Skip to content

2017 week 21 | DE WARENAR …….EEN SLOT-ACTE….?

Op 17 mei jl. verscheen in deze krant, namens De Vrienden van Wassenaar, een oproep aan de politieke bestuurders van ons dorp om De Warenar te behouden.

Dat was nodig en noodzakelijk om dat sluiting dreigde.

Eerder, namelijk op 19 april, was in een raadsvergadering dit besluit door B&W ter raadpleging aan de raad voorgelegd. De Wassenaarse bevolking heeft daarop een duidelijke proteststem laten klinken.

Samen met bezorgde burgers en de Stichting Beheer Warenar is een handtekeningenactie gestart als steunbetuiging om De Warenar als cultureel centrum te behouden.

Meer dan 3200 handtekeningen zijn verzameld en De Vrienden zijn verheugd te kunnen melden dat inmiddels het college heeft besloten de besluitvorming aangaande de Warenar uit te stellen naar een later tijdstip.

In een overleg met de wethouder van cultuur  op 16 mei werd De Vrienden gemeld dat het behoud van de Warenar voorop staat, maar mogelijkerwijs in een andere eigendomsconstructie. 

In de raadsvergadering van 17 mei werd de Cultuurnota behandeld en mochten insprekers, waaronder De Vrienden, hun standpunten naar voren brengen. De Vrienden hebben aan de invulling van de toekomstige positie van de Warenar een aantal voorwaarden gekoppeld.

Dat zijn:

  1. Er moet zekerheid komen dat de exploitatie en de financiering voor de komende 10 jaar is veilig gesteld. De duurzaamheideis !
  2. De eigenaar van het pand moet binnen duidelijk omschreven, in samenspraak met gemeente en deskundigen  vastgestelde  richtlijnen, het pand beheren en ontwikkelen.
  3. De bestaande cultuursubsidie moet worden gecontinueerd en het cultuurprogramma – en met name het toneelprogramma – moet zowel kwalitatief als kwantitatief worden geoptimaliseerd, zodat Wassenaar als actief cultureel dorp te boek blijft staan. Daartoe is het noodzakelijk het beheer van het cultureel programma in een aparte entiteit onder te brengen.

De daarop volgende behandeling van de cultuurnota leidde tot de uitspraak en toezegging van de wethouder  om samen met de Stichting Beheer Warenar alternatieven uit te werken op basis van een intentieovereenkomst.

Een te nemen definitief besluit zal alsdan aan de raad worden voorgelegd.

De Vrienden zijn blij dat nu de tijd wordt genomen om tot een weloverwogen oordeel te komen en rekenen erop dat de wil van Wassenaarse burgerij wordt gehonoreerd.

Op Wassenaarse Vrienden kun je rekenen !

Wilt u reageren en ons steunen …. graag een emailtje naar

< info@vriendenvanwassenaar.nl> .

Back To Top