Skip to content

Notulen Algemene Leden Vergadering van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar van 21 juni 2016

                                                           

Notulen Algemene Leden Vergadering van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar van 21 juni 2016 om 20.30 uur in de Warenar, Kerkstraat 75 te Wassenaar

Aanwezig: 28 leden inclusief 5 leden van het Dagelijks Bestuur en 3 leden van het Algemeen Bestuur.

Gast: de heer Jos Knijnenburg (De Wassenaarse Krant)

 1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Hij legt uit dat gekozen is om de AB vergadering en de Algemene Ledenvergadering na elkaar maar gescheiden van elkaar te houden. Hij dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid.

 1. Notulen van de ALV van 27 mei 2015                                                                             

In het verslag moet bij punt 4 ‘Benoeming nieuwe leden van de kascommissie’ de naam van de heer Daae vervangen worden door de heer Korver.

Met deze wijziging worden de notulen goedgekeurd.                                                                                           

 1. Ingekomen en verzonden stukken

Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw van Bellekom en de heren Rietveld en Holtrust. Er zijn behoudens de Nieuwsbrief met de agenda voor deze vergadering geen verdere stukken verzonden.

 1. Bestuursaangelegenheden
  1. Aftreden Prof. Rietveld

De voorzitter meldt het terugtreden van de heer prof. W. Rietveld als vice voorzitter.

De heer Baart vraagt of het bestuur heeft stilgestaan bij het afscheid van de heer Rietveld. Hij stelt voor de heer Rietveld te benoemen tot erelid.

De heer Lintjer deelt mee dat het bestuur passend afscheid heeft genomen van de heer Rietveld in een lokaal etablissement. Het bestuur zal het voorstel om de heer Rietveld tot erelid te benoemen in overweging nemen.

In de hieraan voorafgegane vergadering van het Algemeen Bestuur staakten de stemmen om het benoemen van een erelid volgend jaar bij het 50-jarig jubileum als verrassing te laten plaatsvinden en vooraf geen naam prijs te geven. Hij vraagt thans de vergadering met dit genoemde voorstel in te stemmen. Het voorstel wordt met applaus ontvangen.

 1. Voorstel tot toetreden mevrouw Heske Overdevest-Sprenkels

Het voorstel om mevrouw Heske Overdevest-Sprenkels te laten toetreden tot het Dagelijks Bestuur wordt met algemene stemmen aangenomen. Helaas kan mevrouw Overdevest-Sprenkels deze vergadering niet bijwonen vanwege ziekte.

De voorzitter vraagt de vergadering tevens akkoord te gaan met het toetreden van mevrouw Saskia Ettema-Walkate. Mevrouw Ettema stelt zichzelf voor. Zij heeft een juridische achtergrond en heeft 3 jaar als griffier gewerkt voor het Kantongerecht in Den Haag. Daarna heeft zij diverse functies vervuld bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Thans is zij fulltime moeder.

De vergadering gaat akkoord met het toetreden van mevrouw Ettema-Walkate.

 1. Vacature Belangenraad Meijendel

De heer Staal is opgevolgd door mevrouw Jacqueline Detiger. Mevrouw Detiger zal periodiek  het bestuur op de hoogte brengen van ontwikkelingen in de belangenraad.

Dunea heeft het initiatief genomen om met andere beheerders van het duingebied in Noord- en Zuid Holland de procedure in gang te zetten die moet leiden tot aanwijzing van die gebieden als Nationaal Park.

De heer Rahusen vraagt wie de leiding heeft bij dit proces. Gaat Dunea samen met de andere beheerders dit plan ontwikkelen?

De heer Lintjer antwoordt dat er op dit moment over het proces nog niets bekend is, noch wat de consequenties zijn.

De heer Rahusen vraagt om feed back.

 1. Financiën
  1. Jaarrekening 2015

De penningmeester, de heer van Leeuwen, laat aan de hand van een geprojecteerd overzicht zien dat er in 2014 een nadelig saldo van € 3.157,00 is geweest. In 2015 is er een bescheiden winst geboekt van € 344,00. In 2014 bestonden de baten uit een bedrag van € 6.270,00 aan contributiebijdragen van 343 betalende leden (gemiddeld € 18,00 per lid). In 2015 bedroegen de baten € 7.074,00 mede te danken aan het feit dat 41 leden die tot de club van 50 zijn toegetreden € 50,00 contributie hebben betaald. In 2015 heeft 73% van de leden contributie betaald.

Zowel in 2014 als in 2015 zijn er twee nieuwsbrieven geweest. In 2015 zijn de kosten van de nieuwsbrieven aanmerkelijk lager geweest dan in 2014. Dat komt door een besparing op portokosten omdat in 2015 de nieuwsbrieven voor zover mogelijk door de bestuursleden zijn bezorgd. De overige kosten van de nieuwsbrieven bestaan uit opmaak- en drukkosten. De post overig/diversen is in 2015 hoger geweest dan begroot door het afscheid van 2 bestuursleden en een bijdrage aan het boek over architect van Lindonk.

 1. Begroting 2016

De baten zijn in 2016 iets hoger begroot door de contributieverhoging naar € 20,00 en door de afdracht van vacatiegelden van mevrouw Detiger die namens de Vrienden in de belangenraad Meijendel zitting heeft.

Aan de lastenkant vallen twee bedragen op. De kosten voor publicaties zijn begroot op 2x € 2.200,00 zijnde opmaak- en drukkosten. En voorts een reservering voor lustrumuitgaven van € 800,00.

De heer van Leeuwen meldt dat in 2017 de uitgaven voor de lustrumviering een gat in de vermogenspositie zal slaan. Op dit moment is nog niet goed aan te geven hoe hoog de lustrumkosten zullen zijn.

De heer Daae vraagt of er bereidheid is onder de leden om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen.

De heer Baart wil dat het bestuur deze suggestie meeneemt.

De heer Rahusen doet de suggestie om maar 1 nieuwsbrief per jaar te sturen.

De voorzitter antwoordt dat het bestuur door zal gaan met het zoeken naar goede oplossingen.

De heer Schreiner stelt voor om de nieuwsbrief op te maken in Word en daarna om te zetten in Pdf. Hij stelt tevens een telefoonactie voor om de leden op te roepen hun e-mailadres beschikbaar te stellen.

De heer Baart richt zich tot de penningmeester en vraagt hem de Word/Pdf suggestie te onderschrijven en de kosten voor de nieuwsbrief voor 2016 terug te brengen naar € 2.250,00. Hij vraagt tevens of het bestuur iets concreter kan zijn over de reservering van € 800,00 voor lustrumkosten.

Voorzitter Lintjer geeft aan dat bij de Lustrum-vieringaandacht besteed zal worden aan de invloed die de Vrienden in de afgelopen jaren hebben gehad op het reilen en zeilen van ons dorp. In zijn algemeenheid zal de invloed van burgergroeperingen op het besturen van gemeenten aandacht krijgen.

Penningmeester van Leeuwen zegt toe het terugbrengen van het aantal nieuwsbrieven naar 1x per jaar in een Word/Pdf versie voor 2017 te overwegen.

De heer Rueck zegt dat er meer gebruik gemaakt moet worden van De Wassenaarse Krant. Hij refereert aan een bericht in die krant over de bijeenkomst in de Bijhorst over ondertunneling van de Rijksstraatweg. Actueel nieuws kan snel in De Wassenaarse Krant.

De heer Borking vraagt of sponsoring overwogen is voor het lustrum?

Bestuurslid Tordoir zegt dat sponsoring (nog) niet aan de orde is geweest. Sponsoring door bedrijven zou kunnen maar sponsoring door de gemeente wordt niet beoogd.

Er vindt in november 2017 een hoofdevenement plaats en in de maanden ervoor 11 satelliet evenementen. Het hoofdevenement bestaat uit een minisymposium over 50 jaar Vrienden en de presentatie van het jubileumboek.

De heer Driedonks: kan de nieuwsbrief in zwart/wit gedrukt worden? Zijn de niet betalende leden afhakers?

Penningmeester van Leeuwen zegt dat de niet betalende leden een zorg van het bestuur zijn. Het betreft ook overleden leden waarvan het overlijden ons niet is gemeld. Indien een lid 3 jaar niet heeft betaald dan wordt deze voor de keuze gesteld; alsnog betalen of geschrapt worden als lid.

Hij hoopt dat de ledenwerving een gezamenlijke activiteit van de leden wordt.

De heer Rahusen doet de suggestie om het budget 2016 voor publicaties te verlagen naar € 3.000,00 en vraagt stemming over dit voorstel.

De heer Driedonks zegt dat meer leden zullen leiden tot minder kosten

De heer Daae is voor een lager bedrag in de begroting 2017 voor de kosten van de nieuwsbrieven.

De heer Rahusen trekt zijn voorstel in voor 2016 omdat het ten koste zou kunnen gaan van de inspanningen voor ledenwerving.

De heer Keman stelt voor het woord publicaties te vervangen door communicatie.

De heer Borking vraagt of er een kort onderbouwd voorstel zou kunnen komen voor de publicatiekosten en voor communicatiekosten in 2017.

De heer van Leeuwen zegt dat het bestuur er alles aan doet om de kosten te drukken maar publicaties moeten wel acceptabel blijven. Het jaar 2016 is immers al halverwege.

De voorzitter sluit hiermee de discussie over de begroting 2016 af. Voor 2017 zullen de aangedragen suggesties worden meegenomen. Hij geeft het woord aan de heer Korver van de kascommissie.

 1. Verslag kascommissie

De heer Korver prijst de charme waarmee het bestuur en in het bijzonder de penningmeester werkt om de kosten laag te houden. Hij leest de verklaring van de kascommissie voor (zie bijlage bij dit verslag) en stelt décharge van het bestuur voor.

 1. Décharge bestuur

Het voorstel van de kascommissie om het bestuur te dechargeren wordt met applaus begroet.

De voorzitter meldt dat de heer Korver nu aftreedt als lid van de kascommissie. Hij wordt opgevolgd door de heer Jacobson. Mevrouw van Deursen blijft nog een jaar lid van de kascommissie en zij wordt te zijner tijd opgevolgd door mevrouw Nelisse.

 1. Discussie over “Vrienden 50 op koers”

In de nieuwsbrief staat de visie van de Vrienden beschreven. Het is een langlopende visie in tegenstelling tot veel gemeentelijke visies die zelden over hun eigen ‘regeerperiode’ heen kijken. In dit verband prijst de heer Lintjer wethouder Maat die met de gemeentelijke “Ontwerp Structuurvisie Wassenaar 2025 Landgoed aan zee“  duidelijke overeenkomsten heeft met de doelstelling van de Vrienden. De ontwerp structuurvisie is besproken met de partijen, w.o. de Vrienden, die hebben meegedaan aan de droomsessies. De volgende stap is bespreking en besluitvorming van de visie door de Gemeenteraad en B&W. Daarna start de officiële inspraak en dan zullen de Vrienden een zienswijze kunnen indienen.

De metropoolregio waarin Wassenaar zich aan de noordkant bevindt is overbevolkt. Er is behoefte aan een groene long.

Mevrouw Verhagen vindt dat het aantal leden uitgebreid moet worden. Voorts bepleit zij samenwerking met de gemeente en samenwerking met bedrijven. Er moet gestructureerd naar de korte-, middellange- en lange termijn gekeken worden.

De voorzitter geeft aan dat de samenwerking met het gemeentebestuur goed is. Aangeboden is om de kennis van de leden in te zetten. Wij gaan een databank met kennis van de leden inrichten.

De heer Borking vraagt om een SWOT analyse van de vereniging. Zo’n analyse kan leiden tot een gestructureerde aanpak.

De heer Lintjer vertelt dat er een SWOT analyse is uitgevoerd en dat die niet geleid heeft tot een andere aanpak.

De heer Borking merkt op dat de genoemde aandachtspunten terecht zijn maar vindt het ledenaantal een bedreiging.

De heer Baart zegt dat ledenwerving begint bij zichtbaar zijn. Waar blijft de structuurvisie van de gemeente en de visie van de Vrienden daarop? Communiceren met je leden is een vereiste.

De heer Lintjer onderkent het communiceren met de leden als een belangrijk punt. Hij geeft aan dat de Vrienden nauw betrokken zijn geweest bij de Structuurvisie van de Gemeente. Waar nodig reageren de Vrienden op plannen van de gemeente. Hij noemt o.m. Maaldrift, Duyndigt, Den Deijl, Hoge Klei en de oude dierentuin.

De heer Keman bepleit het gebruik maken van De Wassenaarse Krant. Wat bedoelen de Vrienden met de vage opmerking dat de bereikbaarheid van Voorlinden onze aandacht heeft?

De heer Lintjer antwoordt dat er overleg is geweest met de heer van Caldenborgh over de bereikbaarheid. De heer van Leeuwen voegt er aan toe dat er plannen zijn om het koffiehuisje te verplaatsen en om een scheiding aan te brengen tussen voetgangers, fietsers en auto’s. Er is aangedrongen op drukke dagen een shuttle busdienst in te zetten vanaf het parkeerterrein bij Duyndigt naar Voorlinden.

De heer Keman verwacht veel bussen met museumbezoekers.

 

De heer Rahusen vindt dat de Vrienden geen schreeuwende oppositie moeten worden. Er moet meer ruchtbaarheid gegeven worden over bereikte resultaten.

De heer Keman vindt dat de stukjes in de krant “weinig zeggend” zijn.

De heer Schreiner huldigt de inzet van de Vrienden bij het bepleiten van bestuurlijke zelfstandigheid van Wassenaar.

De heer Korver mist bij de visie op verkeer aandacht voor de aanleg van de rondweg bij Leiden in relatie tot de ondertunneling van de Rijksstraatweg.

De heer Lintjer reageert hierop dat de rondweg bij Leiden, de Rijnlandroute, nu ‘in beton gegoten’ is. Bestuurslid Tordoir herinnert eraan dat de Vrienden in de periode dat het zinvol was op allerlei manieren aandacht aan de Rijnlandroute hebben gegeven en zelfs de verantwoordelijk gedeputeerde (mevrouw Bonte) hebben uitgenodigd voor haar visie op het project. De Vrienden hebben ook steeds gestreden en strijden nu nog voor een groene ontsluiting van het Deltagebied van de Oude Rijn. Een visie op de aanleg van de Rijnlandroute in combinatie met een eventuele tunnel moet onderwerp van studie door deskundigen worden.

Bij de vervolgstappen in de studie over de ondertunneling van de Rijksstraatweg zullen de deskundigen ook aandacht moeten schenken aan de mogelijke verkeerskundige consequenties van de  aanleg van de Rijnlandroute, waartoe inmiddels definitief is besloten. Te zijner tijd zullen de Vrienden die consequenties uiteraard de volle aandacht geven.

De heer Borking vult hierop aan dat bij de bebouwing van het vliegveldterrein Valkenburg altijd is gepleit voor ‘eerst bewegen dan bouwen’. Wassenaar wil een groene buffer van 1.500 m. Ook de gedachte van een ‘dronevalley’ speelt nog. De gemeente Wassenaar komt met een alternatief plan.

De heer Jacobson constateert NIMBY gedrag (not in my backyard). De randstad heeft de minst bevolkte infrastructuur van Europa. Wees constructief bij nieuwe plannen. De randstad is niet vol.

De heer Borking meldt dat de Stichting Valkenburg Groen voortdurend met alternatieven komt.

De voorzitter sluit hiermee de discussie over “Vrienden 50 op koers” af.

 

 1. Rondvraag

Mevrouw Verhagen vraagt of de uitgebreide adviezen die de Vrienden in de loop der jaren heeft gegeven op de website staan.

Bestuurslid mevrouw Boelhouwer antwoordt dat er al enkele ‘visies’ op de website staan en dat de website verder zal worden ge-update.

De heer Schreiner: in december 2015 meldde De Wassenaarse Krant dat burgers d.m.v. hun smartphone worden” gevolgd” in de Langstraat.

Mevrouw van Deursen, winkelier in het Langstraatgebied vertelt dat data worden verzameld ten behoeve van de winkeliers. De winkeliers worden op de hoogte gebracht van de tellingen.

De heer Rahusen we moeten nadenken of hier een taak ligt voor de Vrienden.

De penningmeester, de heer van Leeuwen vraagt om inspanningen van de leden om zich in te zetten voor uitbreiding van het ledenbestand.

 1. Sluiting  

De heer Lintjer sluit om 22.45 uur de vergadering. 

Back To Top