Skip to content

Week 42 2022 | Begroting roept vragen op

Vorige week presenteerde de nieuwe coalitie haar eerste begroting. Een bijzonder moment voor verantwoordelijk wethouder Henri Hendrickx. Na jarenlange kritiek op de begrotingen van de vorige coalities had hij nu de kans om zijn opvattingen over deugdelijk financieel bestuur in daden om te zetten. De meeste aandacht ging na publicatie uit naar de hogere lasten voor de burger en dan met name de stijging van de OZB met 20%. Een forse ingreep waar veel dorpsgenoten waarschijnlijk niet op zitten te wachten. Daarom verwacht je een goede onderbouwing van dit voornemen. Niet alleen beantwoording van de vraag waar de extra inkomsten naar toegaan, maar ook wat betreft de effecten van deze belastingverhoging op de lagere- en middeninkomens. De aangevoerde argumenten lijken wat mager. Daarom zouden wij ons kunnen voorstellen dat de komende weken nog eens goed naar de onderbouwing wordt gekeken. Hetzelfde geldt voor de verdubbeling van de toerismebelasting. Wat zijn de effecten op de toerismestromen? En als het doel is het toerisme af te remmen, moet dan eigenlijk niet de verhoging van deze belasting voorafgegaan worden door een debat over het toerismebeleid?

In deze krant trof u vorige week een bijlage aan met informatie over de begroting. De Vrienden juichen deze transparantie toe. Wel zijn we van mening dat het ambtelijk-bestuurlijke jargon zoals ‘front-end-loaded’ en ‘plugs’ beter kan worden vermeden en worden vertaald naar normaal taalgebruik. Anders schiet je je doel voorbij. Hetzelfde geldt voor de pagina met kengetallen over de vermogensontwikkeling die zonder enige toelichting worden weergegeven. Weet u wat structurele begrotingsruimte is? Overigens uit een van de kengetallen maken wij op dat het banksaldo de komende jaren in rap tempo zal afnemen of is ‘ liquiditeitspositie’ niet hetzelfde als ‘ banksaldo’. Misschien niet, en zo zie je maar hoe onduidelijke transparantie tot misverstanden kan leiden.

Om een goed beeld te krijgen van onze financiën zou het wenselijk zijn de begrotingsbedragen te kunnen vergelijken met de cijfers uit het verleden. Daarmee bedoelen we de begrotingscijfers en de uiteindelijke inkomsten en uitgaven van de afgelopen jaren. Dat zou verhelderend werken om vast te stellen hoe de ontwikkeling daarin is. Als voorbeeld noemen we de uitgaven voor de jeugdzorg. Het zou nuttig zijn die uitgaven in de tijd te kennen waardoor het ook beter mogelijk is de forse verhoging van circa 20% volgend jaar te kunnen beoordelen, evenals de verhouding tussen de lokale en landelijke bijdrage komend jaar en voorafgaande jaren.

De Vrienden: streven naar duidelijkheid

Back To Top