Skip to content

OPROEP aan de politieke bestuurders van onze gemeente 15 mei 2017

DE  WARENAR  MOET  BLIJVEN  !

 

 

De Wassenaarse  burgerij heeft zich unaniem uitgesproken voor het behoud van de Warenar.

Middels bijna  3000 handtekeningen maken de bewoners het duidelijk: De Warenar moet het Culturele Centrum van ons dorp blijven.

Ook onze wethouder van Cultuur onderstreept in haar Cultuurnota  2017-2020, het

belang van cultuur en recreatie voor het welzijn van onze burgergemeenschap.

Cultuuraanbod – dichtbij huis – ( Let wel ! ) is een van de pijlers van haar beleid, waaraan wordt toegevoegd dat cultuur meer aan de  welvaart bijdraagt dan de belastingbetaler erin stopt.

Dus die toegevoegde waarde staat buiten kijf.

En daarom moet De Warenar inderdaad een speciale plek krijgen bij de behandeling van deze nota ( zie blz. 5 , waar staat te lezen ; “ specifieke vastgoedopgaven, zoals de Warenar komen in een separaat besluitvormingstraject aan de orde…..” )   op 17 mei  in de Raadsvergadering.

Speciaal omdat De Warenar het juist zo goed doet. De jaarlijkse inkomsten zijn gestegen, de bezettingsgraad van de theaterzaal  is met rond de 90 % buitengewoon goed.

 

Kortom de exploitatie verloopt de laatste jaren naar tevredenheid bij een subsidieniveau van  € 70.000 ( op jaarbasis ) van gemeentewege. Maar de gepresenteerde cijfers aan De Raad op 19 april geven een vertekend beeld van de situatie.

Door toerekening van achterstallige groot onderhoudskosten, wordt de bedrijfsvoering zwaar negatief.

Dit is een onjuiste kostentoerekening. Groot onderhoud komt ten laste van de eigenaar, ic de gemeente, en kan nooit de exploitatie worden aangerekend.

Neen, de situatie is  precies andersom.

Onze gemeente moet het cultuurbeleid (inderdaad) fors subsidiëren, zoals dat ook in andere vergelijkbare gemeenten gebeurt…..!

De Vrienden van Wassenaar roepen de politieke bestuurders op de communicatie naar alle partijen weer in goede banen te leiden en de volgende stappen te zetten:

 

  • De besluitvorming omtrent De Warenar op te schorten

 

  • In goed overleg met alle betrokkenen de bedrijfsvoering en de financiële verantwoording in het juiste perspectief te plaatsen.

 

Naar ons oordeel en gehoor gevend aan de wens van de Wassenaarse bevolking, kan op deze wijze De Warenar behouden blijven.

De Vrienden willen daarbij  graag helpen en steken de hand uit…..

Want Samen Staan We Sterk.

 

DE VRIENDEN VAN WASSENAAR

Back To Top