Skip to content

Betreft: Raadsvergadering van 2 maart 2021; agendapunt 6; Nota van Beantwoording Groene Zone Valkenburg, alsmede de Nota van Uitgangspunten Groene Zone Valkenburg

Geachte Raadsleden,
Reeds vele malen in de afgelopen jaren hebben De Vrienden aandacht gevraagd voor de Groene zone/ Valkenburg. Dit jaar hebben we op 8 februari ingesproken tijdens de Commissievergadering Fysieke Leefomgeving en een paar dagen geleden is in de Nieuwsflits van de Vrienden ook aandacht besteed aan dit dossier – de betreffende bijdrage met onze redeneerlijn treft u als bijlage aan bij deze brief.
Dat de Vrienden prioriteit geven aan dit onderwerp getuigt ervan dat in de Wassenaarse samenleving ernstige zorgen bestaan over de toekomstige leefbaarheid in ons dorp als eenmaal alle bouwplannen van onze noorderbuur gerealiseerd zijn.

In de afgelopen jaren is Wassenaar onvoldoende assertief en te meegaand geweest waar het de Katwijkse plannen betreft en helaas moeten we conststateren dat Bestuur en Raad niet de indruk geven een andere weg te willen bewandelen.
Verwijzingen naar gemaakte bestuurlijke afspraken en het –vermeende- gebrek aan zeggenschap en doorzettingsmacht waar het ontwikkelingen aan Katwijkse kant betreft zijn de argumenten die je hoort om met de armen over elkaar te gaan zitten en het maar te laten gebeuren en ons tevreden te stellen met een mogelijke afwaardering van de N441 en met een paar wandelpaden in de groene zone.
Maar daarvoor heeft de Wassenaarse bevolking haar vertegenwoordigers toch niet gekozen! Wij mogen toch verwachten dat B&W en Raad opkomen voor onze belangen. Door nu in te stemmen met de nota’s die voorliggen bewijst de Raad aan Wassenaar een slechte dienst. De Vrienden verwijzen in dit verband graag naar de doorwrochte analyses van de Stichting Valkenburg Groen.
De Vrienden doen een dringend beroep op de Raad om behandeling van de Nota’s op te schorten en over te gaan tot het opstellen van een brede gebiedsvisie waarin de effecten van alle ontwikkelingen ten noorden van ons dorp in kaart worden gebracht voor de leefbaarheid in Wassenaar.
Daaruit zou idealiter dan een actieplan moeten voortvloeien hoe met die effecten om te gaan. Pas dan kan er een Uitgangspuntennota groene zone opgesteld worden.
Met vriendelijke groeten,
Namens het dagelijks bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar

J.J. Bakker
voorzitter
BIJLAGE
Uit nieuwsflits nr 2 van eind februari van de Vereniging de Vrienden van Wassenaar
VALKENHORST
De Vrienden hebben op 8 februari ingesproken tijdens de Commissievergadering Fysieke Leefomgeving. De aanleiding daarvoor was gelegen in planologische ontwikkelingen aan Katwijkse kant die een grote impact op Wassenaar zullen hebben en die de Raad op 2 maart zou moeten meewegen bij de beoordeling van de Uitgangspuntennota Groene Zone. Deze zone is gelegen tussen de gemeentegrens met Katwijk en de bebouwing aan Wassenaarse kant.
Katwijk is namelijk voornemens om niet alleen in het gebied van de voormalige luchthaven, maar ook in het 62 ha grootte gebied Zijlhoek/de Woerd woningbouw te plegen waardoor dit gebied geïntegreerd zal worden in de locatie Valkenburg/Valkenhorst. Ook zijn er bouwplannen rond het Valkenburgse Meer. Uit de plannen die voorliggen aan de Katwijkse Gemeenteraad valt niet direct op te maken om hoeveel extra woningen – bovenop de reeds geplande 5600- het zal gaan, maar uitgaande van de omvang van het gebied zal het aantal ergens tussen de 1000 en 2000 woningen liggen. Dat betekent dat Wassenaar zich moet buigen over de implicaties van een enorm woningenbestand op termijn van circa 7000. Dan spreken we dus over circa 25.000 personen. Wat voor gevolgen heeft dit o.a. voor de infrastructuur en voor de Groene Ruimte?
Alhoewel Katwijk autonoom kan beslissen over ontwikkelingen in de Zijlhoek en de Woerd, geeft de verwachte fall-out aan Wassenaarse kant, gevoegd bij de duidelijke integratie in de Valkenburglocatie, Wassenaar het recht en de plicht om hier een opinie over te formuleren en daarover met Katwijk in gesprek te gaan. We wijzen op twee belangrijke aspecten aan deze kwestie.
De verkeersafwikkeling van dit enorme gebied onderstreept nog eens extra de noodzaak om de N441 af te waarderen, maar tegelijkertijd moeten wel infrastructurele voorzieningen worden gecreëerd om er voor te zorgen dat de Wassenaarse middenstand, scholen, sportfaciliteiten en horeca kunnen profiteren van deze nieuwe buren. Hoe lopen de verkeerstromen straks; vanuit Valkenhorst via de N206, A44 en N44 via het Rozenplein naar het centrum? Het is te hopen van niet, maar hoe dan? Of timmeren we Wassenaar dicht en moeten de Valkenhorsters maar naar Leiden? De Vrienden hebben niet de indruk dat hierover wordt nagedacht.

Ten tweede maakt dit het beleid betreffende de Groene Zone nog relevanter. Straks drukt een gebied van 25.000 personen voor hun ‘nabije uitloop’ op de Groene Noordrand van Wassenaar. De huidige ‘postzegel Groen’ die Wassenaar in gedachten heeft is daarvoor volstrekt onvoldoende. De zone dient veel breder te zijn dan de huidige 900 meter, en daardoor dus ook Katwijks grondgebied te betreffen: de zuidkant van hun Valkenhorstbebouwing zou bijvoorbeeld naar het Noorden op kunnen schuiven. Er zijn weliswaar ooit bestuurlijke afspraken gemaakt waarbij Wassenaar heeft ingestemd met een bebouwing tot de gemeentegrens maar toen was nog sprake van 5000 woningen. Inmiddels spreken we over ongeveer 7000 woningen en dat rechtvaardigt om eerdere afspraken te herzien. Dit impliceert dat de Raad op 2 maart behandeling van de Uitgangspuntennota Groene Zone zou moeten opschorten totdat goed in kaart is gebracht wat de gevolgen zijn van de woningbouwprogramma’s in o.a. Zijlhoek/de Woerd. De wethouder zou moeten worden uitgenodigd om met Katwijk in gesprek te gaan over de gevolgen van al deze bouwplannen voor de infrastructuur en het Groen en tot nieuwe bestuurlijke afspraken moeten komen.
Ook de Vrienden beseffen dat er in ons land en ook in onze regio gebouwd zal moeten worden om de tekorten aan woningen weg te werken. De drang van Katwijk naar groei is dan ook begrijpelijk, maar Katwijk moet ook beseffen dat wonen meer is dan ‘stenen stapelen’. In een leefbare omgeving is ook groen en stilte nodig. Het is bestuurlijk niet chic dat Katwijk die leefbaarheid over de schutting van Wassenaar kiepert. Ook Katwijk heeft die verantwoordelijkheid en die wordt prangender nu het bouwvolume wordt uitgebreid. Aan Wassenaar de plicht om hard aan die bel te trekken.

 

Back To Top