Skip to content

2019 Week 41 | Wassenaar en het klimaat: is het al code oranje?

Er wordt gesteld dat voor ons klimaat code oranje, zelfs code rood, geldt. Maar is dat zo ? En wat kunnen we in Wassenaar er aan doen ? Het recente ICCP rapport van de VN over de stijging van de zeespiegel geeft aan dat de situatie is verslechterd.

Maar wetenschap biedt geen zekerheid, maar slechts een zekere mate van waarschijnlijkheid. Daarnaar handelen is rationeel; wachten op absolute zekerheid niet. Potentieel negatieve gevolgen kleven aan het uitstellen van actie. Wat zijn de gevolgen als we actie ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan, en het blijkt minder erg dan voorspeld? Wat als we geen actie ondernemen en het blijkt erger dan voorspeld ?

Feit is dat de huidige klimaatverandering past binnen een groter cyclisch proces waarop wij geen invloed hebben. Wel op de door menselijke activiteiten veroorzaakte versnelling van de stijging van CO2 en de opwarming. Maar wetenschappers weten nog niet precies hoe groot die invloed is naast vulkaanuitbarstingen, bosbranden enz. Gehanteerde modellen en waarnemingen geven alleen een, inmiddels duidelijker, trend. Hoe ver zijn we nog af van code rood ? Kunnen we nog het risico nemen niets te doen ?

Besturen is vooruitzien. Zie het coalitieacoord 2018-2022: milieubewustzijn en verduurzaming maken een integraal onderdeel uit van het doen en laten van de gemeente. Wassenaar levert een structurele bijdrage aan CO2-reductie en de energietransitie, zowel binnen Wassenaar als in samenwerking met buurgemeenten, regionale samenwerkingsverbanden en in aanbestedingen.

De werkelijke impact van Wassenaar op ons klimaat is beperkt. Dat houdt niet in dat we niets moeten doen. De Vrienden van Wassenaar vinden dat de Wassenaarse politiek moet kijken hoe wij, als Wassenaarders, met elkaar hieraan een verantwoorde bijdrage kunnen leveren. De gemeente heeft al een eerste stap genomen door het organiseren van zg klimaattafels waaraan Wassenaarders, buurtverenigingen, organisaties en bedrijven hebben deelgenomen. Om Wassenaar duurzaam en CO2-neutraal te maken moet je stapsgewijs realistische doelstellingen vastleggen gebaseerd op de werkelijke bijdrage die Wassenaar er aan kan leveren. We leven niet in Utopia.

De klimaatafels geven inzicht in de (technische) mogelijkheden. Wassenaarders hebben daarin meegedacht om te bezien hoe wij dit waar kunnen maken. Acties en (concrete) voorstellen in antwoord op de vraag hoe wij deze klus met elkaar gaan klaren. De resultaten van de klimaattafels moeten nu in beleid en een plan van aanpak worden vastgelegd.

We zijn dat verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen. Samen sterk voor de generatie na ons.

 

Back To Top