Skip to content

2018 week 28| Zelfstandig en verantwoordelijk

Op maandag 2 juli jl. werd met het bovenstaande motto het coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode van de gemeenteraad ( 2018-2022 ) aangeboden.

De 4 coalitiepartijen ( VVD, CDA, Lokaal Wassenaar en D66 ) presenteerden trots hun beleidsvoornemens en hun 5 wethouders. De formateur , Dick Sluimers, legde uit hoe e.e.a. tot stand was gekomen en prees de onderlinge samenwerking gedurende het formatieproces. En passant meldde hij nog dat een landelijk onderzoek ( enquête van Elseviers Weekblad ) heeft uitgewezen dat Wassenaar in Zuid-Holland de meest aantrekkelijke woongemeente is. Op 12 aspecten heeft deze beoordeling plaats gevonden. Alle reden voor de nieuwe coalitie om met dit akkoord ook landelijk de 1e plaats te gaan bezetten (daar eindigde we als 6e). Gaat dat lukken met dit programma ?

Aan ambities geen gebrek. Pakweg 40 bladzijden lang wordt uitvoerig toegelicht hoe de partijen denken ons dorp nog beter, mooier en aantrekkelijker te maken.

Voornemens die door 16 raadsleden zijn ( mede)- ondertekend. U leest het goed : 14 + 2 = 16 van de 21 leden. Twee leden van Hart voor Wassenaar hebben besloten hun eigen weg te gaan ……maar wel gekozen vòòr het akkoord. Jammer van de nieuw versnippering maar gunstig voor de coalitie.

De inhoud van het akkoord kent heel veel werkterreinen. Een aantal belangrijke focuspunten zijn: behoud zelfstandigheid, gezonde financiën, open en transparante bestuurscultuur, participatie van de bewoners, onderzoek naar de WODV en uitbreiding woningvoorraad.

De Vrienden van Wassennar beoordelen dit akkoord zeer positief en stippen hieronder enkele bijzonder punten aan die om (nadere) aandacht vragen, zoals

:

de kapvergunning wordt afgeschaft (in welke zin en hoe kan dit voornemen geld “opbrengen” ?), het streven naar ontsluiting van de Buurtweg ( ? ), het bouwen van 50 tot 75 woningen per jaar op slechts een zeer beperkt aantal beschikbare locaties, de zeer geringe aandacht voor Valkenburg, het stimuleren van de LHBTI voorlichting (aan wie ?), het tegengaan van de overlast van de hondenuitlaat-service (?) en tenslotte de intentie om jaarlijks op een tweetal beleidsterreinen een onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doelgerichtheid van de bestede gelden. Vooral dit laatste voornemen spreekt De Vrienden aan, vooral omdat de bewaking van onze financiën de komende jaren absolute prioriteit moet hebben.

Voor nu, aan de slag en wij wensen de nieuwe ploeg alle succes.

Samen sterk voor Wassenaar.

Back To Top