Skip to content

Inspreeknotitie Commissie vergadering 4 maart 2019| Verkeer

Agendapunt 6: Verkeerssituatie in Wassenaar

Geachte Commissieleden, Geachte voorzitter,

De Vereniging van Vrienden van Wassenaar spreekt vanavond graag in ten aanzien van het agendapunt “Verkeerssituatie in Wassenaar”. Mijn naam is Saskia Ettema-Walkate en ik ben Secretaris van het Dagelijks Bestuur. Laat ik beginnen te zeggen dat de Vrienden verheugd zijn dat het onderwerp Verkeer op de Agenda is geplaatst vanavond. Twee weken geleden stonden hier 16 insprekers die allen hun frustratie over het verkeer in Wassenaar en vooral over de Storm van ’s Gravesandeweg kenbaar maakten. Daarom is het goed te zien dat de wethouder de Commissie betrekt bij het constructief oplossen van de ontwrichting van het verkeer in ons dorp. Er is al heel veel aandacht besteed aan de opgetreden verkeerschaos en het is duidelijk geworden dat er feitelijk twee problemen spelen, namelijk de herbestratingswijze van “de Storm” zelf en het niet voorzien van de verwachte verkeersstremmingen. Er is reeds een aantal suggesties gedaan. De Vrienden willen daar graag nog het volgende over zeggen. De werkwijze van het opnieuw bestraten van de Storm is onvoldoende doordacht. De werkzaamheden duren véél te lang en er is géén doorgang voor het gewone verkeer. Hoe kan dit versneld worden? De informatiebrief van 1 maart j.l. met daarin de opties en de bijbehorende budgetten om het project versneld af te ronden, hebben de Vrienden gelezen. Onze insteek is: zó spoedig mogelijk een doorgang creëeren voor het gewone verkeer, bij voorkeur nog uiterlijk 1 april. Hoewel dat meer kost, is dat de enige optie om de verkeerschaos op te lossen en schade die geleden wordt, te beëindigen. Dat er daardoor op een ander gebied bezuinigd moet worden, begrijpen wij heel goed.

Onze suggestie is dan ook dat de geplande (toekomstige) onderhoudswerkzaamheden aan de Prinsenweg, uitgesteld worden. Is het niet urgent, dan kan dit wachten. Nieuwe verkeerschaos kan het dorp niet aan. Eerst moet de werkwijze voor het uitvoeren van verkeersprojecten drastisch aangepast worden. Vooral in het traject van voorbereiding moet veel méér geanticipeerd worden. Daar hoort ook een veel degelijker voorbespreking bij met álle belanghebbenden, ook in de regio. Het moet volgens ons ook steeds uitgangspunt zijn dat bij ieder project een doorgang voor het gewone verkeer wordt behouden. Afsluiting van cruciale wegen, verkeersaders zoals de Storm, kán niet meer. Daarnaast is het overduidelijk geworden dat deze verkeersproblematiek een veel diepere, structurele achtergrond heeft. De infrastructuur van Wassenaar is niet ingericht op de toenemende verkeersstromen. We moeten nadenken over een nieuw Verkeersplan voor Wassenaar. Een verkeersplan waarin onder andere de ontsluiting van ons dorpscentrum onder de loep wordt genomen (te denken valt aan het weer twee richting maken van de Johan de Wittstraat) en waarin het weren van sluipverkeer centraal staat.

Samenvattend willen De Vrienden deze inspreeknotitie als volgt afsluiten.

(*) Aanbestedingen voortaan beter voorbereiden en alternatieven goed afwegen.

(*) Met alle betrokken partijen tijdig dit soort werkzaamheden grondig vóórbespreken. Communicatie is hier cruciaal.

(*) Een nieuw Verkeersplan voor Wassenaar opstellen.

Wij wensen de Commissie, de Raad en de Wethouder veel wijsheid toe om nu handelend en probleemoplossend op te treden. Het spreekwoord luidt toch: “Waar een wil is, is een Weg“.

Tenslotte melden De Vrienden nog dat op 13 maart er een zogenaamde Algemene Bestuursvergadering plaatsvindt. Op de agenda staat het onderwerp “Verkeer”. De genodigde leden, de Buurtverenigingen van Wassenaar, zullen die avond met elkaar discussiëren in aanwezigheid van de Wethouder.

Het onderwerp Verkeer staat dus bij alle Wassenaarders hoog op de agenda!

De Vereniging van Vrienden van Wassenaar

4 maart 2019

Back To Top