Skip to content

INSPREEK-NOTITIE betreffende agendapunt 7, aangaande Richtinggevende uitspraken volwaardig bestuurscentrum De Paauw, van de vergadering van de Commissie Fysieke Leefomgeving op 19 april 2021

Geachte voorzitter en leden van de commissie,

De Vereniging van Vrienden van Wassenaar heeft kennisgenomen van de adviesnota waarmee richtinggevende uitspraken worden gevraagd aan de Raad m.b.t. het vestigen van een volwaardig bestuurscentrum op Buitenplaats de Paauw. (Collegebesluit dd. 30 maart 2021).
De Vrienden onderschrijven het streven om de versterking van de bestuurskracht te bevorderen door een gezamenlijke huisvesting van het bestuur en de beleidsambtenaren.

Nu de organisatie van het ambtelijk apparaat nog niet is uitgekristalliseerd, na het besluit tot ontvlechting van de Werkorganisatie Duivenvoorde, is er nog onzekerheid over de benodigde ruimte voor de huisvesting van de beleidsambtenaren. Daarbij komt ook nog de onzekerheid over het benodigde aantal werkplekken in verband met het door Corona veroorzaakte sterk toegenomen werken op afstand en de consequenties daarvan voor de toekomst.
Niettemin pleiten de Vrienden er met klem voor om alles in het werk te stellen om nieuwbouw te voorkomen, zoals in de adviesnota wordt aangeven:
= de baliefunctie in het centrum van het dorp;
=de huisvesting van de uitvoerende ambtenaren elders;
= eventueel beleidsambtenaren met enige afstand van het bestuur elders huisvesten;
= geen inpandige horeca voor het publiek;
= onderzoek naar de mogelijkheden van de uitplaatsing van het archief, de schooladviesdienst en het brandweer museum om zoveel mogelijk ruimte voor werkplekken te realiseren.
Over het benutten van alle ruimtes in het souterrain, onder meer door het maken van een beperkt aantal ramen en het aanpassen van de bestaande ramen zodat die meer daglicht toelaten en uitzicht bieden, wordt in het document niet expliciet gesproken. Mogelijk is dat in dit stadium nog niet aan de orde, maar de Vrienden vragen hier toch aandacht voor.
Als het lukt om nieuwbouw te vermijden zal dit kosten besparen, tijd en geld rovende bezwaar- en beroepsprocedures vermijden en ook bijdragen aan het behoud van de huidige parkeerplaatsen.
De eventuele bouw van een horecapaviljoen in het park – op zich een charmant idee- kan in een later stadium aan de orde komen.
De Vrienden wensen de leden van de Commissie Fysieke leefomgeving veel wijsheid toe bij de beraadslagingen over dit onderwerp.
Namens het Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar,
J.J. Bakker
(voorzitter)

Back To Top