Skip to content

Zienswijze op de conceptversie beperkte gebiedsvisie Groene Zone

Aan het College van B&W van de Gemeente Wassenaar
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

Betreft: Zienswijze op de conceptversie beperkte gebiedsvisie Groene Zone

Geacht College,

U hebt de inwoners van Wassenaar en hun organisaties in de gelegenheid gesteld om tot 12 februari 2022 schriftelijk zienswijzen in te dienen aangaande de concept versie d.d. 13 december 2021 van de beperkte gebiedsvisie Groene Zone. Daarvoor dank.

Graag maakt de Vereniging van Vrienden van Wassenaar (De Vrienden) van de mogelijkheid gebruik een zienswijze in te brengen in het kader van het participatietraject betreffende de beperkte gebiedsvisie Groene Zone.

De Vrienden willen uw aandacht vragen voor slechts één facet van de gebiedsvisie, die overigens van fundamentele aard is. Het betreft de integraliteit die ten grondslag zou moeten liggen aan de gebiedsvisie, doch waarvan, door enkel een stedenbouwkundige visie neer te leggen, geen sprake is.

Verwezen zij naar enkele passages uit de Inleiding op blz. 4:
“Na de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de Groene Zone…….is het een logische stap om de integraliteit tussen programma, ruimtelijke en cultuurhistorische beleving verder uit te werken middels diverse gebiedsvisies”. En: “In het voorliggende document wordt één aspect nader uitgewerkt: Ruimtelijke, stedenbouwkundige en programmatische visie binnen de Groene Zone. Uiteraard worden hierbij de overige aspecten, zoals recreatie, cultuurhistorie en ecologie niet over het hoofd gezien, en vormen ook integraal onderdeel van deze visie, maar worden niet nader uitgewerkt. Na deze beperkte gebiedsvisie worden ook deze aspecten in samenhang met de voorliggende beperkte gebiedsvisie uitgewerkt.”

Het is bemoedigend dat in het document de integraliteit van alle aspecten die spelen bij een visie op de kwetsbare groene zone worden onderkend. Evenwel, het is teleurstellend dat vervolgens die integraliteit niet doorklinkt in de gebiedsvisie. Alle andere aspecten dan de stedenbouwkundige worden nu niet uitgewerkt, maar pas veel later als de stedenbouwkundige visie al is goedgekeurd. Een dergelijke aanpak impliceert dat het vertrekpunt zal zijn het stedenbouwkundig plan en dat vervolgens bekeken zal worden hoe ecologie, recreatie, cultuurhistorie, infrastructuur, geluidsoverlast etc. zodanig vorm kunnen worden gegeven dat zij de bouwplannen niet verstoren. Dit is de volstrekt verkeerde aanpak. Ook omdat de

bewoners op deze manier niet in staat zullen zijn om zich een realistisch beeld te vormen op basis van alle relevante aspecten. Dit zou wel het geval moeten zijn. Door de gekozen wekwijze ontstaat een scheef beeld van de werkelijkheid, waardoor de tafelgesprekken met de belanghebbenden mank zullen gaan aan een gebrek aan volledige informatie en deze bijeenkomsten bijgevolg aan waarde zullen inboeten. De belanghebbenden dreigen daardoor op het verkeerde been te worden gezet.

Coalitieakkoord, strategische visie 2030 en alle andere relevante documenten spreken over de zorgplicht die bestaat voor de groene gebieden om ons dorp. Met name de Groene Zone in het noorden is een kwetsbaar gebied vanwege de bouwplannen die Katwijk heeft. Dat betekent dat we heel zorgvuldig de consequenties in kaart moeten brengen alvorens in dat gebied wordt ingegrepen; vooral wanneer het om bouwplannen gaat. Dit vergt dat er een gebiedsvisie wordt opgesteld die integraal alle invalshoeken incorporeert. Ons pleidooi is dan ook dat de voorliggende gebiedsvisie van tafel gaat en dat in de plaats daarvan een gebiedsvisie wordt gepresenteerd die alle aspecten samenbrengt.

De Vrienden laten daarbij in het midden of het wenselijk is bepaalde ontwikkelingen in Ammonslaantje / Maaldrift, Oostdorperweg, Ruigelaan en Hoge Klei in gang te zetten -we laten de oordeelsvorming daarover graag aan de direct belanghebbenden. Mogelijk dat er merites zitten in deze plannen, maar onze boodschap is: pas de plannen in in een breder kader.

Met vriendelijke groeten,
Namens het dagelijks bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar,
w.g.
J.J. Bakker
voorzitter

Back To Top