Skip to content

Betreft: Zienswijze Wegencategoriseringsplan

Geacht college,

Graag maakt de Vereniging van Vrienden van Wassenaar gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen naar aanleiding van het op 19 december 2023 door de Gemeenteraad voor inspraak vrijgegeven ontwerp Wegencategoriseringsplan.
Wij doen de volgende aanbevelingen uitgaande van de centrale doelstellingen van onze Vereniging: leefbaarheid en woongenot.

  1. Een gedegen onderzoek naar het uitbreiden van het aantal 30 km/u wegen.

Het College heeft ervoor gekozen om de beide assen voor het doorgaande verkeer in ons dorp te categoriseren als GOW-50 wegen. Daarmee wordt beoogd de doorstroming door Wassenaar in bepaalde ‘banen’ te leiden: een Noord-Zuid- en een Oost-Westas.
Wij kunnen instemmen met de keuze voor deze doorstromingscorridors, waarbij we wel onderstrepen dat bestrijding van het sluipverkeer door maatregelen bij de toegangen naar onze gemeente essentieel is en een voortvarende aanpak van het College gewenst is.
Het tegengaan van sluipverkeer maakt weliswaar geen onderdeel uit van het Wegencategoriseringsplan, maar de keuzes voor 50 km of 30 km hebben natuurlijk wel effect op het sluipverkeer.

Met belangstelling hebben we de discussie gevolgd over het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 30 km/u op bepaalde –sommigen bepleiten alle – wegen die onderdeel uitmaken van de beide assen. Daarbij gaat het erom hoe een optimale balans te vinden tussen leefbaarheid gevoegd bij veiligheid van niet-gemotoriseerd verkeer enerzijds en bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen en doorstroming van de hulpdiensten en het OV anderzijds.
In dat verband brengen we in herinnering de Tweede Kamermotie over 30 km als norm, die impliceert dat uitgelegd moet worden waarom een weg 50 km blijft.
We kregen sterk de indruk dat de argumenten pro en contra verlaging van de maximumsnelheid niet altijd feitelijk en niet altijd goed onderbouwd waren en ook niet in het juiste perspectief werden geplaatst van een gemiddelde snelheid overdag die, vanwege de drukte, toch al fors lager is dan 50 km/u.

Wij bepleiten daarom een gedegen studie per doorgaande weg naar de positieve en negatieve gevolgen van het handhaven van een categorisering GOW50 ten opzichte van het overgaan naar GOW30 hetgeen in lijn met de Kamermotie het uitgangspunt zou moeten zijn. Daarbij zouden vier modellen kunnen worden uitgewerkt:

  • Ten eerste een algehele maximumsnelheid van 30 km/u op alle doorgaande wegen.
  • Ten tweede een maximumsnelheid van 50 km/u slechts nog op de van der Oudermeulenlaan, Wittenburgerweg, Stoeplaan, Groot Haesebroekseweg en Papegaaienlaan.
  • Ten derde op de doorgaande routes alleen 30 km/u voor de Backershagenlaan, Prinsenweg, Van Oldenbarneveltweg en Lange Kerkdam.
  • En tot slot als vierde het voorstel van het college.

 

Per model zouden de volgende effecten onderzocht moeten worden: de kosten, het sluipverkeer, de uitstoot van schadelijke stoffen voor met name de omwonenden en de natuur, de bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen in het dorp voor onder meer de bewoners in de buitenwijken, de aanrijtijden voor de hulpdiensten, het busvervoer, de veiligheid voor fietsers en voetgangers.
Daarbij zouden idealiter ook de effecten van de Rijnlandroute en de eventuele sluipverkeerhinderende maatregelen aan de Katwijkseweg moeten worden betrokken. Alleen op basis van een dergelijke studie kan de gemeenteraad een keuze maken van het meest optimale model.

  1. Een onderzoek naar het categoriseren van de Jagerslaan als ETW-30

De Jagerslaan is een wijkontsluitingsweg en nooit bedoeld om uit te groeien tot de drukke doorgaande weg die het nu is. Te veel Noord-Zuid doorgaand verkeer door ons dorp kiest ervoor om over deze smalle weg te rijden en vanwege de navigatiesystemen worden ook de argeloze campinggasten over dit weggetje geleid. Het vaststellen van de wegencategorisering is een mooi moment om hier wat aan te doen en de overlast voor de omwonenden van deze route weg te nemen.
Het categoriseren van deze weg als een GOW-30 lijkt echter geen antwoord op genoemde ontwikkelingen en zorgen. We zullen niet ingaan op het geschetste inrichtingsvoorstel, leidend tot bomenkap en verwijderen van het fietspad, omdat we begrepen hebben dat dit slechts een voorbeeld is en nu niet het moment is om daar in een zienswijze aandacht aan te geven.

Als we de focus leggen op de categorie die het College in gedachten heeft en dit leggen op de huidige praktijk dan bestaat de indruk dat naast de twee officiële doorgaande routes (de Noord-Zuid- en Oost-Westas) de Jagerslaan als derde doorgaande route geformaliseerd zal worden. Logisch vanuit doorstroming voor het sluipverkeer geredeneerd, want het levert tijdwinst op voor het sluipverkeer op de verbinding Katwijkseweg- N44/N440 als je door de Jagerslaan gaat in plaats van via de officiële assen voor doorgaand verkeer. Dat zelfde geldt voor het bestemmingsverkeer Duinrell komend vanuit de N44/N440.

Zou daarom het minder aantrekkelijk maken van de Jagerslaan voor doorgaand verkeer misschien een ontmoedigende werking hebben op het sluipverkeer?

  • Het zijn deze zaken die onderzocht zouden moeten worden bij een categorisering als ETW-30; naast de effecten op de verkeersdrukte op andere doorgaande wegen, de gevolgen voor het Natura-2000 gebied dat de Jagerslaan begrenst en de veiligheid en het woongenot van de omwonenden.
    Ook om draagvlak te verkrijgen is het wenselijk om de gevolgen van een waardering van niet-bedoelde-doorgaande-weg naar ETW of GOW30 goed te onderzoeken.
  • Ons voorstel zou verder zijn om het onderzoek nog breder te maken door daarbij ook te betrekken de Schouwweg Noord en de gehele Storm van ’s-Gravesandeweg. Als deze wegen ook ETW worden en bovendien het verkeer naar en van de ingangen van Duinrell via deze route ontmoedigd wordt, zal een geheel andere doorstroming ontstaan waarvan de effecten verreikend kunnen zijn. Pas als dit allemaal in kaart is gebracht, kan er een gedegen besluit worden genomen.

Kort samengevat is onze conclusie duidelijk.
Op beide controversiële dossiers is nog gedegen onderzoek nodig alvorens breed gedragen besluitvorming mogelijk is. Mede gelet op het feit dat de besluitvorming over de Wegencategorisering is uitgesteld vanwege het Burgerberaad, is er nu voldoende tijd om die onderzoeken te voltooien en in te brengen bij het Burgerberaad.

Mocht u van mening zijn dat de door ons gewenste onderzoeken overbodig zijn, omdat deze informatie reeds beschikbaar is, dan zien De Vrienden graag een duidelijk antwoord op de opgeworpen onderzoeksvragen.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar
W.G.

Th. Overdevest
voorzitter

Back To Top