Skip to content

Na uitgebreid onderzoek in 2019 naar de mogelijke toekomstscenario’s voor Buitenplaats De Paauw, waarbij ook de inwoners van Wassenaar betrokken zijn geweest, heeft de Gemeenteraad in mei 2020 besloten om in De Paauw een volwaardig bestuurscentrum te ontwikkelen.
Middels een on-line enquête konden de inwoners in maart 2021 hun mening geven over de plannen om de beleidsambtenaren daar te huisvesten en over de locatie van een kleinschalige publieke horeca faciliteit.

De Vrienden hebben begrip voor de wens om te komen tot concentratie op één locatie van het gemeentebestuur en de beleidsambtenaren. De huisvesting van de baliefunctie voor het publiek en van de uitvoerende ambtenaren zal volgens de plannen elders moeten plaatsvinden. De Vrienden maken zich echter zorgen over de extra belasting van de directe omgeving door een toename van het verkeer en een hogere parkeerdruk. Verder hebben De Paauw en het park de status van Rijksmonument zodat eventuele nieuwbouwplannen – nodig om de huisvesting van ambtenaren en horeca te realiseren- zeer zorgvuldig moeten worden vorm gegeven zodat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed er zijn goedkeuring aan kan verlenen.

Er zijn 3 scenario”s ontwikkeld voor de huisvesting van de ambtenaren en de horeca faciliteit. De Vrienden geven de voorkeur aan een combinatie van elementen uit scenario 0 en 1 opdat bereikt wordt dat de nieuwbouw van scenario 2 niet aan de orde hoeft te komen.
Concreet komt het er op neer dat scenario 0 ( handhaven huidige situatie) wordt uitgevoerd zonder de geplande inpandige horeca faciliteit (conform scenario 1) , zodat meer ruimte beschikbaar komt voor de huisvesting van de ambtenaren. Conform scenario 0 zal het souterrain maximaal benut moeten worden door het rasterwerk van de 19 bestaande ramen te verwijderen en helder glas aan te brengen. Door identieke ramen te maken in de westelijke muur van de voormalige balzaal zal het souterrain daar ook daglicht krijgen.

De horecafaciliteit is een overblijfsel van verkenningen in een eerdere fase toen er nog geen sprake van was om naar een volwaardig bestuurscentrum te streven en is op geen enkele manier daartoe een voorwaarde. Integendeel, het belemmert vrije keuzes. De Vrienden doen de suggestie om het plan voor een horeca faciliteit, die in scenario 1 buiten het gebouw in een apart paviljoen gevestigd zou worden, voorlopig in de ijskast te zetten. Dit zal een aanzienlijke besparing geven en ook minder verkeershinder en minder parkeerdruk opleveren.

Als de nieuwbouw vermeden wordt, zal dat een belangrijke besparing betekenen en zullen geen bezwaren kunnen worden gemaakt tegen de aantasting van het cultureel erfgoed ( dus geen tijdrovende bezwaar-en beroepsprocedures) en zal er meer ruimte over blijven voor parkeerplekken.

De Vrienden voeren al geruime tijd overleg met de buurtvereniging De Paauw over de consequenties van het voornemen van de Raad om een volwaardig bestuurscentrum in de Buitenplaats De Paauw te vestigen.

Op 18 mei 2021 heeft de Gemeenteraad het voorstel over de richtinggevende uitspraken volwaardig bestuurscentrum De Pauw goedgekeurd met twee wijzigingen. De eerste betreft de inpandige kleinschalige horeca die niet geaccomodeerd zou worden, maar die nu wel onderdeel van het plan uitmaakt en een tweede wijziging die meer onderbouwing vraagt m.b.t. de toegankelijkheid van het gebouw voor gehandicapten.

Zoals de plannen er nu uitzien zal De Paauw na renovatie en bouwkundige aanpassingen in gebruik worden genomen als volwaardig bestuurscentrum waarin de Raad, het College, de Griffie en de beleidsambtenaren gehuisvest worden. Er is geen aanbouw gepland; een aantal ambtenaren krijgen een vaste werkplek, de overigen moeten werkplekken gaan delen. De ervaring met thuis werken die is opgedaan in de Corona periode wordt benut. De baliefunctie zal elders centraal in het dorp gevestigd worden en uitvoerende ambtenaren zullen ook buiten de Paauw werkplekken krijgen.

Voor de huisvesting van het archief en andere gebruikers  (schooladviesdienst en het brandweer museum) worden andere locaties gezocht.

B en W zullen gevolg geven aan een breed ondersteunde motie om t.z.t. actief en voortvarend de ambtenaren en de bezoekers aan te moedigen om lopend of met de fiets naar de Paauw te komen zodat er zo min mogelijk autobewegingen zullen zijn.

Een delegatie zal samengesteld worden die  de Raad als gebruiker  van het pand kan vertegenwoordigen in het overleg m.b.t. het definitieve huisvestingsplan.

In een memo van 17 bladzijden dd.9 november 2021 verzoekt B en W om overleg met de Raad in de Commissie Fysieke Leefomgeving. Het memo geeft een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken m.b.t. de realisatie van de bouwkundige  transformatie tot volwaardig bestuurscentrum en de interne restauratie.

Twee dilemma”s worden geschetst:

–Het souterrain kan vanwege de Arbo-wetgeving niet worden gebruikt om ambtenaren werkplekken te geven. Daarom zullen meer ambtenaren dan oorspronkelijk voorzien buiten de Paauw gehuisvest moeten worden.

–De horecavoorziening is conform de voorkeur van de Raad gepland in de tuin-en Twentzaal , maar gaat dan ten koste van andere functies waarvoor de ruimte dan  niet kan worden gebruikt.

In het vervolg van het memo worden de verschillende benodigde kredieten behandeld voor de verbouwing en de restauratie (€11.6 M), en voor de uitplaatsing van de Schooladviesdienst, het brandweermuseum, de kunstcollectie (tijdelijk) en het archief. Verder komen de kosten  aan de orde voor het herstel van de Prinsessentuin, de tuinornamenten en bruggen in het park.

De Commissie Fysieke leefomgeving heeft op 29 november 2021 digitaal vergaderd over het memo. Na een intensieve bespreking sloot wethouder K. Wassenaar af met de mededeling dat hij blij was met de reflecties van de Raadsleden en dat die zullen worden meegenomen in een volgende versie.

In de vergadering van de Gemeenteraad  van 1 februari 2022 is besloten tot de restauratie en verbouwing tot kantoorruimten van de Paauw met periodieke controle door de Raad van de voortgang en de kosten. De  begrotingswijziging is aangehouden voor latere behandeling in de Commissie Fysieke Leefomgeving.

In juli 2022 is in het coalitieakkoord afgesproken om de aanvang van de renovatie uit te stellen tot 2024.

Links & artikelen
Back To Top