Skip to content

Inspreeknotitie Bestuur en Middelen 5 mrt 019| Valkenburg

Commissie vergadering Bestuur en Middelen – 5 maart 2019

Agendapunt : Bestuurlijke afspraken Valkenburg

Geachte Commissieleden, mevrouw de gedeputeerde, voorzitter,

Ik spreek hier namens De Vrienden van Wassenaar. Mijn naam is Jacob Jan Bakker. Enkele weken geleden stond ik hier ook. Mijn eerste zin luidde: Bij de Vereniging van Vrienden van Wassenaar bestaat grote bezorgdheid omtrent de ophanden zijnde besluitvorming aangaande Valkenburg. Sindsdien heeft de raad stappen gezet. Daar zijn wij verheugd over. Maar daarmee zijn onze zorgen nog niet weg. Voorzitter: allereerst nogmaals over het besluitvormingsproces. De inwoners van Wassenaars willen dat Wassenaar democratisch bestuurd wordt en dat dit zo blijft. Dus wil en moet een raad discussiëren en inhoudelijk beslissen over de bestuurlijke afspraken. Wij willen ook dat zorgvuldig wordt omgegaan met eerdere besluiten en afspraken. Wij hopen daarom van harte dat de commissie hier bijeen is om die inhoudelijke punten op tafel te leggen en de besluitvorming daarover in de juiste richting te sturen. Tekenen bij het kruisje kan voor zo’n belangrijk onderwerp niet de bedoeling zijn. Laat de democratie haar werk doen! Een eerste stap is gezet door de raadswerkgroep Valkenburg die op 21 februari een brief stuurde aan de provincie.

In deze brief meldt de raadswerkgroep dat de raad moeite heeft met de afspraken uit het bestuursakkoord met betrekking tot de bouwgrens zoals ingetekend ten behoeve van de woningbouw aan de Katwijkse kant van de gezamenlijke gemeentegrens;

  • de locatie van de UMV en het schrappen van de mogelijkheid om zweefvliegen in de toekomst op enige manier een plaats te geven.
  • de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van verkeer als gevolg van de verkeersdruk die ontstaat na het bebouwen van de Locatie Valkenburg.

Voorzitter.

Wij delen die zorgen en wij hopen van harte zo direct te horen dat ze ook door de provincie gedeeld worden en dat zij aanleiding zijn tot nader onderzoek en overleg. Voorzitter, de Vrienden vragen daarnaast ook nadrukkelijk aandacht van de Raad èn de provincie voor de kwaliteit van de groene zone.In de bestuursafspraken ontbreekt daarover helaas elk woord. Voor het leefmilieu in deze regio is het van het grootste belang dat er heel zorgvuldig wordt omgegaan met de weinige groene ruimte die hier nog is. Door de 1500 meter serieus te nemen en ruimte te bieden aan landbouw en natuur kan de openheid in het gebied Duin, Horst & Weide behouden blijven. In haar Omgevingsvisie van januari 2019 schrijft de provincie over groene zones zoals Duin Horst en Weide letterlijk: Extra zorgvuldigheid bij ruimtelijke ontwikkeling is geboden! Wij vinden dat in de huidige bestuurlijke afspraken die zorgvuldigheid niet betracht is. Wij dagen de provincie uit om met deze Omgevingsvisie in de hand ervoor te zorgen dat die extra zorgvuldigheid gewaarborgd wordt. Voorzitter, de vrienden van Wassenaar bepleiten dat de bestuurlijke afspraken worden aangevuld met harde afspraken en duidelijke kaders voor de inrichting èn het gebruik van de groene zone – inclusief het testveld – zodat iedereen die verder gaat met de uitwerking weet waar hij of zij zich aan dient te houden.

Dat betekent:

  1. duidelijke afspraken over de 1500 meter,
  2. geen extra verkeer door Wassenaar
  3. behoud van de openheid, geen nieuwe bebouwing en geen hoge hekken in de groene zone

Voorzitter, In het persbericht bij de bestuursafspraken van december 2018 zei mevrouw Bom: “nu kunnen we vaart gaan maken met de woningbouw in het gebied.” Wij begrijpen de urgentie, maar de zorgvuldigheid en duidelijkheid die Wassenaar bepleit voor de zuidrand van het gebied behoeft de start van de woningbouw zeker niet in de weg te staan. Eerder beloofden provincie en Katwijk al in woord en geschrift dat van noord naar Zuid gebouwd zal worden. Laat men daar snel van start gaan. Dan is er genoeg ruimte om de vragen over het zuidelijk deel zorgvuldig te beantwoorden.

Dank voor uw aandacht.

De Vereniging van Vrienden van Wassenaar

5 maart 2019

Back To Top