Skip to content

Zienswijze Verkeersplan 2016

Zienswijze met betrekking tot Verkeersplan 2016, dd november 2015.

Geacht College,

Met betrekking tot het Concept Verkeersplan 2016 dd november 2015, versie 1.01,  opgesteld door de Gemeente Wassenaar,willen ondergetekenden graag de hierna volgende Zienswijze presenteren.

Alvorens inhoudelijk op het Conceptplan in te gaan hechten de Vrienden er aan om u te complimenteren met de plan-presentatie als zodanig.Het document wordt gekenmerkt door een duidelijke en heldere insteek mbt de weergave van de onderhavige problematiek. De hoofdstukmatige indeling, de bondige uiteenzettingen en de presentatie van de maatregelen is zeer inzichtelijk en verschaft meteen duidelijkheid. Een goede aanpak.

Nu over de inhoud.De Vrienden beperken zich tot kanttekeningen bij de onderstaande onderdelen van het Concept-plan. Zulks omdat uit het oogpunt van prioriteitstelling een keuze is gemaakt voor de belangrijkste verkeersaspecten die onze gemeente raken.

1. De aanhef;
Op de titelbladzijde van het document wordt als ondertitel genoemd: “ een  Visie op een mobiel en bereikbaar Wassenaar”. De Vrienden oordelen dit een “onvolledige” visie. Onze suggestie luidt om hier te poneren: “Een Visie op Veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid”.

2. De Verkeersaspecten;
De Vrienden richten de aandacht op de volgende aspecten;
– Wassenaar Noord (Rozenplein, wijk Deijleroord)
– De ondertunneling van de Rijksstraatweg.
– Wassenaar Zuid (Roggewoning e.a)
– Verkeersafwikkeling rondom  sportaccomodaties en Duinrell.

De zienswijze van de Vrienden hieromtrent luidt aldus;

2.1. Wassenaar Noord;
De Verkeersafwikkeling in de wijk Deijleroord kenmerkt zich door veel “doorstromend” verkeer (dus relatief weinig bestemmingsverkeer) en een veel te krappe infrastructuur voor het huidige verkeersaanbod ( zie bijv het  Rozenplein). Het Verkeersplan rept  van een concrete maatregel nl : onderzoek doorstroming kruispunt N44 etc , om de bereikbaarheid te vergroten.De Vrienden pleiten echter voor:
– Doorstroming beter regulieren cq stabiliseren en indammen, bijv. door het installeren van een stoplicht voor fietsers van de Deijlerweg naar het Rozenplein, tijdens spitsuren te koppelen aan  het verkeerslicht naar de N44;  onderzoek naar alternatieve ontsluitingen cq andere bereikbaarheidsroutes………..om de LEEFBAARHEID in de wijk te waarborgen.
– Geen verkeeraantrekkende maatregelen plegen teneinde de bestaande (moeilijke) bereikbaarheid niet verder aan te tasten.

2.2.  Ondertunneling Rijksstraatweg.
Het is verheugend te lezen dat de ondertunneling in het plan de nodige aandacht krijgt. Zoals bekend zijn de Vrienden een fervent voorstander van deze verkeers-maatregel.
Onze zienswijze mbt de in het plan gekozen insteek laat zich als volgt weergeven:

– Op korte termijn een plan van aanpak (PVA) vaststellen hoe deze problematiek volgtijdelijk aan te pakken (startdocument, verkenningsstudie leidend tot een  intake-besluit in het MRIT projectenplan).
– Voor steun en draagvlak de Wassenaarse burger involveren. Vervolgens steun verwerven van respectievelijk de gemeente Den Haag en de nieuwe metropoolregio (MRDH). Zulks met nam om het regionale verkeerskarakter te benadrukken
– De operationele invulling zal ( als  alles volgens plan verloopt)  een project van lange adem zijn (vele, vele jaren).
Daarom is het VEEL BETER een gedegen voorbereiding in acht te nemen die leidt tot een duurzame, en bestendige  oplossing  voor de komende decennia,  dan te kiezen voor gewin op de korte termijn.
Bij een extra aansluiting op de A44 (nabij Maaldrift) moet bijv. in het kader van de Rijnlandroute al geanticipeerd worden op de mogelijke oprit en uitrit-banen aldaar, van een toekomstige tunnel.

2.3                Wassenaar Zuid (Roggewoning e.a)
In het overzicht Maatregelen mbt de Roggewoning,  wordt gesproken over een extra aansluiting op de Landscheidingsweg. Naar het oordeel van de Vrienden is dit nog een onvoldoende maatregel.
Hier moet meer gebeuren, mede door de verkeer-aantrekking vanwege Museum Voorlinden. De Vrienden zien graag een aanvullende maatregel: Onderzoek verkeersafwikkeling in de wijk Binnen Klingen  (Buurtweg, Zijdeweg) die mogelijk leidt tot aanpassingen in de infra structuur aldaar.

2.4               Verkeersafwikkeling rondom  sportaccomodatie ea..
In het plan worden de verkeersstromen rondom sportaccomodaties genoemd, en benoemd qua maatregelen.
Het pretpark Duinrell ontbreekt in dit rijtje. De Vrienden pleiten ervoor om in de maatregelen-sfeer op te nemen (korte termijn):
– Onderzoek naar een  aanpassing verkeersstromen Duinrell, door bijv. de ingang naar de achterzijde (Katwijkse weg) te verplaatsen. Zulks teneinde de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in de buurt rondom Duinrell te bevorderen.

3. Tenslotte willen de Vrienden nog twee punten van aandacht aanstippen, nml:
– het sluipverkeer, en
– de fietsers op 30 KM wegen waar wel degelijk separate fietspaden beschikbaar zijn.

3.1.          Sluipverkeer;
Het plan rept van “vasthouden aan afspraken met de Provincie aangaande verkeerswerende maatregelen voor verkeer vanuit Katwijk, na aanleg Rijnland-route”. De Vrienden zijn van oordeel dat de Gemeente Wassenaar zelf te allen tijde (en bij voortduring) maatregelen moet nemen om sluipverkeer tegen te gaan.
(bijv. extra verkeerslichten alleen werkzaam tijdens spitsuren etc).

3.2         Fietsers op de rijbaan;
Naar het oordeel van de Vrienden moet er onderzoek gedaan worden om fietsers te weren van de rijbaan (in 30 KM zones) daar waar separate fietspaden beschikbaar zijn (bijv dmv bebording cq verbetering van de kwaliteit van die fietspaden).

Hopende hiermede een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de definitieve versie  van het Verkeersplan verblijven de Vrienden, met vriendelijke groet en altijd gaarne bereid tot nader overleg en toelichting.

 Het Bestuur van de Vrienden van Wassenaar.

Back To Top