Skip to content

Vrienden 50 op koers

Onze visie
De Provincie Zuid-Holland is de dichtst bevolkte provincie van Nederland. De Zuid Vleugel van de Randstad wordt desondanks verder volgebouwd. Daarom is de ruimtelijke kwaliteit van het gebied prioriteit geworden: Wassenaar heeft een bijzondere functie te vervullen als groene leefgemeenschap in een oprukkende stedelijke omgeving. Groen, dorpskarakter, landgoederen, duinen, cultureel erfgoed en recreatie kenmerken de bijzondere rol van Wassenaar. Zowel uit oogpunt van leefbaarheid als uit oogpunt van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio is behoud en versterking van deze functie essentieel.

Onze doelstelling
De Vereniging van Vrienden van Wassenaar is een vereniging van betrokken burgers die zich belangeloos inzet voor de samenleving. Werkt aanvullend op de vertegenwoordigende democratie; los van enige partij-politiek.
De Vrienden participeren in beleidsdiscussies  met de gemeente, maar nemen ook zelf maatschappelijke initiatieven. En richten hun blik daarbij met name ook op de langere termijn. De algemene doelstelling is om karakter, identiteit en leefbaarheid van Wassenaar, te midden van een overvolle Randstad, ook voor de toekomst te behouden en waar mogelijk te versterken. De verwoording van de gemeentelijke toekomstvisie Wassenaar 2025  ‘’Wassenaar een dorp met allure” en ‘’Wassenaar is een groene parel aan zee’’ komt overeen met onze doelstelling.

Onze strategie
Onder het hoofd ‘’Samen sterk voor Wassenaar” proberen de Vrienden hun doel te bereiken primair via samenwerking, maar zonodig via acties. Dus zowel  in de rol van verbinder als in die van trekker.
Op een transparante en inhoudelijke wijze trachten de Vrienden pro-actief bij te dragen aan de ontwikkelingen in en rond het dorp. De basis voor onze activiteiten wordt gevormd door onderling vertrouwen tussen bestuur en burgers alsmede door  een open informatie-uitwisseling. Wij volgen bestuurlijke voornemens en anticiperen ook met eigen initiatieven. Door overtuigingskracht en goed onderbouwde argumentatie proberen wij ons doel te bereiken. Voor succesvolle burgerbetrokkenheid is de omvang van het ledenbestand en de zichtbaarheid van onze activiteiten belangrijk.

Ons werkterrein
Groen versus bouwen
Vanwege de aantrekkelijkheid van de gemeente willen meer mensen in Wassenaar wonen. Dat vergt meer huizenbouw. Maar dat zou tegelijkertijd de aantrekkelijkheid verminderen omdat groen dan zou moeten wijken. En dat zou dan botsen met de eerder beschreven visie op Wassenaar als groene oase. Vandaar dat de Vrienden als uitgangspunt hanteren: geen nieuwe woningbouw die groen doet verdwijnen. In alle duidelijkheid: geen verdere woningbouw buiten de huidige buitengrenzen. Alleen binnen het dorp is plaats voor vervangende woningbouw (rood versus rood).Waarbij inpassing binnen het specifieke dorpskarakter een punt van aandacht blijft. De Vrienden vragen in het bijzonder aandacht voor kwetsbare en aantrekkelijke gebieden als Hoge Klei, Duindigt en omgeving , alsmede het terrein van de oude dierentuin.

Verkeer
Door zijn langgerekte noord-zuid ligging tegen de duinen aan ervaart Wassenaar sinds jaar en dag verkeersoverlast. Zowel sluiproutes door het dorp als de Rijksstraatweg worden dagelijks ten volle benut.
In het verleden zijn veelvuldig plannen gemaakt om het sluipverkeer te ontmoedigen. Ook door de Vrienden. Maar zonder veel resultaat. Mede daarom bepleiten de Vrienden al vele jaren ondertunneling van de Rijksstraatweg. Deze weg is al jaren een fors knelpunt in de regionale infrastructuur. In 2008 hebben wij daartoe, tezamen met het ingenieursbureau Royal Haskoning een business case opgesteld. Dit jaar ijveren de Vrienden, in goed overleg met de gemeente, voor bestuurlijke steun van verkeerswethouders van omliggende gemeenten en de provincie voor een spoedige verkenningsstudie in het kader van de Tracéwet.
Naast de verkeersproblematiek vormt ook de luchtvervuiling ten nadele van omwonenden een probleem. Gevreesd moet worden dat  de EU normen voor de kwaliteit van de buitenlucht tav benzeen, NOx, ozon en SO2  flink worden overschreden. Voorts is er forse lawaaihinder.

Recreatie en cultuur
Wassenaar kenmerkt zich door een actieve leefgemeenschap. Die wordt aangevuld met de komst van veel recreanten naar ons dorp. Het Wassenaarse recreatieve karakter kan omschreven worden als familiale natuur- en cultuurbeleving. Meijendel en Duinrell spannen de kroon met jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers. Beide landgoederen blijven zich kwalitatief ontwikkelen. Onze  toeristische aantrekkingskracht wijkt fundamenteel af van de die van omringende kustgemeenten. Geen spectaculaire uitgaansgelegenheden, noch in het dorp, noch op het strand. Dit onderscheidend vermogen, natuurbeleving van duinen en strand, moet bewaard blijven. Dus ook geen vakantiehuizen op het strand of in de duinen. Want ons kustlandschap is een kernwaarde.
Het culturele aspect wordt naast het bestaand cultureel erfgoed aanzienlijk versterkt met het nieuwe prachtig ontworpen museum Voorlinden. Een goede bereikbaarheid van het museum heeft onze  aandacht.Ook het winkelbestand van Wassenaar blijft bij voortduring een aandachtspunt.  Meer diversiteit in winkels is een lang gekoesterde wens van velen. En als de dorpsstraten verder opgefleurd kunnen worden met groen en bloemen zullen ook velen buiten Wassenaar met plezier blijven komen winkelen.

Valkenburg
Hierover kunnen wij kort zijn. Al vele jaren strijden de Vrienden tegen bebouwing van het vliegveld en voor behoud van zoveel mogelijk groen van het deltagebied van de Oude Rijn. Met name ook met het oog op de leefbaarheid van de generaties na ons hebben wij niet geaarzeld om het bouwbesluit als een politieke blunder te kwalificeren. Wij blijven van mening dat de eigenaar van de grond, de Staat der Nederlanden, zijn verlies zou moeten nemen. En met het oog op de welvaart van deze  toekomstige generaties het delta gebied als groene long zou moeten ontwikkelen. Samen met de Stichting Valkenburg Groen blijven wij vechten voor behoud van zoveel mogelijk natuur.

Cultureel Erfgoed
Cultuurhistorische waarden behoren tot het DNA van Wassenaar.Zoals het gemeentebestuur verwoordt:
‘’Wassenaar is een unieke gemeente met een rijke geschiedenis waarbij architectonische en stedenbouwkundige elementen en structuren haar identiteit bepalen.” Groot was derhalve onze verbazing dat hetzelfde gemeentebestuur een jaar geleden voorstelde om ‘’die vrij unieke stedenbouwkundige structuur die in hoge mate het karakter en de identiteit van Wassenaar bepaalt’’ (citaat gemeentebestuur) open te stellen voor verarming. De Vrienden hebben krachtig tegen dit beleidsvoornemen geageerd. In 2009 is door een commissie van deskundigen het Gemeentelijk Inventarisatie Project opgesteld. Een lijst met ongeveer 900 objecten die vanuit architectonisch en cultuurhistorisch oogpunt waardevol werden geacht. Deze zgn. GIP lijst is nog steeds het meest concrete instrument om het eigen karakter van Wassenaar te beschermen. De Vrienden zijn verheugd dat het gemeentebestuur inmiddels is teruggekomen van zijn plannen.
Het onderwerp blijft in onze aandacht.

Bestuurlijke zelfstandigheid
Er is  wel eens gedacht aan een bestuurlijke fusie tussen Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam. Qua oppervlakte is Wassenaar ongeveer 1,5 keer zo groot als Voorschoten en Leidschendam tezamen. Toch zal niet de grootte van het geografisch oppervlak bepalend zijn voor het gemeentelijk beleid na een eventuele fusie van deze  drie gemeenten. Dat is het inwonertal. En met 60% van het inwonertal van de te fuseren gemeenten ligt het voor de hand dat een raadsmeerderheid uit Leidschendam een bepalend oordeel kan hebben, b.v. over woningbouw in het landelijke groen van Wassenaar. De Vrienden zijn beargumenteerd tegen fusie. Ook tegen een eventuele fusie zonder Leidschendam. Omdat dit geen voordeel oplevert. Ook de Wassenaarse gemeenteraad is tegen fusie. Zoals is gebleken tijdens de Forumavond van de Vrienden in 2014.
Mocht het onderwerp in de toekomst vanuit het Rijk toch op de agenda worden geplaatst dan zullen wij adequaat reageren. Hoe pakken wij het werkprogramma aan ?

Door samenwerking
De Vrienden van Wassenaar hebben een unieke waaier van kennis en expertise in het ledenbestand. Het bestuur stelt voor om hier zo veel mogelijk gebruik van te maken. Afhankelijk van het onderwerp kunnen ter zake deskundige leden om advies gevraagd worden. Of om specifiek in een ad-hoc commissie activiteiten te ontplooien. Om dit optimaal te realiseren wil het bestuur een databank opzetten van belangstellende leden.
In de loop der tijd zijn uit het ledenbestand ook ‘’verzelfstandigingen’’ voortgekomen. Zoals de Stichting Valkenburg Groen of de Stichting Behoud Ganzenhoekbos. En waar gewenst participeren de Vrienden in overlegorganen. Zoals in de Belangenraad Meijendel. Samenwerking ook met de buurtverenigingen, die meestal lid zijn van de Vrienden. Opdat gezamenlijk specifieke  buurtproblematiek aangepakt kan worden.

Door overleg met de gemeente
Zowel op bestuurlijk als op  ambtelijk niveau is goed overleg gaande. Afhankelijk van de onderwerpen op individuele basis.. En twee keer per jaar bestuurlijk overleg met het voltallige college van B&W.

Door overleg met politieke partijen
Voorstel is om dit overleg op jaarbasis te structureren. Waarbij zowel verkiezingsprogramma als ‘’waan van de dag’’ aan de orde kunnen komen.

Door overleg met locale actiegroepen
Zo speelde een aantal jaren geleden de kwestie Duinrell. Waarbij de Vrienden een bemiddelende rol konden vervullen. En speelt heden ten dage nog de nieuwbouw van de Ridderhof in de wijk Burgweij. Deze nieuwbouw speelt zich in twee fasen af. Het voorstel  voor  het eerste nieuwbouwproject is sterk bekritiseerd door omwonenden qua architectuur, volume en materiaalkeuze. En thans nog onder de rechter. Voor de bouwfases II en III zijn de Vrienden gevraagd om als adviseur mee te denken.

Door ons ledental verder op te krikken
In hoogtijdagen van onenigheid in Wassenaar hadden de Vrienden zo’n 1400 leden. Dezer dagen nog 450. Dat betekent niet noodzakelijk dat er geen discussiepunten meer zijn. En een behoorlijk ledental wordt toch gezien als reflectie van het belang van de vereniging.Daarom wil het Bestuur, ook in aanloop naar ons 50 jarig jubileum in 2017, u voorstellen om gezamenlijk leden te werven. Wat zou het toch geweldig zijn als ieder lid een ander lid zou willen werven. Dan verdubbelt zomaar ons ledental. Mogen wij op uw medewerking rekenen ?

Samen sterk voor Wassenaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top