Skip to content

2020 week 5 | De waarde van de Warenar

Voor de bewoners van Wassenaar was het in 2017 een uitgemaakte zaak : “ De Warenar is ons heel veel waard en moet behouden blijven”. In 2017 ontstond grote beroering in ons dorp , het voortbestaan van de Warenar werd bedreigd.  Handtekeningenacties , geëntameerd door De Vrienden van Wassenaar resulteerden toen in meer dan 3000 steunbetuigingen , en de gemeente besloot tot heroverweging.  Na twee jaar dralen, werd het dossier nieuw leven ingeblazen.

Onlangs is nu door het college een Raadsvoorstel ter tafel gelegd met oplossingsvarianten.
Er lijkt dus nu schot in te komen …
Al bijna drie lang , roepen De Vrienden om actie.
Inspreek-notities, Zienswijzen en publicaties in deze krant hebben er hopelijk toe bijgedragen dat nu eindelijk de “slot-acte” kan worden ingezet. In de Commissievergadering van 14-01-2020 zijn twee varianten , Renovatie en Herontwikkeling, bediscussieerd.
En nu de hamvraag ……! Waar gaat het eigenlijk om bij het beslisproces omtrent het voortbestaan van de Warenar ? Welnu, dat is zonneklaar, namelijk wie gaat het achterstallig onderhoud ( ruwweg € 1,3 milj. ) betalen en hoe kan de gemeente zich ontdoen van de jaarlijkse subsidie-bijdrage van € 60.000 voor de theaterprogrammering ?
In de ene variant wordt voor het onderhouds-probleem eenmalig door de gemeente een bijdrage van € 700.000 gestort in het “ onderhoudspotje” van de Stichting Beheer Warenar.. Deze moet dan het achterstallig onderhoud bekostigen door onder meer inkomsten uit nieuw te bouwen appartementen , bovenop het bestaande gebouw.
In de tweede variant wordt het Warenar gebouw gesloopt en vervolgens herbouwd met “inhuizing” van een 13-tal woningen !
De gemeente investeert nu niets ( ! ) en draagt het beheer , exploitatie en eigendom over aan een uitverkoren ontwikkelaar. In beide varianten kiest de gemeente uitdrukkelijk voor een “heroverweging” van de subsidie …..Afschaffen dus, dat is wat de gemeente voorstaat !
De Vrienden maken zich daarover grote zorgen , want …..wie betaalt , bepaalt …! In deze laatste variant verliest de gemeente de grip op deze cruciale functie voor de Warenar.
Inmiddels is de Raadsvergadering van 28-01-2020 , waar De Vrienden hebben ingesproken, gepasseerd ( gisteravond ! ) en is bekend geworden hoe de gemeente dit dossier verder gaat afhandelen.
De Vrienden blijven alert en blijven roepen :

Samen sterk voor een voor een bloeiende Warenar !

Back To Top