Skip to content

Inspreektekst van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar t.b.v. de gemeenteraadsvergadering van 21 november 2023 over het ontwerp wegencategoriseringsplan

Gewaardeerde voorzitter,  Geachte heren wethouders,  Beste Gemeenteraadsleden,

Mijn naam is Theo Overdevest, voorzitter van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar.

Zoals bekend staan de Vrienden van Wassenaar voor ‘leefbaarheid’ en ‘woongenot’ in ons dorp. Vanuit deze centrale doelstelling hebben we dan ook naar het ontwerp Wegencategoriseringsplan gekeken. Dat betekent dat voor ons belangrijk zijn: verkeersveiligheid, vooral ook voor voetgangers en fietsers; het tegengaan van sluipverkeer, het behoud van zoveel mogelijk groen en een goede bereikbaarheid van hulpdiensten en OV. Het plan waar u zich vanavond over gaat buigen bevat vele elementen die tegemoetkomen aan onze doelstellingen, zoals de ontwikkeling naar meer 30 km-wegen en het belang van fietsveiligheid. Toch geven wij u nog een paar aandachtspunten mee.  Die betreffen: participatie, handhaving, sluipverkeer en met name een goed debat over welke wegen nog meer 30 km zouden moeten worden en of de Jagerslaan een doorgaande route moet blijven. Ik begin met de laatste onderwerpen.

Er bestaan veel zorgen in ons dorp over de consequenties van het label GOW-30 dat op de Jagerslaan wordt gedrukt. Het gevolg zou kunnen zijn dat de daarbij horende weginrichting een aanzuigende werking heeft. De in het ontwerpplan opgenomen inrichting is echter slechts een ‘voorbeeld’ en dat zou betekenen dat er ook andere opties zijn. Wel is het natuurlijk zo dat een GOW nu eenmaal gebaseerd is op doorstroming. Dus dat er een verbreding van de rijbaan zal plaatsvinden, lijkt wel haast zeker.  De hoofdvraag is dus eigenlijk of we wel willen dat de Jagerslaan en de Storm een doorgaande route blijven. Is in kaart gebracht wat de consequenties zijn van een afwaardering naar ETW? Zoals het zogenaamde waterbedeffect. Wij als Vrienden stellen voor dat er een serieus onderzoek komt naar de gevolgen van een afwaardering van deze weg en daarna pas te beslissen over de categorie-indeling van de Jagerslaan. Belangrijke elementen bij het onderzoek zijn de ‘gewenste’ situatie en de gevolgen op de verkeersintensiteit van een afwaardering van de Katwijkseweg en van openstelling van de Rijnlandroute.

Wij begrijpen dat het college bij de uitwerking van dit plan binnen de kaders van het coalitie-akkoord moest blijven, waarin opgenomen een paar wegen die 50 km moeten blijven. Er gaan echter stemmen op om de beide doorgaande hoofdassen door ons dorp geheel of deels om te vormen tot 30 km-wegen. Uit hoofde van leefbaarheid een interessant idee dat zeker nader open debat verdient. Daarbij wijzen we erop dat de Tweede Kamermotie over 30 km als norm betekent , dat er uitgelegd moet worden waarom een weg 50 km blijft. Er zouden nadelige consequenties zijn voor de reistijden van het OV en ook zou Zuid afgehaakt raken. In hoeverre berust dit echter op feiten? Wij als Vrienden roepen u op om met elkaar hierover het gesprek aan te gaan. Al was het maar om een groot draagvlak in uw Raad voor de wegencategorisering te verkrijgen.

Dan de Participatie. Wij constateren dat aan de opstelling van het voorliggende plan geen noemenswaardige inspraak vooraf is gegaan. Ook krijgen wij de indruk dat het participatietraject dat het ontwerpplan nu ingaat, eerder zal gaan over de inrichting van de wegen dan om de categorievaststelling zelf. Plus het gaat bij de participatie slechts om het niveau ‘meedenken’. Dit stelt ons als Vrienden teleur.

Ook zetten wij vraagtekens bij de ‘handhaving’. Vooral als het gebruikt wordt als argument om niet meer wegen naar 30 km te brengen. Als je 30 km niet kunt handhaven, dan kan dat bij 50 km toch ook niet? Het onderwerp schijnt bij de politie niet op de prioriteitenlijst te staan en het college zou dit niet kunnen verlangen. Een situatie die vraagt om opheldering.

Het plan heeft niet de ambitie om het sluipverkeer voldoende tegen te gaan. Daarvoor zijn structurelere maatregelen nodig op de wegen naar en van ons dorp. Dat begrijpen we. Maar toch zou sluipverkeer bij de vaststelling van de categorieën en de uiteindelijke wegindeling mee moeten spelen. Het sluipverkeer zou er niet door bevorderd moeten worden. Dat is een ding dat zeker is.

Tot slot: wij waarderen de intentie van de wethouder om samen met de omwonenden mooie plannen uit te werken. De Richtlijnen van de CROW zijn niet heilig en maatwerk is mogelijk.

Misschien dat deze inzet ook met terugwerkende kracht van toepassing kan worden verklaard op het geplande verdwijnen van het fietspad aan Schouwweg Noord. De Vrienden blijven van leden vragen ontvangen waarom het fietspad achter de bomen op dit traject verdwijnt. Het bestuur deelt dit beeld en mening, vandaar dat ik onze inbreng vanavond hiermee bijna afsluit. En met een oproep aan de wethouder Verkeer: Leg aan de bewoners van ons dorp uit wat de motivatie en onderbouwing is om het fietspad achter de bomen te verwijderen op dit wegdeel. De mensen snappen het niet!

Dank.

Back To Top