Skip to content

Zienswijze Meijendel en Berkheide 2016

Betreft zienswijze op Ontwerpbeheerplan Bijzondere natuurwaarden Meijendel en Berkheide

De Vereniging Vrienden van Wassenaar is opgericht in 1967 en heeft als doelstelling om op niet-politieke grondslag de leefbaarheid, het cultuur-en natuur historisch erfgoed en de recreatiemogelijkheden van Wassenaar, ook in het kader van de ruimtelijke ordening, te behouden op een zodanige wijze dat het eigen karakter dezer gemeente gehandhaafd blijft.

Het Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar (de Vrienden) heeft kennisgenomen van het Ontwerpbeheerplan Bijzondere natuurwaarden Meijendel en Berkheide.  De Vrienden beschouwen het zorgvuldige, grondige en  professionele ontwerpbeheerplan van deze twee voor Wassenaar bijzonder belangrijke natuurgebieden als een teken van de grote waarde die de Provincie Zuid-Holland  hecht aan het behoud van de multifunctionele eigenschappen/taken van deze natuurgebieden, zoals zeewering, waterwingebied, natuur- en recreatie gebied.

 

De Vrienden laten een reactie op de inhoudelijke/technische/wetenschappelijke aspecten van het ontwerpbeheerplan  over aan professioneel beter onderlegde organisaties, maar willen wel graag de aandacht vragen voor de beleving, de behoeften en belangen  van de recreanten en deelnemers aan evenementen, van wie een belangrijk aantal  van buiten Wassenaar afkomstig is.

Recreatie
In paragraaf 7.3.4 wordt het recreatieve gebruik van Meijendel en Berkheide beschreven en de effecten op flora en fauna geanalyseerd.  Vooral door de zonering, toegangsbepalingen,  de aanwezigheid van recreatieve infrastructuur en het treffen van instandhoudingsmaatregelen zijn er geen negatieve effecten op de relevante N2000 ISHD en BN waarden.

Evenementen
In paragraaf 7.3.12  worden de jaarlijkse evenementen beschreven en de effecten ervan op flora en fauna geanalyseerd. Specifieke maatregelen m.b.t. voorwaarden, toelating, timing en instandhouding voorkómen nadelige effecten op de relevante  N2000 ISHD en BN waarden.
De Vrienden zijn verheugd dat, ondanks het intensieve, maar wel gereguleerde, gebruik van Meijdendel en Berkheide door vele inwoners van Wassenaar en van elders uit de Randstad, de flora en fauna geen blijvend negatieve effecten van de recreanten ondervinden.

Ganzenhoekbos
Blijkens paragraaf 3.3.5 op blz. 61 streven de auteurs van het ontwerpbeheerplan naar het habitattype H2180  dat voor een deel van de duinbossen van Meijendel en Berkheide nog niet is gerealiseerd. Het betreft overwegend naaldbossen zoals in Ganzenhoek, delen van Berkheide en bossen nabij Duinrel in deelgebied Kijfhoek, Bierlap en Meeuwenhoek.  Omvormingsbeheer zoals dat plaatsvindt in de Ganzenhoek, waarbij het aandeel aan (inheems) loofhout geleidelijk wordt verhoogd,  kan er toe  leiden dat deze bossen op termijn wel kunnen worden aangemerkt als habitattype H2180 (duinbos, met inheemse soorten).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

De Vrienden pleiten ervoor om de beleidsdoelstellingen in het ontwerpbeheerplan voor het Ganzenhoekbos bij te stellen, zodat in dit bos niet gestreefd wordt naar het habitattype H2180, maar genoegen wordt genomen met de huidige verdeling tussen loofhout en naaldhout. Als argument daarvoor wijzen de Vrienden op de grote maatschappelijke onrust die in 1997 is ontstaan over het voornemen van Staatsbosbeheer om de Corsicaanse dennen te kappen en  die er toen  toe geleid heeft dat de Stichting Behoud Ganzenhoekbos is opgericht.
In 1997 zijn door de bevoegde Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland toezeggingen gedaan over het behoud van het Ganzenhoekbos als gemengd duinbos.

Recent hebben de plannen van Staatsbosbeheer voor rigoureuze uitdunning van de dennenbomen wederom geleid tot grote onrust bij de gebruikers/bezoekers van het Ganzenhoekbos, zoals in De Wassenaarse Krant te lezen was. De gebruikers /bezoekers hechten om allerlei redenen aan de huidige verhoudingen van loofhout en naald hout. Deze sterke voorkeur bij de bezoekers van dit bos voor het handhaven van de status quo moet leiden tot een afweging van belangen tussen  het streven naar habitat type H2180  en het tegemoet komen aan de wensen van de gebruikers/bezoekers. Die belangen zijn beide  te respecteren en legitiem. In dit specifieke geval zal een goede belangenafweging  volgens de Vrienden moeten leiden tot het handhaven van de huidige verdeling van loofhout en naaldhout, uiteraard met het daarbij benodigde onderhoud.

De Stichting Behoud Ganzenhoekbos heeft een constructieve nota opgesteld: “Een ander plan voor het Ganzenhoekbos”.  De  Vrienden steunen deze nota met het voorbehoud dat de Vrienden geen voorstander zijn van betaald parkeren op het parkeerterrein  tegenover  Hotel Duinoord.

De Vereniging van Vrienden van Wassenaar
Namens het bestuur, John Lintjer, voorzitter
Juni 2016

Back To Top