Skip to content

Betreft: zienswijze aangaande het nieuwe kapvergunningenstelsel 1 maart 2021

Geacht college,

U hebt de inwoners van Wassenaar en hun organisaties in de gelegenheid gesteld om tot 25 februari aanstaande zienswijzen in te dienen aangaande het nieuwe kapvergunningen stelsel. Daarvoor dank. De Vereniging van Vrienden van Wassenaar maakt graag gebruik van de geboden gelegenheid, omdat het onderwerp “behoud groen in Wassenaar” haar en haar leden nauw aan het hart ligt. De Vrienden onderschrijven in algemene zin de uitgangspunten van het nieuwe stelsel maar lang niet alle leden zijn er gerust op dat met dit nieuwe stelsel het bomenbestand in Wassenaar op peil blijft en dat de gemeente in staat zal zijn om de naleving van de nieuwe regels voldoende te handhaven.

De Vrienden vragen aandacht van uw college voor enkele aandachtspunten en zorgpunten. Deze staan in het navolgende.

Met de vereenvoudiging van het kapvergunningenstelsel treedt Wassenaar in de voetsporen van andere groene gemeenten, zoals Ede, die hierin zijn voorgegaan. De Vrienden zijn niet tegen deze vereenvoudiging, omdat het oude vergunningenbeleid soms leek op geldklopperij, zoals het moeten aanvragen van vergunning voor gevaarlijke en dode bomen.

De nieuwe regels bieden in beginsel voldoende uitzicht op het behoud van het groene karakter van ons dorp, maar of het een succes wordt hangt in hoge mate af van de toepassing van de regels en de handhaving ervan.

Over het voorstel hebben wij de volgende vragen, respectievelijk verzoeken:

1. Er is naast het van Rijkswege beschermde dorpsgezicht ook een (klein) gebied dat van gemeentewege als beschermd dorpsgezicht is aangemerkt. Onduidelijk is of daar ook het ancien régime blijft gelden. Wat de Vrienden betreft blijven de oude regels voor het aanvragen en verstrekken van een kapvergunning ook van kracht in het van gemeentewege aangewezen beschermd dorpsgezicht. Gaarne daarover duidelijkheid.

2. Het sanctieregime bij het niet-naleven van de regels behoeft nadere uitwerking. Wordt het sanctieregime uitgewerkt vóórdat het nieuwe stelsel van kracht wordt?

  • Is duidelijk in welke gevallen er een herplantplicht bestaat en kan die ook worden verruimd om de bomenvoorraad op pijl te houden en groen te waarborgen. (zoals het in de bosbouw gebruikelijk is om voor elke gekapte boom meerdere bomen terug te plaatsen i.v.m. dunning en sterfte)?
  • Is het ook mogelijk, bij wijze van sanctie, dat de gemeente een herplantrecht krijgt op kosten van degene op wiens grond de gekapte boom stond?
  • Kan een sanctie worden opgelegd wanneer een boom zonder vergunning wordt gekapt, of wanneer de voorschriften uit een vergunning, zoals een herplantplicht, niet worden nageleefd? Zo ja, welke? Komen daar criteria voor?

De Vrienden pleiten voor duidelijkheid hierover en voor sancties die een bewezen positief effect hebben op de naleving.

3. Hoe gaat de gemeente handhaven? Wat wordt het handhavingspercentage?

4. De lijst met beschermde soorten is summier. Onduidelijk is of hiermee wordt vermeden dat beeldbepalende of monumentale bomen-in-wording (die langzaam groeien) voldoende worden beschermd. Is een advies hierover van deskundigen beschikbaar? Zo niet, dan verzoeken De Vrienden dat hierover alsnog advies wordt ingewonnen en dat dit advies openbaar wordt gemaakt.

5. Het stroomschema behoeft verduidelijking en aanvulling:

  • Het stroomschema in bijlage 4 maakt niet duidelijk dat er voor bomen van minder dan 10 cm doorsnee op 1.30 m hoogte geen kapvergunning hoeft worden aangevraagd.
  • Het stroomschema spreekt in de samenvatting over zieke bomen. Mogelijk wordt bedoeld dat het stroomschema ook voor zieke bomen geldt, maar helemaal duidelijk is dat niet. Over dode bomen wordt nergens gesproken.

6. Om het nieuwe stelsel te laten werken zal veel voorlichting moeten worden gegeven. Maakt de gemeente hiervoor een plan? Zo ja, kunnen de verenigingen daarover meedenken? Speciale aandacht verdienen de hoveniers en bomenkapbedrijven. Als zij de nieuwe regeling goed kennen, kunnen zij klanten behoeden voor misstappen en op die manier Wassenaar ook een dienst bewijzen. Ook hier zou een flinke boete bij overtreding van de regels functioneel zijn. Gaat de gemeente daar aandacht aan besteden?

Tenslotte dringen wij er op aan dat bij de jaarrekening ook jaarlijks een bomenbalans wordt gevoegd, zodat duidelijk wordt of de hoeveelheid bomen in het dorp toeneemt of afneemt.  Mocht blijken dat het aantal bomen daadwerkelijk afneemt, dan zou de gemeente daarvoor  -zoals ook elders al gebeurt- een actief bomenplantbeleid kunnen voeren.  Is de gemeente voornemens deze aanpak te volgen?

Hoogachtend,
Namens de Vereniging van Vrienden van Wassenaar

J.J. Bakker
voorzitter

Back To Top