Skip to content

Inspreek-notitie voor de Raadsvergadering van de Gemeente Wassenaar op 28/01/2020. Agendapunt : dossier Kerkstraat 75 / De Warenar; ingebracht door De Vrienden van Wassenaar.

Geacht College, geachte Raadsleden en overige aanwezigen, geachte Mijnheer de voorzitter.

Graag maken De Vrienden van Wassenaar van deze gelegenheid gebruik om in te spreken bij de behandeling van het dossier De Warenar.  Mijn naam is Bart van Leeuwen en ik ben bestuurslid van De Vrienden.Het onderhavige dossier is in de vergadering van de Commissie Sociaal Domein op 15 januari 2020 behandeld en uitvoerig bediscussieerd. Ook al werden door de wethouder, mevrouw de Ridder, veel vragen beantwoord en uitleg gegeven, niettemin blijven een aantal aspecten van dit dossier onduidelijk. Vandaar richt ik me nu tot U met de hierna volgende vragen en opmerkingen.

De Vrienden stellen voorop heel erg blij te zijn dat inmiddels forse stappen zijn gezet om dit dossier tot een afronding te brengen, alleen al vanwege het feit dat al vele jaren de toekomst van De Warenar onzeker is.
Naar nu blijkt is in het Raadsvoorstel sprake van 2 opties, namelijk Renovatie of Herontwikkeling. Het tweede scenario Herontwikkeling, wordt door het College als de aanbevelenswaardige keuze aangemerkt.
In deze variant wordt uitgegaan van herbouw van het oorspronkelijke Warenar-gebouw en het scheiden van de dorpshuis- en vergaderfunctie in het Warenar-gebouw van de theaterfunctie in het theatergebouw.
De Vrienden begrijpen dat m.b.t. belangrijke onderdelen van deze optie het volgende gesteld wordt:

(a) Het eigendom en de exploitatie en het beheer van het nieuwe Warenar-gebouw en van het theatergebouw komen in handen van DE ontwikkelaar. Er staat letterlijk
“de “ ? Moet dat niet zijn: “een “ ? Of is de keuze al gemaakt?
(b) De kosten voor het inhalen van uitgesteld planmatig onderhoud komen niet meer ten laste van Gemeente. Deze lasten komen te vervallen vanwege de nieuwbouw. Uit een massastudie blijkt de beoogde variant kostenneutraal uit te vallen , zo lezen we. De Gemeente hoeft geen investering te doen.
(c) De subsidie voor de culturele theaterprogrammering van € 60.000 per jaar kan
“heroverwogen” worden, zo wordt vermeld.

Welnu, bij het aanhalen van deze uitgangspunten, rijzen bij De Vrienden de navolgende observaties en bemerkingen.

(1) Het financiële plaatje is volledig onduidelijk. De kosten van sloo , vergunningen, nieuwbouw en de opbrengsten uit de verkoop van de 13 woon-units en overige exploitatie-inkomsten worden niet gedetailleerd. Volstaan wordt met de mededeling dat e.e.a. kostenneutraal uitpakt. Dit biedt in grote mate onvoldoende houvast om deze variant op houdbaarheid te kunnen beoordelen. De ontwikkelaar kan er heel veel aan overhouden of zwaar bij inschieten. In het ene geval doet de Gemeente zich schromelijk tekort, in het andere geval heeft de Gemeente een levensgroot probleem, namelijk wanneer de ontwikkelaar het bijltje erbij neer gooit.

(2) Over aanbesteding van dit project wordt terloops iets opgemerkt. Het lijkt ons mandatoir dat dit project formeel en zeer goed onderbouwd middels een RFP in de markt wordt gezet.
(3) De ontwikkelaar krijgt een driedubbele rol toebedeeld, namelijk eigenaar, beheerder en exploitant. Dat is ongewenst. Puur de controle en beheer over de gebouw-opbrengsten (NB verhuur van de woon-units wellicht beter dan verkoop!) is OK maar geen beheer en exploitatie van de andere inkomstenbronnen, c.q. de exploitatie van de culturele theaterfunctie. Zulks MOET bij een derde partij blijven berusten.
(4) Over het behoud van controle op de uitoefening van de theaterfunctie maken De Vrienden zich grote zorgen. Bij alles in-één-hand (zie eerder genoemd) heeft de Gemeente geen enkel machtsmiddel om de controlefunctie uit te oefenen. Ook al worden hierover formele afspraken gemaakt.
In dit kader wijzen wij nog eens nadrukkelijk op de acties die enige jaren geleden
door De Vrienden zijn gevoerd om de functies van de Warenar veilig te stellen.
Een enorme adhesie betuiging vanuit de Wassenaarse burgerij, was ons deel.
In de onderhavige notitie wordt het behoud van deze functies als uitgangspunt genomen, maar een keihard dichtspijkeren van de waarborging daartoe, ontbreekt .
M. a.w. hier moet nog meer huiswerk gemaakt worden !
(5) De Gemeente wil de jaarlijkse subsidie van € 60.000 afschaffen, zoveel is duidelijk. Deze attitude veronderstelt een soort “kruisbestuiving”. Zo van …. de ontwikkelaar boert goed, houdt geld over en gebruikt dat om de theaterprogrammering rond te krijgen. Een griezelige insteek, die de deur wagenwijd open zet voor allerlei fricties en controversies. NIET DOEN ! Houdt de zaken gescheiden en beoordeel de exploitatie van de theaterprogrammering op zijn eigen merites. Elk jaar moet c.q. kan de Raad beslissen over toekenning van de subsidie.

(6) De praktijk tot nu toe heeft bewezen dat feitelijk de huidige werkwijze m.b.t. het functioneren van de Warenar o.l.v. de SBW, prima verloopt. Een continuering van deze praktijk in de Renovatie-variant ligt dus voor de hand. Vanwege de zware last van de eenmalige grote kostenpost van € 700.000 wordt een sprong in het duister van de Herontwikkeling-variant gemaakt. Is dat nu wel de verstandige keuze?

De Vrienden danken U voor uw aandacht en hopen van harte dat onze notitie mag bijdragen tot een weloverwogen keuze in deze aangelegenheid.
Getekend, De Vrienden van Wassenaar, 28/01/2020 .

Back To Top