Skip to content

Zienswijze m.b.t. Realisatieplan Verkeer

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Wassenaar
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

Betreft:   Zienswijze m.b.t. Realisatieplan Verkeer

Geacht College,
U hebt de inwoners van Wassenaar en hun organisaties in de gelegenheid gesteld om tot en met 18 maart 2022 schriftelijk zienswijzen in te dienen aangaande het Realisatieplan Verkeer d.d. 13 december 2021  . Daarvoor dank.

Graag geven de Vereniging van Vrienden van Wassenaar (De Vrienden) hieraan gehoor middels onderstaande notitie.

Uitgangspunten

De Adviesnota Verkeersonderzoek wegennet Wassenaar (het Realisatieplan) werd in de Raadsvergadering dd. 14/12/2021 behandeld en middels moties en amendementen becommentarieerd. Zulks mondde uit in twee hoofdlijnen, namelijk:

 1. een traject van burgerparticipatie aangaande de in de nota aangestipte voorstellen , en
 2. een onderzoekstraject aangaande de (mogelijke) integrale invoering van 30 km (max. snelheid ) in de bebouwde kom.

De zienswijze van De Vrienden op het plan en de besluiten van de gemeenteraad luidt als volgt.

Inzake het Realisatieplan als zodanig

Het Realisatieplan reflecteert deels de uitkomsten van het participatietraject (destijds opgezet met  belanghebbende partijen zoals Buurtverenigingen, Keer Verkeer, de Ondernemers, de Vereniging van Vrienden van Wassenaar, de Fietsersbond en anderen) gericht op de  resultaten van het rapport Verkeersonderzoek Wassenaar van Royal Haskoning DHV, maar het gaat grotendeels voorbij aan de door diezelfde werkgroep aangedragen voorstellen, suggesties en uitdrukkelijk ter tafel gebrachte knelpunten.

Ons commentaar bestaat uit drie onderwerpen;

 1. Prioriteiten: Wat NU aan te pakken
 2. Inhoudelijke opmerkingen
 3. Commentaar op de 30 km optie

 

Ad. 1:   Prioriteiten: Wat NU aan te pakken

 • NU – eventueel bij wijze van proef – plaatsen van een installatie op de N 441 (Katwijkseweg ), vóór de  rotonde Kokshoornlaan  komende van Katwijk.
  Zoals bekend – maar helaas niet opgepakt – zijn in meerdere gemeenten met succes installaties geplaatst waarmee sluipverkeer wordt geweerd. Het argument dat een groot deel van de in- en uitgaande verkeersbewegingen wordt veroorzaakt door Wassenaarders zelf of door bestemmingsverkeer snijdt onvoldoende hout. De onderzoekgegevens zijn ontoereikend om hierover definitieve conclusies te trekken. Mede gezien het feit dat heel veel mensen toch nadrukkelijk menen dat – tijdens de spitsuren! – een fors deel van het verkeer Wassenaar doorkruist verzoeken De Vrienden nadrukkelijk om de opties van verkeers-regulatie nu te onderzoeken.  De Vrienden nemen absoluut afstand van de suggestie dat Wassenaarders, bedrijven en werknemers hierdoor benadeeld zouden worden. Zoals gezegd: er bestaan inmiddels goede mogelijkheden om onderscheid te maken die ook met succes worden toegepast.

NB: dus niet wachten tot de opening van de Rijnlandroute of  hopen op een afwaarderingsoverleg over  deze weg met de Provincie en Katwijk. Juist een initiatief van Wassenaar om door middel van een experiment informatie te verzamelen zal op positieve manier bijdragen aan de besluitvorming hierover. Niet afwachten maar bijdragen!

 • NU gaan werken aan de realisatie van een directe aansluiting van bedrijventerrein Maaldrift op de Rijksstraatweg/N44. En niet, zoals nu op het plan staat: Lange termijn. Ook hier mag geen sprake zijn van een afwachtende houding. Niet wachten totdat Rijkswaterstaat zelf iets onderneemt, maar direct aan de slag gaan zodat de partijen – zoals Rijkswaterstaat – doordrongen raken van nut en noodzaak van deze maatregel.

NB: door nu eerst de pijlen te richten op de afslag Maaldrift kan de Rozenpleinproblematiek daarop volgend aangepakt worden (en niet eerst, zoals in het plan staat). Dat voorkomt dat rond het Rozenplein maatregelen worden genomen die achteraf niet nuttig of nodig waren. De Vrienden betwijfelen zeer of de realisatie van een aangepaste ontsluiting Rozenplein zònder maatregelen bij de Maaldrift (kosten)effectief is. Zo is bijvoorbeeld “optimalisatie verkeerslichten” al talloze keren aan de orde geweest zonder enig soelaas.

 • NU de verkeerslichtafstemming regelen op de Lange Kerkdam in intensief overleg met de omwonenden.
 • Overige aangedragen (meer algemene) commentaarpunten die “ondergesneeuwd” raakten zijn bijvoorbeeld :
  1. het verplaatsen van de ingang van het recreatiepark Duinrell.
  2. het aanpassen van de van Zuylen van Nijeveltstraat (herinrichting overeenkomstig
   de Deijlerweg vanaf de rotonde waar de van Zuylen eindigt).

Daarbij zij opgemerkt dat voor doorgaande dorpswegen die aansluiten op het regionale/landelijke verkeersnet in andere gemeenten zeer goed werkende oplossingen zijn gevonden, bijvoorbeeld in Bilthoven

Ad. 2 : Inhoudelijke opmerkingen

 1. De uitvoering van alle maatregelen bij elkaar genomen zal – zoals het zich laat aanzien – leiden tot intensiveren van de verkeersstromen op de routes: Van Zuijlen -Deijlerweg-west, Van Zuijlen-Lange Kerkdam en Backershagenlaan-Papagaaienlaan-Groot Haesebroekseweg. Ook uit het onderzoek waarin enkele modelberekeningen werden gemaakt kwam dit naar voren. De Vrienden verzoeken nadrukkelijk om – zoals ook staat in de aanbevelingen – een apart “meetplan” te maken waarin vóór en na maatregelen de effecten objectief worden vastgesteld. De 20.000 euro die nu staat gemeld bij het kentekenonderzoek na opening van de Rijnlandroute is een veel te beperkte aanzet daartoe.
  Laten we vermijden dat er tijdens en na de uitvoering van het Realisatieplan weer zoveel onduidelijkheid ontstaat als de afgelopen jaren over herkomst en bestemming van verkeer en effecten van maatregelen.

 

 1. De voorbereiding en realisatie van veel van de maatregelen vergt niet alleen kennis en geld, maar vooral ook: samenwerking en overtuigingskracht. Samenwerking met gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat en overtuigingskracht om bestaand beleid en bestaande regels te doen wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan de snelheidslimieten op de Rijksstraatweg/N44.

 

 1. Ook al is bekend dat uitvoering van beleid een verantwoordelijkheid is van college en gemeentelijke organisatie verzoeken De Vrienden voor dit belangrijke onderwerp van deze regel af te wijken en een apart plan van aanpak op te stellen waarin aan de gemeenteraad duidelijk wordt gemaakt hoe de uitvoering wordt aangepakt en op welke punten de gemeentelijke organisatie daarvoor versterkt zal worden in termen van capaciteit, kennis en vaardigheden. Aard en omvang van de uitdaging die de uitvoering van dit Realisatieplan biedt, geeft hiervoor meer dan voldoende legitimatie.

 

Ad. 3: Commentaar op de 30 km optie.

Het Royal Haskoning DHV onderzoeksrapport toonde aan dat een (goed gehandhaafde) maximum snelheid van 30 km in het hele dorp leidt tot grote filevorming! Uit het Realisatieplan is duidelijk dat de gemeente zich goed bewust is van de haken en ogen die hieraan kleven.
De Vrienden verzoeken om – net als voor andere projecten – aan de slag te gaan op basis van praktijkproeven.

Tot slot: Voor de aanpak van de verkeersproblematiek in Wassenaar bestaat niet één (pakket van) oplossing(en). Ondanks de adviezen van erkende bureaus en de richtlijnen van CROW

e.a. moet worden gevreesd dat veel geld verspild wordt wanneer alleen zogenaamd definitieve maatregelen worden getroffen.  De Vrienden zijn zich ervan bewust dat aan experimenten ook nadelen kleven, maar die wegen volgens haar niet op tegen de voordelen, al was het maar dat de inwoners dan ook in de komende jaren kunnen oordelen en meedenken over de oplossingen.
We hopen dat de gemeente daartoe bereid is en daar ook invulling aan gaat geven.

In afwachting van uw reactie en gaarne bereid tot nadere toelichting:

Namens De Vereniging van Vrienden van Wassenaar

W.G

J.J. Bakker

Voorzitter

 

 

Back To Top