Skip to content

Zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan woongebied Valkenhorst

Aan het college van B&W van de Gemeente Katwijk
Postbus 589
2220 AN Katwijk

Betreft: zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan woongebied Valkenhorst

Geacht College,

U heeft het ontwerp bestemmingsplan woongebied Valkenhorst blijkens een mededeling in de Staatscourant van 3 juni vrij gegeven voor ter inzage legging met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Graag maakt de Vereniging Vrienden van Wassenaar van deze mogelijkheid gebruik.

Met het voorliggende ontwerp is een belangrijke stap gezet in de realisatie van een omvangrijk woongebied in de periferie van uw gemeente. In het uiteindelijke bestemmingsplan zou u er blijk van kunnen geven begrip te hebben voor de nadelige consequenties van dit woongebied voor Wassenaar en daarnaar te handelen.

Goed nabuurschap en rentmeesterschap impliceert immers ook dat anderen niet onevenredig worden belast door uw handelen.

In de plannen die nu ter tafel liggen is de gemeente Katwijk voornemens blijkens het voorliggende ontwerp bestemmingsplan 5600 woningen te bouwen in Valkenhorst en op termijn volgens indicatieve plannen nog eens circa 2000 woningen in de Woerd/Zijlhoek. Daarmee ontstaat een dorp met een inwoneraantal gelijk aan Wassenaar. Weliswaar spreekt het ontwerp bestemmingsplan enkel over plangebied Valkenhorst met 5600 woningen en zijn de plannen betreffende de Woerd/Zijlhoek nog niet uitontwikkeld, toch dient Wassenaar nu reeds rekening te houden met uiteindelijk de gevolgen van woningbouw in beide gebieden. Zijn de plannen inzake Valkenhorst al zorgelijk te noemen voor milieu en infrastructuur, het daaraan toevoegen van woningbouw in Zijlhoek/de Woerd maakt het nog bedreigender.

De consequenties voor milieu en infrastructuur zullen –gelet op de locatie van dit gebied- met name op Wassenaar uitstralen en nauwelijks op Katwijk zelf. Gechargeerd gesteld zal Katwijk de vruchten plukken (onder meer OZB) en zal Wassenaar worden opgescheept met de fall out. Bestudering van het ontwerp bestemmingsplan laat geen andere conclusie. Immers Katwijk is voornemens tot de gemeentegrens te bouwen, waarbij zelfs hoogbouw aan de gemeentegrens niet wordt uitgesloten, de infrastructurele ontsluiting van dit gebied aan Wassenaarse kant wordt vaag gelaten, UMV wordt grotendeels in de Wassenaarse Groene Zone geprojecteerd en in het plangebied zelf wordt nauwelijks rekening gehouden met groenvoorzieningen en recreatie.

Het plan geeft geen duidelijkheid over de te verwachten (verkeers-)bewegingen en ook niet over de externe werking van de realisatie op de natuurwaarden en overige omgevingsfactoren. Zoals bekend zijn dit zaken die kunnen leiden tot langdurige procedures. Los van de vraag of deze informatie in dit stadium wettelijk noodzakelijk is, zou hierover meer duidelijkheid moeten bestaan vóór het plan uiteindelijk door uw Gemeenteraad wordt vastgesteld om te voorkómen dat Katwijk nadien verrast wordt door vertragingen en onvoorziene kosten.

Katwijk gaat ervan uit dat de bewoners van Valkenhorst voor hun ontspanning gebruik gaan maken van de Wassenaarse Groene Zone en van de natuurgebieden in Wassenaar. Dit is nou niet bepaald een voorbeeld van goed nabuurschap. Wat is dat dan wel? Goed nabuurschap zou betekenen dat Katwijk begrip heeft voor de nadelen die woningbouw in Valkenhorst heeft voor buurgemeente Wassenaar en gaat zoeken naar oplossingen, daarbij eventueel een stapje terugzettend. Concreet hebben de Vrienden van Wassenaar wel een paar suggesties:

  • Een harde toezegging dat Katwijk alles op alles zal zetten om de N441 afgewaardeerd te krijgen. Alle gemotoriseerde verkeer uit de wijk wordt geleid via de N206.
  • Een deel van het zuidelijk plangebied krijgt een groenbestemming, waardoor de groene buffer breder wordt. De Vrienden van Wassenaar ondersteunen het voorstel van de Stichting Valkenburg Groen om de door hen voorgestelde strook niet tot woongebied, maar tot groen te bestemmen.
  • Er zal van Noord naar Zuid worden gebouwd zoals aangegeven door Provinciale Staten.
  • In het bestemmingsplan wordt helder uiteengezet wat de specificaties zijn voor de zogenaamde 500 Topwoningen en hun locatie.
  • Een locatie voor UMV zal worden gevonden in de Mient Kooltuin en niet zodanig geprojecteerd worden dat deze een belasting vormt voor de Wassenaarse Groene Zone.

Tot slot willen de Vrienden een oproep doen aan alle verantwoordelijke partijen aan beide zijden van de gemeentegrens om open te staan voor elkaars argumenten en te zoeken naar oplossingen daar waar nodig.

Met vriendelijke Groeten
Namens het dagelijks bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar,

J.J. Bakker
voorzitter

Back To Top