Skip to content

2018 week 18 | Wat is een ‘vriend’?

Wat is een ‘vriend’? 

Toon Hermans wist het in een van zijn gedichten zo mooi te duiden: “Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient, dan pas kun je zeggen: ik heb een vriend”. Overigens, hopelijk lachen wij veel en grienen wij weinig. Wij, als vereniging Vrienden van Wassenaar, interpreteren deze gedachte als: ‘ín voor- en tegenspoed’ c.q. ‘door dik en dun’. 

Ofschoon het best gezellig is binnen onze vereniging, kun je hieruit niet afleiden dat – zoals sommigen denken – de Vrienden van Wassenaar een gezelligheidsvereniging is. Al meer dan 50 jaren voelen wij ons pleitbezorger voor behoud en bevordering van de woon- en leefbaarheid van ons mooie dorp. Wij zijn dus een vereniging die het beste met ons dorp voor heeft. Wassenaar heeft op eigen kracht steeds kunnen verwezenlijken dat zij een bijzondere functie vervult als groene leefgemeenschap in een oprukkende stedelijke omgeving. Waar eveneens mensen uit de wijde omtrek, en elders uit Nederland, kunnen uitpuffen, ontspannen en genieten van onze fraaie omgeving. U weet: De Vrienden menen dan ook dat ons woon- en leefklimaat het best wordt behouden

met continuering van een bestuurlijk zelfstandig Wassenaar. De Vrienden zijn daarom blij dat alle politieke partijen zich tijdens de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar volmondig vóór deze continuering hebben uitgesproken. 

Het is bijzonder aardig dat onze waarnemend burgemeester Frans Koen in zijn toespraak tijdens onze ledenvergadering van 19 april jl. erop wees dat het gemeentebestuur zich vriend voelt van onze vereniging. En daarbij allegorisch De Vrienden als het “schaduwkabinet van Wassenaar” betitelde. Hij constateerde dat Wassenaar een opmerkelijk krachtige sociale infrastructuur heeft. Wij beamen dit volmondig. Bovendien beseffen wij dat er in menig Wassenaarder vanuit een huidig of achterliggend arbeidzaam leven veel kennis en ervaring schuilt. Op velerlei gebied: natuur, cultuur, verkeer, onderwijs, zorg, economie, organisatie, noemt u maar op. De Vrienden realiseren zich dit en zouden graag meer contacten willen aanboren met kennisrijke inwoners. Zo bouwen we een nog beter netwerk op van betrokken Wassenaarders die iets voor ons dorp kunnen en willen betekenen. Op wiens specifieke kennis en ervaring wij kunnen terugvallen wanneer zich een bepaald onderwerp aandient. Tijdens de ledenvergadering moedigde onze waarnemend burgemeester ons hiervoor ookaan: “Sta open voor burgerparticipatie”. Dus, wilt u als betrokken inwoner op dit gebied iets voor onze vereniging betekenen? Mail ons: info@vriendenvanwassenaar.nl

De Vrienden van Wassenaar staan voor ons dorp paraat: door dik en dun. 

Back To Top