Skip to content

CONCEPT RAADSBESLUIT BURGERINITIATIEF

VERENIGING VAN VRIENDEN VAN WASSENAAR

20 juni 2018

CONCEPT RAADSBESLUIT  BURGERINITIATIEF

Voorzitter, dames en heren, 

Ik moet bekennen dat het concept Raadsbesluit over het Burgerinitiatief door De Vrienden met verbazing is ontvangen. Verbazing omdat het bemoeilijken van het bestaande burgerinitiatief volledig haaks staat op de intenties om de  huidige problematiek van onze lokale democratie op te lossen. En wat is die problematiek? Dat is het dalende vertrouwen in de politiek en de gemeentelijke instituties,  en de afnemende betrokkenheid van de burger. Honderden lokale bestuurders, raadsleden en wetenschappers buigen zich het hoofd hoe de onvrede en het wantrouwen van de kiezer aan te pakken. Hoe de betrokkenheid van de burger weer terug te brengen. Maar het zijn niet alleen uw collega’s in het land, maar ook gerenommeerde instellingen die oplossingen zoeken voor wat alom ervaren wordt als het centrale probleem van onze representatieve vertegenwoordiging. Ik noem de WRR, olv Winsemius die uitgebreid aanbevelingen heeft gedaan over burgerbetrokkenheid en ruimte voor burgerparticipatie. Of, dichter bij huis, de VNG die wil experimenteren om burgers meer initiatief te laten nemen, om daarmee het vertrouwen en de betrokkenheid van de kiezer op te vijzelen. In dit bestuurlijke klimaat passen nieuwe initiatieven om de gemeentelijke democratie te vitaliseren, maar zeker geen bemoeilijking van een reeds bestaand burgerinitiatief. Laten wij ons als Wassenaarders

nu eens niet buiten de bestuurlijke realiteit stellen en ons niet tegendraads opstellen. Een Wassenaarse inwoner heeft thans de ruimte en neemt daarmee ook de verantwoordelijkheid om een initiatief te ontwikkelen. Een initiatief dat in potentie kan leiden tot maatschappelijke vernieuwing en in ieder geval het democratisch proces versterkt. Want het leidt tot een beter samenspel tussen Raad en inwoners. Als Raad kunt u trots zijn op het bestaande burgerinitiatief. Een voorbeeldfunctie voor andere gemeenten. Het advies van De Vrienden van Wassenaar is daarom : draag dit uit en roei niet tegen de stroom van bestuurlijke vernieuwing in. Het zou een volledig verkeerd signaal zijn.

Dank u wel voor uw aandacht.

Inspreker: de heer Bart van Leeuwen, waarnemend-voorzitter van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar

Back To Top