspect wordt naast het bestaand cultureel erfgoed aanzienlijk versterkt met museum Voorlinden. Een goede bereikbaarheid van het museum heeft onze  aandacht.Ook het winkelbestand van Wassenaar blijft bij voortduring een aandachtspunt.  Meer diversiteit in winkels is een lang gekoesterde wens van velen. En als de dorpsstraten verder opgefleurd kunnen worden met groen en bloemen zullen ook velen buiten Wassenaar met plezier blijven komen winkelen. En natuurlijk hoort in ons dorp theater thuis; de Vrienden zijn dan ook tegen sluiting van de Warenar.

Cultuurhistorische waarden behoren tot het DNA van Wassenaar. Zoals het gemeentebestuur verwoordt: ‘’Wassenaar is een unieke gemeente met een rijke geschiedenis waarbij architectonische en stedenbouwkundige elementen en structuren haar identiteit bepalen.” In 2009 is door een commissie van deskundigen het Gemeentelijk Inventarisatie Project opgesteld. Een lijst met ongeveer 900 objecten die vanuit architectonisch en cultuurhistorisch oogpunt waardevol werden geacht. Deze zgn. GIP lijst is nog steeds het meest concrete instrument om het eigen karakter van Wassenaar te beschermen.

Momenteel zijn herontwikkeling van de Paauw en Huize Ivicke dossiers die aandacht opeisen. Maar ook een dossier als Zonnepanelen; belangrijk in het kader van energietransitie, maar zonder aantasting van het cultureel erfgoed.

Wassenaar is geen geisoleerd eiland. Wat er in de rest van de wereld en Nederland gebeurd heeft een effect op onze leefgemeenschap. De Vrienden proberen kansen te grijpen en dreigingen te mitigeren. Het Katwijkse woningbouwprogramma kwam al even aan de orde. Een kans voor de horeca, winkeliers, scholen en sportclubs in Wassenaar, maar beslag op infrastructuur en milieu vormt een bedreiging.

Het verdwijnen van goede gezondheidszorg rond Wassenaar vormt een ernstig probleem voor onze dorpsgenoten. Een herstart van Bronovo moet op een of andere manier gerealiseerd worden.

Ook Wassenaar kan niet niet om het (inter)nationaal vastgestelde Klimaatbeleid heen. Ook wij moeten aan de energietransitie. De vrienden denken samen met de gemeente in de Klimaattafel mee over een realistische transitie.

De discussie over een fusie van Wassenaar met Voorschoten of met Den Haag heeft uiteindelijk geresulteerd in het behoud van zelfstandigheid voor ons dorp. Echter dit besluit is wel aan voorwaarden verbonden. Wassenaar zal moeten laten zien de zelfstandigheid aan te kunnen. Dit  wordt des te prangender nu is besloten de ambtelijke werkorganisatie met Voorschoten te ontbinden. Nu staan we er echt alleen voor. Er zal moeten blijken of het bestuur en ambtelijk apparaat de zware (finaciele) lasten van een gemeente in deze tijd aan zal kunnen. De Vrienden, die altijd gepleit hebben voor zelfstandigheid, zijn bereid verantwoordelijkheid te nemen en willen het bestuur graag ondersteunen. De Vrienden van Wassenaar hebben een unieke waaier van kennis en expertise in het ledenbestand. Afhankelijk van het onderwerp kunnen ter zake deskundige leden om advies gevraagd worden. Of om specifiek in een ad-hoc commissie activiteiten te ontplooien.

In de loop der tijd zijn uit het ledenbestand ook ‘’verzelfstandigingen’’ voortgekomen. Zoals de Stichting Valkenburg Groen of de Stichting Behoud Ganzenhoekbos.

En waar gewenst participeren de Vrienden in overlegorganen. Zoals in de Belangenraad Meijendel en de Klimaattafel. Samenwerking ook met de buurtverenigingen, die meestal lid zijn van de Vrienden. Opdat gezamenlijk specifieke  buurtproblematiek aangepakt kan worden.

Zowel op bestuurlijk als op  ambtelijk niveau is goed overleg gaande met het bestuur. Afhankelijk van de onderwerpen op individuele basis. En twee keer per jaar bestuurlijk overleg met het voltallige college van B&W.

Het streven is voorts om jaarlijks met de politieke partijen te overleggen. Waarbij zowel verkiezingsprogramma als ‘’waan van de dag’’ aan de orde kunnen komen.

Back To Top