Skip to content

NOTULEN ONLINE ALV / ABV DE VRIENDEN D.D. 17-12-2020

Notulen Online Algemene Leden Vergadering (ALV) / Algemene Bestuursvergadering (ABV) van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar van 17 december 2020 om 19.30 uur via MS Team

(Goedgekeurd en vastgesteld in de ALV d.d. 20-1-2022))

 

Online aanwezig: 23 leden waarvan 5 leden van het Dagelijks Bestuur en 4 leden van het Algemeen Bestuur..

 

 1. Welkom, opening en vaststellen agenda

De voorzitter, Jacob Jan Bakker, heet de deelnemers aan deze online ALV / ABV hartelijk welkom. Er hadden zich 40 leden aangemeld; helaas is het kennelijk niet iedereen gelukt om in te loggen. De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.
Om deze bijzondere vorm van vergaderen goed te laten verlopen, zal deze geschieden met behulp van een power point presentatie.

Vervolgens vraagt de voorzitter aandacht voor de huisregels voor deze online vergadering en geeft hij een toelichting op de stemprocedure.

2. Ingekomen/ verzonden stukken en mededelingen

Er is bericht van verhindering ontvangen van 5 leden, te weten:  S. Ettema- Walkate, D. Nieuwzwaag, F. Basters, E. van der Wilk en W. Lely.

Verder zijn er verschillende positieve reacties binnen gekomen over het feit dat het DB toch een ALV houdt dit jaar. In de loop van het jaar zijn er diverse brieven, mails etc. bij het Dagelijks Bestuur (DB) binnen gekomen over diverse onderwerpen. Deze worden nu niet geagendeerd en zijn door het DB al eerder afgehandeld.

 

Er zijn behoudens de uitnodiging, waarbij gevoegd zijn het verslag van de ALV van 25-4-201019, de Jaarcijfers over 2019 en de Begroting voor 2020, alsmede de agenda voor deze ABV/ ALV, en de mail met de link voor de vergadering vandaag, geen verdere stukken voor deze vergadering verzonden.

 

 1. Notulen van de ALV van 25 april 2019

De voorzitter stelt de notulen van de ALV van 25 maart 2019 aan de orde en vraagt of er tekstuele opmerkingen of vragen naar aanleiding van het verslag zijn.
De notulen worden bij acclamatie zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

 

 1. Terugblik op het afgelopen jaar en actuele thema’s voor de vereniging

De voorzitter geeft een overzicht van de volgende activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar.
1.    Verkeersproblemen: zit er schot in?
De voorzitter deelt mee dat we hier als vereniging bovenop zitten. In 2020 heeft een nieuwe organisatie, de stichting KeerVerkeer, opgericht. Keer Verkeer was gestart als een soort actiegroep, maar is nu een serieuze gesprekspartner voor de gemeente. Hier werken De Vrienden goed mee samen. Volgende week is er wederom overleg. Door de gemeente worden De Vrienden en KeerVerkeer echt betrokken bij het Verkeersplan dat de gemeente ontwikkelt. In de klankbordgroep participeren De Vrienden en KeerVekeer samen met 6 vertegenwoordigers; de verkeersproblemen van het hele dorp worden aldus gerepresenteerd.
Van belang is dat er met één stem in de richting van de gemeente resp. wethouder Caroline Klaver gecommuniceerd wordt. De wethouder komt in het voorjaar met een plan met

maatregelen om het sluitverkeer tegen te gaan. Verder deelt de voorzitter mee dat we blij zijn met het verbreden van de problematiek met het zoeken naar oplossingen voor de

 

fileproblemen op de N44. Oplossingen zullen (ook) provinciaal gevonden moeten worden.
De heer Leembruggen is van mening dat de aanpak van het sluipverkeer veel te lang duurt, de problematiek is bekend, nader onderzoek is overbodig. Er had wat hem betreft al met experimenten begonnen kunnen zijn, zoals 30km borden. De voorstellen van gemeentewege voor de N44 vindt hij onzinnig.
De heer Lubsen is het niet met de heer Leembruggen eens; zijn zorg is juist dat de focus alleen op Wassenaar blijft gericht. Hij is van mening dat de verkeersproblematiek van Wassenaar alleen regionaal opgelost kan worden;  Wassenaar is onderdeel van een conglomeratie. Om Wassenaar kunnen we geen muur zetten.
De heer Leembruggen denkt dat van regionale aanpak niets terecht komt; we hebben al lang genoeg gewacht.
De voorzitter deelt mee dat we als De Vrienden op 2 punten de nadruk leggen :
a. een korte termijn aanpak met o.a. maatregelen voor de Katwijkseweg en andere experimenten gericht op het tegengaan van het sluipverkeer; en
b. regionale oplossingen op de langere termijn.
Hij deelt de overtuiging van de gemeenteraad dat de ondertunneling van de N44 er nooit gaat komen. Den Haag wil daar geen steun aan geven; Den Haag wil wel meewerken aan zo veel mogelijk verkeer via de A4 naar Den Haag. Dat is ook de reden voor het onderzoek.
De heer Lubsen waarschuwt dat maatregelen voor de Katwijkseweg ook de bereikbaarheid voor Wassenaarders negatief kunnen beïnvloeden.

 1. Warenar: blijft ons theater bestaan?
  De voorzitter deelt mee dat De Vrienden actief participeren in de zgn. participatiegroep die door de gemeente in het leven is geroepen en is samengesteld uit omwonenden en andere direct belanghebbenden bij uitwerking van de herontwikkelingsvariant voor de Warenar. Inmiddels speelt ook de parochie een actieve rol in dit proces. Zoals het er nu uit ziet zal de het Warenargebouw als theater en dorpshuis behouden kunnen blijven.
  Begin volgend jaar komt wethouder Lia de Ridder met haar voorstel naar de gemeenteraad.
 2. Vrijwilligerswerk in Wassenaar: kan nog hulp gebruiken!
  Wassenaar Doet is nog steeds actief en bewijst haar nut in de corona-tijd. Er zijn vrijwilligers genoeg die zich willen inzetten. Het ontbreekt aan mensen die hulp vragen. De voorzitter roept de leden op om in hun naaste omgeving rond te kijken of er misschien mensen zijn die te beschroomd zijn om hulp te vragen.

  4. Financiën: heeft de gemeente haar zaken op orde?
  De voorzitter geeft aan dat Bart van Leeuwen samen met de leden Leembruggen en Kool overleg heeft gevoerd met wethouder Schokker om de presentatie van de gemeentefinanciën te verbeteren en inzichtelijker te maken.
  De wethouder doet zijn best blijkens verschillende infografics en toelichtingen in De Wassenaarse Krant. Het is de bedoeling om hiermee door te gaan en nog verdere verbeteringen te realiseren in 2021 .

  5.    Groene zone: heeft de gemeente het heft in handen?
  De voorzitter brengt naar voren dat de gemeente, i.c. wethouder Wassenaar, in dit dossier steken heeft laten vallen, zodat de gemeente Wassenaar buiten spel staat en geen stem heeft in het voorkomen van de verkeersdruk, maar louter zeggenschap heeft over de inrichting van de groene zone. De wethouder heeft afgelopen periode gesprekken gevoerd met verscheidene belanghebbenden en komt binnenkort met het resultaat.

 3. Klimaattafels: zijn we op de goede weg?
  De voorzitter deelt me dat in het begin de klimaattafel weinig om het lijf had. Intussen is het uitgegroeid tot een constructief en informatief overleg. Gesproken wordt o.a. over de Regionale Energie Strategie (RES) en diverse buurtinitiatieven zoals met betrekking tot.

 

 

zonnepanelen via de stichting “Buurkracht”. Madeleine de Roij-Weekers is na haar aftreden als bestuurslid als onze vertegenwoordiger in de klimaattafel blijven zitten.

 1. Zonnepanelen: iedereen voor?

De Vrienden zijn voor plaatsing van zonnepanelen, maar wel moet duidelijk zijn wat de spelregels zijn. De Raad heeft een motie hiertoe aangenomen en de Wethouder Wassenaar heeft beloofd in het voorjaar van 2021 met (nieuw) beleid te komen. Op deugdelijke wijze moeten de regels uitsluitsel geven of een vergunning nodig is of niet en op welke daken zonnepanelen mogen en op welke niet. In dit verband attendeert hij op de Wassenaarse Energie Coöperatie (https://wec-duurzaam.nl) die zich inzet om lokaal groene stroom op te wekken. Daarom zoekt de coöperatie in ons dorp plekken voor duurzame energieopwekking, zoals het dak van een school of bedrijf. Dit is een goede stap in de richting van het oplossen van de energieproblematiek, zeker in een dorp waar relatief veel huizen niet geschikt zijn voor zonnepanelen.

Naar aanleiding van de presentatie over de gemeentelijke financiën hebben de heren Leembruggen en Lubsen enkele opmerkingen. De berichtgeving in DWK is onduidelijk; de politieke partijen hebben geen overeenstemming over de financiële huishouding van de gemeente; dat is verwarrend. Het is niet juist om als gemeente te presenteren dat de financiën op orde zijn als er fors op de reserves fors wordt ingeteerd om de begroting sluitend te krijgen.  De tekorten in de toekomst worden in 2021 en 2022 met een OZB-verhoging van 5% resp. 10% opgevangen. Hiermee worden deze alleen door huiseigenaren gedragen, terwijl iedere inwoner zou moeten bijdragen. De Vereeniging Eigen Huis heeft hier landelijk ook tegen geageerd.
Bart van Leeuwen erkent dat het overleg wat stroperig verloopt, maar houdt goede moet. Hij geeft verder aan dat een werkgroep in de maak is (samen te stellen uit leden van de VvW die expertise hebben op dit gebied) die zich als adviesgroep met de wethouder (een vorm van burgerparticipatie) gaat buigen over de ontwikkeling van de financiën op lange termijn (2020 – 2030), een periode met teruglopende precario-opbrengsten, toenemende kosten voor jeugdzorg en minder Rijkssubsidie etc..

Tot slot van dit onderdeel stipt de voorzitter de thema’s aan die in 2021 zeker aandacht zullen vragen.
1. Verkeer, dat blijft een hot issue;
2. Raadhuis De Paauw en de gemeentelijke organisatie. De Vrienden onderhouden hierover contact met de buurtvereniging De Paauw.
3. De Kapvergunning De voorgenomen aanpassingen in de vergunningprocedure zijn onlangs in de gemeenteraad aan de orde geweest. De Vrienden zijn voor vereenvoudiging van de procedures, zulks in de voetsporen van andere gemeenten. Eigen verantwoordelijkheid en duidelijke spelregels liggen voor de hand. Dit vraagt wel om goede handhaving door de gemeente dat de burger zich volgens de regels blijft gedragen. Wassenaar moet wel een groene gemeente blijven.
De heer Lubsen is van mening dat de gemeente niet goed met het groen om gaat.
Hij is van oordeel dat er te weinig expertise bij de gemeente is; er is geen duidelijke groenpolicy, anders zou men in deze periode van het jaar (er vallen nog veel bladeren van de bomen) niet de groenbakken 1 x per 2 weken legen in Wassenaar Zuid.
De voorzitter zegt toe dat het DB bij de gemeente hier aandacht voor zal vragen>

 1. Financiën
  1. Jaarrekening 2019

De penningmeester, Bart van Leeuwen, geeft een toelichting op de cijfers zoals die gepubliceerd zijn in het Financieel Verslag over 2019. In de nieuwsbrief is eerder dit jaar al kort verslag gedaan.

Aan de hand van het geprojecteerde overzicht merkt de penningmeester op dat 2019 werd afgesloten met een resultaat € 4.477, terwijl dit op € 5.510 was begroot. Dit mindere resultaat

 

 

komt door een dotatie aan een Bestemmingsreserve van € 2.200. Op een vraag van de heer Lubsen deelt hij mee dat deze dotatie is bestemd voor verwachte lustrumuitgaven in 2022 (€ 1000), het lijsttrekkersdebat in 2022 (€600)en het opzetten van een Burgerplatform (€600).

De baten in 2019 zijn met een bedrag van €12.418 bijna op het budget van € 12.460 uitgekomen. Aan de lastenzijde is het merendeel van de kostenposten onder de begroting gebleven, afgezien van de niet begrote dotatie Bestemmingsreserve.

Voor 2020 is bij het opstellen van de begroting uitgegaan van licht verminderde contributie-ontvangsten (€11.800) Aan de kostenzijde zijn de lasten voor 2020 ietwat hoger ingeschat dan in 2019 (2020: €8.390 t.o.v. 2019: €7.941).

Per saldo wordt voor 2020 een resultaat gebudgetteerd van €3.410.

En hoe ziet het er nu naar verwachting uit voor 2020 nu we inmiddels al in december van dit jaar zitten?
De penningmeester licht toe dat we aan de contributiekant iets minder “club van €50- leden” tellen, nl 74 ( begroot 80) . Ook is er een lichte afname van het aantal overige betalende leden (344 t.o.v. 350 begroot), tenzij er nog contributiebetalingen binnen komen aan het einde van het jaar. De lasten zullen ook lager uitvallen dan begroot, omdat er minder kosten zijn gemaakt voor de website en er geen bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Met de website gaan we volgend jaar goed aan de slag om die verder te verbeteren.

 

De heer Lubsen wil graag een opmerking maken.
Hij constateert allereerst een negatief glijdende schaal van het aantal contributiebetalingen. Wat helpt om dit te keren is een duidelijker communicatie waar De Vrienden voor staan, waar ze het verschil maken en wat ze betekenen voor Wassenaar en de Wassenaarders, aldus de heer Lubsen.

De voorzitter deelt mee dat de ervaring is dat De Vrienden veel leden werven op bijeenkomsten; deze zijn nu niet aan de orde geweest dit jaar. Dit betekent dat De Vrienden naar andere wegen zullen moeten zoeken. Verder hoopt hij dat in 2021 er weer snel bijeenkomsten gehouden kunnen worden.

Verder deelt hij mee dat bij de profilering van De Vrienden er meer aandacht zal kunnen zijn voor een goed evenwicht tussen de zichtbaarheid van De Vrienden en het te bereiken doel in samenwerking met andere partijen.

 1. Verslag kascommissie

Met instemming van de leden van de kascommissie, de heren Demarteau en Lettinga, doet de penningmeester kort verslag van de bevindingen van de kascommissie en leest enkele passages uit dit verslag voor, als volgt:

“De kascommissie heeft onderzoek gedaan naar de juistheid van de cijfers over het boekjaar

2019 en financiële verslaglegging hiervan.” De kascommissie maakt bij de cijfers een aantal opmerkingen:

“Het aantal leden toont een lichte daling ten opzichte van het jaar 2018, maar ligt met 489

leden nog wel hoger dan in de jaren 2017 en 2016. Het aantal deelnemers in de ‘Club van 50’ is teruggelopen van 100 naar 90 leden.
De inkomsten van de Vereniging zijn in 2019 vrijwel gelijk aan die van het jaar 2018.  De lasten van de Vereniging waren in 2019 gemiddeld lager dan was begroot.
Het resultaat over 2019 is toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen ad €9.274,- komt hiermee weer op het niveau van de jaren voor het jubileum. De financiële administratie is naar onze mening correct gevoerd. De balans en rekeningen van baten en lasten over genoemde periode geven een juist beeld van de financiële positie van de Vereniging.

Wij stellen de Algemene Vergadering voor om de penningmeester te dechargeren voor de rekening en verantwoording over het jaar 2019”, aldus de penningmeester.

 

 

 

De heer Wouwenaar vraagt of het bestuur niet gezamenlijk bevoegd is en of het dan niet juister is niet alleen de penningmeester maar het voltallige bestuur decharge te verlenen. De voorzitter beaamt dit en (her)verwoordt het voorstel dienovereenkomstig.

 

Bij acclamatie wordt aan het Dagelijks Bestuur decharge verleend en worden de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar  goedgekeurd en vastgesteld.

De voorzitter bedankt de leden.

 

 1. Benoeming nieuwe lid Kascommissie.

Met ingang van 1 januari 2021 zal de heer B. Lettinga terugtreden uit de kascommissie en zal de heer Ph. Leembruggen vanaf dat moment voor het boekjaar 2020 toetreden. De heer Lettinga wordt hartelijk bedankt voor de bewezen diensten de afgelopen 3 jaar. De heer Ph. Leembruggen wordt van harte welkom geheten.

 

 1. Bestuursmutaties Dagelijks Bestuur

Voordracht/ benoeming:
mw. N.L (Colette) Hofman: bestuurslid/secretaris

dhr. Th. (Theo) Overdevest als bestuurslid
in het Dagelijks Bestuur

De voorzitter deelt mee dat Saskia Ettema-Walkate haar secretariaatsfunctie bij De Vrienden heeft ingeruild voor een bestuursfunctie bij het CDA, hier in Wassenaar. Het DB is blij dat Colette Hofman deze taak van haar heeft overgenomen sinds september vorig jaar.

Verder heeft medio vorig jaar ook Madeleine Weekers het DB verlaten, omdat dit niet meer te combineren was met haar drukke (nieuwe) baan. Ik haar plaats is het DB versterkt met Theo Overdevest. De voorzitter deelt mee dat deze voordrachten schriftelijk aan de AB-leden zijn voorgelegd, die hiermee hebben ingestemd.

De voorzitter deelt mee dat gevraagd is naar een CV van de nieuwe bestuursleden. De nieuw bestuursleden introduceren zich vervolgens kort.

Colette Hofman deelt o.a. mee dat zij in Leiden rechten heeft gestudeerd en werkzaam is geweest bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij ondernemersorganisaties in mode-, interieur, tapijt en textiel verantwoordelijk was voor het sociale beleid in de sector. In die functies heeft zij veel bestuurlijke ervaring opgedaan en nauw betrokken geweest bij secretariaatsvoering. Zij is ook (bestuurlijk) actief voor andere matschappelijke organisaties in Wassenaar. Zij woont 30 jaar in Wassenaar en wil zich via De Vrienden graag inzetten voor het behoud van de bijzondere woonomgeving van Wassenaar met haar dorpse, groene karakter en rijke culturele erfgoed.

Theo Overdevest deelt mee dat hij telg is uit een bekende Wassenaars familie en bijna zijn leven lang in Wassenaar woont. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij is werkzaam op voor hem vertrouwd terrein als beleidsmedewerker bij de Bloembollenkeuringsdienst in Lisse. Hij is 12 jaar gemeenteraadslid geweest voor het CDA en weet hierdoor wat er speelt in Wassenaar; hij is gepokt en gemazeld in de politiek. Daarnaast is hij ook maatschappelijk actief en nauw betrokken bij de St. Willibrorduskerk als vrijwilliger. Ook is hij lid van de gemeentelijke Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar.

Bij acclamatie wordt ingestemd met deze benoemingen.

Colette Hofman en Theo Overdevest danken de leden voor het vertrouwen.

 1. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt

De heer Lintjer wil graag het bestuur bedanken voor zijn inzet en inspanningen het afgelopen jaar en aanmoedigen in het nieuwe jaar alle genoemde problemen duidelijk neer te zetten. De Vereniging van Vrienden van Wassenaar is een club van de inwoners van Wassenaar, die hun belangen richting de politiek vertegenwoordigt.

 

 

 

De voorzitter wil graag nog een vooraf gestelde vraag die nog niet aan de orde is geweest beantwoorden.

Allereerst is gevraagd naar aandacht voor zgn. leenauto’s (”greenwheel cars”) in Wassenaar. Naast stimulansen voor het gebruik van elektrische (deel)auto’s en het gebruik van de fiets is het van belang dat de gemeente hier ook oog voor heeft en dit in voldoende mate faciliteert. De voorzitter zegt toe dat de Vrienden hiervoor de aandacht van de gemeente zullen vragen.

 

Tot slot deelt de voorzitter mee dat normaal gesproken een ALV met een toast op de toekomst en informeel napraten wordt afgesloten. Dit zal nu slechts binnen de huiselijke kring kunnen geschieden. Hij dankt de leden voor hun inbreng en wenst een ieder fijne feestdagen toe en een goede toekomst in het nieuwe jaar. Om 21.15 uur sluit de voorzitter de online ABV/ALV.

Back To Top