Skip to content

2018: Week 42| Begroting 2019: een lakmoesproef voor behoud zelfstandigheid Wassenaar

In november zal de Commissaris van de Koning (CDK) beslissen het ambt voor de burgemeester van Wassenaar open te stellen. De waarnemend burgemeester blijft tot voorjaar 2019. De selectieprocedure vergt enige maanden waaronder de inbreng van de Raadsvertrouwenscommissie. Voorschoten lijkt definitief te kiezen voor de Leidsche regio. Wassenaar is gericht op de Haagse regio. Bij herindeling kijkt de CDK naar Den Haag. Herindeling is onnodig. Wassenaar kan voortbestaan als zelfstandige gemeente. Zij voldoet aan de lakmoesproeven: 1.een stabiel bestuur 2. het functioneren in de regio en 3. een degelijke begroting.

De Gemeenteraad beseft de laatste jaren terdege dat het “gedoe” in de Raad schadelijk is. Zij moet gedegen stabiel/bestuurlijk optreden en doet dat gelukkig geruime tijd. Dit is cruciaal wil de CDK het vertrouwen in ons bestuur behouden. In een democratie kan een eenpitter daar anders (of niet constructief) mee omgaan zolang de bestuurlijke kwaliteit/stabiliteit niet in het geding komt. Wassenaar stelt zich realistisch en constructief op in de regio. Haar verantwoordelijkheid stopt niet bij de gemeentegrenzen. Het imago van Wassenaar is sterk verbeterd. Maar de druk van de regio zal nog zwaar worden (bouwen, verkeer, milieu enz.) Wassenaar moet daarin blijvend constructief/creatief samenwerken. De begroting 2019 ziet er goed uit maar wordt op termijn met lastenverzwaringen gedekt. De meerjarenbegroting is de financiële basis voor een zelfstandig Wassenaar. Er zijn moedige keuzes gemaakt waardoor een structureel meerjarig sluitende begroting tot stand is gekomen.

Geen grepen uit haar reserves om tekorten aan te vullen: structurele lasten worden gedekt uit structurele inkomsten. Incidentele inkomsten (verkoop onroerend goed ed.) gaan naar de reserves. De jarenlang opgebouwde Wassenaarse reserves blijven intact. Het is belangrijk voor de CDK dat Wassenaar nog vele jaren haar eigen broek ophoudt. Wassenaar moet haar wettelijke taken en maatschappelijke opgaven efficiënt blijven vervullen. Ongewenst is dat het maximale bezuinigingsbedrag (2.5 miljoen) pas in 2022 wordt bereikt. Op het wegvallen van de precario (belasting op leidingen en kabels) moet eerder ingespeeld worden. Niet met 10/15% verhoging van de OZB terwijl de Wassenaarder in EUR (door de dure huizen) bijna de hoogste OZB betaalt in Nederland. Dat het rijk/gemeenten bij de nutsbedrijven er op aandringen de afschaffing van de precariobelasting door te berekenen in de vorm van lagere tarieven voor de consumenten zodat de OZB last netto daalt, is een sprookje. Hoe kunnen rijk/gemeente dat afdwingen?

Dat moet beter !

Voor een sterk en veilig Wassenaar!

WETHOUDERS AAN HET WOORD op maandag, 19 november a.s. in de Warenar, van 19:30-22:00 uur. Informatieve bijeenkomst waar de (nieuwe) wethouders hun plannen voor Wassenaar nader toelichten.

Back To Top