Skip to content

Inspreeknotitie vergadering Commissie Fysieke Leefomgeving / Gemeenteraad van Wassenaar d.d. 8-2-2021 inzake Groenen Zone/Valkenburg

Betreft : inspreken in de Commissie Fysieke Leefomgeving van 8 februari 2021 aangaande:
agendapunt 8; Raadsvoorstel Nota van Beantwoording Groene Zone Valkenburg, alsmede de Nota van Uitgangspunten Groene Zone Valkenburg, en
agendapunt 9; Informatiebrief 128 Bestuurlijke afspraak Voortgang locatie Valkenburg d.d. 5 maart 2020

Beste Commissieleden,

Dank voor deze gelegenheid om als Vereniging Vrienden van Wassenaar wederom uw aandacht te vragen voor ontwikkelingen in en rond de locatie Valkenburg. In het verleden hebben de Vrienden zich herhaaldelijk richting de Gemeenteraad uitgesproken over de planinrichting van dit gebied en de gevolgen daarvan evenals over de Nota van Uitgangspunten Groene Zone. Het is niet mijn bedoeling om onze zorgpunten te herhalen, die zijn u genoegzaam bekend, en wat betreft de Nota Groene Zone kunt u in de Nota van Beantwoording de op- en aanmerkingen van de Vrienden lezen. Trouwens ondanks onze zorgpunten wil ik de wethouder en zijn ambtenaren een compliment geven voor het geleverde werk en voor het meenemen van veel opmerkingen uit het participatietraject.

De aanleiding voor het huidige ‘ínspreken’ vormen planologische ontwikkelingen aan Katwijkse kant die een grote impact op Wassenaar zullen hebben en die de Raad zou moeten meewegen bij ten eerste de beoordeling -straks als de technische gevolgen bekend zijn- van de uitbreiding van het aantal woningen in het Plangebied met 600 en ten tweede de oordeelsvorming over de Uitgangspuntennota Groene Zone.

Deze week is de Gemeenteraad van Katwijk voornemens zich uit te spreken over een nieuwe planologische invulling van het 62 ha grootte gebied Zijlhoek/de Woerd. De bedoeling is dat daar woningbouw komt en dat dit gebied geintegreerd zal worden in de locatie Valkenburg. Ook zijn er bouwplannen rond het Valkenburgse Meer. Uit de plannen valt niet direct op te maken om hoeveel woningen het zal gaan, maar uitgaande van de omvang van het gebied zal het aantal ergens tussen de 1000 en 2000 woningen liggen. Dat betekent dat uw Commissie zich onder agendapunt 9 niet zou moeten buigen over de gevolgen van een extra 600 woningen maar over de implicaties van een totaal aantal woningen op termijn van circa 7000. Dan spreken we dus over circa 25.000 tot 30.000 personen. Wat voor gevolgen heeft dit ; o.a. voor de infrastructuur en voor de Groene Ruimte?

In onze Nieuwsflits van Februari zullen we ingaan op de infrastructurele consequenties. Nu richt ik me even op de Groene Zone; immers agendapunt 8.

Deze ontwikkeling maakt het beleid betreffende de Groene Zone nog relevanter. Straks drukt een gebied van 30.000 personen voor hun ‘nabije uitloop’ op de Groene Noordrand van Wassenaar. De huidige ‘postzegel Groen’ die Wassenaar in gedachten heeft is daarvoor volstrekt onvoldoende. De zone dient veel breder te zijn dan de huidige 900 meter, en daardoor dus ook Katwijks grondgebied te betreffen: de zuidkant van hun Valkenburg bebouwing zou bijvoorbeeld naar het Noorden op kunnen schuiven. Dit impliceert dat de Raad behandeling van de Uitgangspuntennota Groene Zone zou moeten opschorten totdat goed in kaart is gebracht wat de gevolgen zijn van de woningbouwprogramma’s in o.a. Zijlhoek/de Woerd. De wethouder zou moeten worden uitgenodigd om met Katwijk in gesprek te gaan over de gevolgen van al deze bouwplannen voor de infrastructuur en het Groen en tot afspraken moeten komen. Daarna kan de Nota aangepast en behandeld worden.

Tot slot, ook de Vrienden beseffen dat er in ons land en ook in onze regio gebouwd zal moeten worden om de tekorten aan woningen weg te werken. De drang van Katwijk naar groei is dan ook begrijpelijk, maar Katwijk moet ook beseffen dat wonen meer is dan ‘stenen stapelen’. In een leefbare omgeving is ook groen en stilte nodig. Het is bestuurlijk niet chic dat Katwijk die leefbaarheid over de schutting van Wassenaar kiepert. Ook Katwijk heeft die verantwoordelijkheid en die wordt prangender nu het bouwvolume wordt uitgebreid. Wassenaar mag niet lijdzaam toezien hoe Katwijk Valkenburg en belendende gebieden vol bouwt; mag niet lijdzaam toezien hoe door Katwijks ambities de Groene Zone onder druk komt te staan; mag niet lijdzaam toezien hoe Katwijk zorgt voor nog meer verkeer door Wassenaar. Vanuit de Vrienden bepleiten wij dat Wassenaar krachtiger tijdens gezocht en ongezocht overleg zijn zorgen, ideeen en oplossingsrichtingen uitdraagt.

Dank voor uw aandacht.

Vrienden van Wassenaar
Jan de Roij
8 februari 2021

Back To Top