Skip to content

INSPREEK – NOTITIE _ Raadsvergadering betreffende de Programmabegroting 2020-2023

INSPREEK – NOTITIE _ Raadsvergadering betreffende de Programmabegroting 2020-2023 van de Gemeente Wassenaar op 30/10/2019 , Raadhuis De Paauw.
Geachte leden van het College, geachte Raadsleden en overige aanwezigen ,

geachte Mijnheer de voorzitter,
Mijn naam is Bart van Leeuwen, penningmeester van De Vrienden van Wassenaar .
Ik dank U voor de gelegenheid om in te spreken en breng graag een drietal punten naar voren bij de behandeling van de begroting 2020 van onze gemeente.
Echter ik begin met op te merken dit ik vorig jaar, warempel ook op 30 oktober, ook mocht inspreken over de begroting 2019 en toen een aantal zaken onder uw aandacht heb gebracht. Voor een deel zijn mijn kanttekeningen, vandaag, van dezelfde aard als vorig jaar. Ik verwees toen onder andere naar de omvangrijkheid en complexiteit van het begrotings-document.
Welaan, dit jaar is op dit gebied een gedeeltelijke stap in de goede richting gezet. De omvang van het document is teruggebracht van 246 naar 200 bladzijden, maar de complexiteit en gebrek aan inzichtelijkheid voor de gemiddelde Wassenaarse burger, is er nog steeds. Weliswaar is in DWK van week 41 een uitgebreide en zeer verbaal georiënteerde toelichting bij de begrotingscijfers gepresenteerd, maar een beknopt en samenvattend cijferoverzicht ontbreekt. Door de verbale bomen is het bos bijna niet meer te zien.
Daarom breng ik met betrekking tot het begrotingsdocument graag het volgende naar voren.
(*) Mijn eerste opmerking betreft de Afschrijvingen en de Investeringen. We gaan in 2020
€ 6,8 miljoen investeren en in de jaren 2021-2023 nog eens bijna € 17,5 miljoen. Totaal over die 4 jaren iets meer dan € 24 miljoen.
En dat allemaal te bekostigen uit eigen middelen, zo lezen we ! Een hele opgaaf voor al die jaren. We zien dan ook de Materiële vaste activa oplopen van € 37,3 miljoen eind 2019, naar € 54,4 per eind 2023. Een verschil van € 17 miljoen.
En dus rijst hier meteen de vraag hoe dan het verloop van de Afschrijvingen er uit ziet over die jaren? Des te meer van belang omdat de Afschrijvingen, als èèn van de niet-kas uitgaven in de exploitatierekening, een cruciale post vormen voor het totale cash-flow plaatje over die jaren.
Onze vraag is helder: verschaf ons een categorische Verlies- en Winstrekening, samen met een Cash-flow overzicht, waaruit blijkt hoe de financiering van de investeringen is berekend.
(*) Een tweede opmerking betreft de resultaatontwikkeling. Mooi dat de begroting sluitend is , daarvoor ons compliment, maar onze vragen betreffen een gebrek aan inzicht.
Eerstens de relatie van de begrotingscijfers met de verwachte exploitatie-uitkomsten over 2019. Wij troffen die uitkomsten niet aan in de begroting en vinden een beoordeling van begrotingscijfers zonder de actualiteit te kennen, een hachelijke zaak.

Daarbij, een inzicht in een categorische exploitatie-opstelling ontbreekt. Zie mijn opmerking eerder gemaakt.
Zo’n opstelling geeft een totaalbeeld van onze gemeentelijke exploitatie .
Bijvoorbeeld inzicht in de totale Personeelskosten, de totale Onderhoudskosten, de uitgekeerde Subsidies ed. Deze gegevens verschaffen de mogelijkheid van Benchmarking. We kunnen dan een vergelijking maken met soortgelijke gemeenten in Nederland.
(*) Mijnheer de Voorzitter, een volgende en laatste punt betreft twee belangrijke aspecten In deze begroting.
Enerzijds de WODV, niet expliciet genoemd in het document, maar uit kostentechnisch oogpunt, wel een zeer belangrijk onderwerp, naar onze mening.
Wat zij nu de plannen, wat voorziet het college in dat opzicht op ons afkomen in 2020 , en brengt dit onvoorziene kosten met zich mee?
Een ander aspect betreft de September circulaire van de Rijksoverheid aangaande een herijking van de verdeling van de Gemeentefondsgelden.
Is dit een zwaard van Damocles of gaat het meevallen qua effectwerking voor Wassenaar? Waar moeten we in het ergste geval aan denken?

Graag een tip van deze, vooralsnog, duistere sluier …..!

Mijnheer de Voorzitter, ik sluit af.
De Vrienden wensen het College en met name de wethouder van Financiën, alle sterkte toe bij het uitvoeren van het beleid en staan klaar om steun of ondersteuning te geven wanneer daar behoefte aan is.
Ik dank U.
Bart van Leeuwen,
penningmeester van De Vrienden van Wassenaar
30/10/2019.

Back To Top