Skip to content

Verslag van de bijeenkomst van de Adviesraad De Vereniging van Vrienden van Wassenaar op 14 -11-2023 in Buurtcentrum Kerkehout

Deel 1
Presentatie wethouder Koetsier Wegencategoriseringsplan ( zie ook bijgevoegde Power Point)

Wethouder Koetsier geeft aan dat het coalitieakkoord uitgangspunt is geweest voor deze wegencategorisering. Deze is vanuit technisch perspectief voor Wassenaar als geheel geschreven en niet vanuit het perspectief van een bepaalde buurt. Bij het plan gaat het om de volgorde bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Bij de wegencategorisering in het plan   is een categorielabel op een wegdeel geplakt. Hoe we een  weg precies gaan inrichten, komt later na de inspraak aan de orde. Het plan toont per wegdeel alleen een idee van een richting. Idealiter moet door de inrichting duidelijk zijn of je op een 50 km of 30 km weg rijdt en zouden 30 km borden niet nodig moeten zijn. Dit zou de verkeersveiligheid (moeten) bevorderen.

Vervolgens licht hij de wegencategorisering in Nederland toe en wat een dergelijk plan behelst.
De Nederlandse wegencategorisering kent 3 hoofdcategorieën SW -Stroomwegen- , GOW 50 -Gebiedsontsluitingsweg- en ETW 30-Erftoegangsweg- en aanvullend o.a. zgn. grijze wegen/ WOW -Wijkontsluitingsweg- die ETW 30 of GOW 50 kunnen zijn. Daarom is een nieuwe categorie GOW 30 ontwikkeld. Hiervoor zijn de (inrichtings)richtlijnen van CROW nog niet uitgekristalliseerd en heeft de gemeente vrijheid om deze wegen zelf in te gaan richten .
Verder moet bij het wegencategoriseringsplan rekening worden gehouden met alle weggebruikers: van voetgangers, fietsers en auto’s tot politie hulpdiensten en OV.

Terug naar de specifieke Wassenaarse situatie geeft hij aan dat aan Royal Has Koning DHV (RHK)  de opdracht is gegeven om te kijken naar de huidige 27 50 km-wegen in Wassenaar, die te beoordelen en te categoriseren; alle huidige 30 km-wegen blijven dat en zijn niet meegenomen in het onderzoek, evenmin als Schouwweg Noord.
Gebruik is gemaakt van een afwegingskader dat is gebaseerd op de CROW richtlijnen, dat bereikbaarheid voorop stelt en vervolgens veiligheid en leefbaarheid.
Dit heeft ertoe geleid dat van de huidige 27 50km-wegen (12 GOW 50 en 15 WOW 50 km) 10 wegen naar GOW 30 gaan en 1 naar ETW. De resterende 16 GOW/WOW-wegen worden/blijven GOW 50.  Hierdoor is straks 96% van de wegen in Wassenaar 30 km en een Noord-Zuid en een Oost-West route met 50km.
Na vaststelling van de categorieën in het plan is de concrete inrichting van de wegen aan de orde; idealiter moet door de inrichting duidelijk zijn of je op een 50 km of 30 km weg rijdt en zouden 30 km borden niet nodig zijn, meldt de wethouder. Dit zou de verkeersveiligheid (moeten) bevorderen.

Vragen:
Naar aanleiding van verschillende vragen licht de wethouder het volgende nader toe.

Bij de uitwerking van het plan zullen zo veel mogelijk thans vrij liggende fietspaden blijven , maar eerdere besluiten over inrichting en (opheffing) van het vrij liggende fietspad aan Schouwweg-Noord blijven in stand.

De wegencategorisering en de inrichtingsuitwerking hiervan zijn louter een Wassenaarse zaak; hierover hebben externe partijen (bijv. provincie ) niets te zeggen. De N44 is een Rijksweg waarvoor  de laatste jaren een ontmoedigingsbeleid is gevoerd en niet een beleid gericht op doorstroming ter voorkoming van verkeer door het dorp. Door een andere afstelling van de stoplichten op de N44 (die wel in beheer zijn van Wassenaar) kan doorstroming mogelijk bevorderd worden. Afgewacht moet ook worden wat het positief effect is van de Rijnlandroute.
Desgevraagd deelt de wethouder mee dat de ventweg van de A44 bij Maaldrift/Amerikaanse school niet voorkomt in het plan, maar nog zal worden meegenomen. Specifieke aandacht wordt gevraagd voor het vele sluipverkeer en of deze weg in het categoriseringsplan zal worden afgewaardeerd..

Doel van het plan is niet geweest om zo veel mogelijk 30km wegen te realiseren. Sluipverkeer/ongewenst verkeer terugdringen is ook geen doelstelling van dit plan, maar zal mogelijk een ontmoedigend effect zijn van 30 km op doorgaande wegen en aanpassing doseerlicht op de kruising Storm/van Zuylen. Een “extra” doseerinstallatie in spitsverkeer bij de Katwijkseweg N441 is niet eenvoudig te realiseren; de provincie gaat daar over en ook kan Wassenaar niet zelfstandig beslissen over snelheidscamera’s.
Overal in Wassenaar 30 km zou niet mogelijk zijn vanwege de negatieve effecten op OV, hulpdiensten en politie etc.; langere reistijd van bussen zou gevolgen hebben voor het dienstrooster met minder frequent bussen, terwijl een goed OV nodig is in Wassenaar voor de bereikbaarheid.

Het pleidooi voor 30 km op de gehele Backershagenlaan, uit oogpunt van veiligheid voor o.a. bewoners/scholieren en fietsers (slecht zicht door bomen en geparkeerde auto’s bij verlaten huis en tussenliggende fietspad en gevaarlijke /onoverzichtelijke kruising bij Papegaaienlaan) en praktische overweging dat de weg te smal is door overhangende bomen voor 50 km, brengt de wethouder tot de volgende reactie. Eenduidigheid van de wegencategorisering 50 km voor het gehele traject  Van Oldenbarneveltweg, Prinsenweg en Backershagenlaan en het vervolg van de Noord-Zuid-as is wenselijk  en weegt  zwaar volgens de wethouder. Verder zullen rondom het Rijnlands en ook bij andere scholen extra veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Ook met de betreffende buurt(vereniging) zal gekeken worden hoe deze 50 km weg veiliger ingericht kan worden.

Voor de Jagerslaan is als basis de categorisering GOW 30 gekozen, aldus de wethouder. De afbeelding met de inrichtingsuitwerking in het plan is slechts een voorbeeld. Deze afbeelding is een eigen leven gaan leiden, benadrukt de wethouder. Hij denkt niet dat het fietspad/wandelpad zal verdwijnen en met de buurt zal de inrichting passend bij het karakter van de weg, de snelheid en de veiligheid worden besproken. Afwijken van de CROW-richtlijnen is mogelijk, maar ze zijn wel opgesteld door deskundigen, waar we een beetje vertrouwen in mogen hebben .
De verbreding van de weg van 4,64/4.30 m naar 6.5 zal, ondanks de invoering van de lagere snelheid van 30 km, deze aantrekkelijker maken voor doorstroming/sneller rijden en sluipverkeer/ ongewenst verkeer aantrekken, zo vreest men. Dit heeft ook effect op het vervolgtraject van Groot Haesebroekseweg tot Wittemburgerweg, zodat het hele dorp er last van heeft. Waarom handhaaf je niet de huidige  smalle bottleneck? De wethouder verwacht dat de aan te brengen snelheidsbeperkende maatregelen dit ontmoedigende effect zullen hebben en sluipverkeer zal tegengaan.

N.a.v. de vraag waarom de inrichting van de Buurtweg en de Meijendelseweg niet is gevolgd voor de Jagerslaan, waar bij deze 30 km wegen niet zo lang geleden is gekozen voor inrichting met asfalt en vrij liggende fietspaden zijn gehandhaafd, deelt de wethouder mee dat de reden hiervoor is dat er destijds geen geld voor steentjes was.

M.b.t. het weren van vrachtverkeer, caravans en ander zwaar/groot verkeer door de Jagerslaan merkt de wethouder op dat bekeken wordt of het verkeer bij Duinrell richting de Van Zuylen en Katwijk gedwongen kan worden. Een bord neerzetten verboden voor vrachtverkeer of voor auto’s breder dan 2 m kan niet zo maar.

De wethouder wordt meegegeven dat veiligheid meer is dan 50 of 30 km. Met het oog op fietsveiligheid/veilige fietspaden wordt aandacht gevraagd voor onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties waar fietsers en auto’s samenkomen met kans op bijna ongelukken. Voorbeelden zijn  de sportvelden bij de Buurtweg, de Amerikaanse school etc.  De wethouder wordt gevraagd dit ook in het plan mee te nemen.

Aandacht van de wethouder werd ook gevraagd voor het verdwenen elektronische signaalbord bij Hotel de Kieviet, dat meldt wanneer de parkeerplaats van Meijendel vol is, zodat verkeer in de wijk ontmoedigd wordt en men op de Groot Haesebroekseweg al een andere keuze kan maken.

Aan de wethouder werd tot slot de vraag voorgelegd waarop participatie mogelijk is, te weten de hoofdlijnen, d.w.z. de wegencategorisering en/of alleen de weginrichting? Zijn de hoofdlijnen opgelegd pandoer (het categoriseringsplan is het kader dat vastligt) of kunnen zienswijzen met goede argumenten dat nog beïnvloeden?
De wethouder geeft aan dat het een eerlijk en gebalanceerd plan is voor alle wijken; als je iets wijzigt vervalt de samenhang en loop je het risico van een waterbed effect. Samen met buurten wil hij naar de inrichting gaan kijken. Primair is wijziging van het plan aan de raad via amendering tijdens de raadsvergadering. Daarnaast is aanpassing mogelijk via inspraak, maar daarvoor zijn wel zeer goede argumenten in de zienswijzen nodig.
Het college wil niets liever dan dat het hele plan door heel Wassenaar wordt gedragen. Het is de intentie om er met participatie met z’n allen uit te komen.

De voorzitter dankt wethouder Koetsier voor zijn presentatie en het beantwoorden van de vragen. Vervolgens verlaat de wethouder de bijeenkomst en gaat men verder met de officiële vergadering.

Back To Top