Skip to content

Week 40 2022 | Gemeentewerf nu snel aanpakken

Omwonenden hadden er bijna een half jaar op gewacht, maar op 22 september was het dan toch zover. In een goed voorbereide en mooi gepresenteerde voordacht konden de projectleider en de uitvoerder van het onderzoek naar de bodemverontreiniging van de gemeentewerf de resultaten presenteren. Die vielen slechter uit dan verwacht want tot 3 m diepte werd in de grond een ernstige verontreiniging met cyanide gevonden, terwijl het grondwater matig daarmee verontreinigd is. Daarom werd het onderzoek uitgebreid met boringen tot een diepte van 5 m. Gelukkig bleek er geen sprake van vervuiling dieper dan 3 m. Zoals verwacht zijn er op de locatie van de voormalige gasfabriek diverse plaatsen met verontreiniging met PAK en minerale olie. De grond is ook hiermee ernstiger vervuild dan het grondwater.

Bijzonder was de vondst van verontreiniging van het ondiepe grondwater met PFOS en enkele andere PFAS verbindingen. Het diepe grondwater en de grond bleken slechts licht met PFAS verontreinigd. Deze vondst is terug te voeren op het oefenen van de Brandweer met blusschuim waarin PFAS verbindingen zitten.

Op de getoonde kaarten van het terrein konden de bewoners zich een goed beeld vormen over de boorlocaties. Die beelden waren aanleiding voor de nodige vragen en discussie. Zo bleek namelijk dat er geen enkele grondbemonstering was verricht in de tuinen van de bewoners van de van Zuylen van Nyeveltstraat, terwijl er op de erfgrenzen met de gemeentewerf toch een aantal bodemverontreinigingen zijn vastgesteld. De conclusie in de brief van de projectleider aan de omwonenden van 31 augustus jl.: “Omdat de vervuiling zich niet buiten het terrein heeft verspreid en zich ook niet heeft verplaatst, hoeft er niet op privégebied of in de tuinen grenzend aan de gemeentewerf gesaneerd te worden” is dan ook onhoudbaar. Na de toezegging van de projectleider dat hij nogmaals de bezitters van de aangrenzende tuinen zal benaderen met het verzoek om boringen toe te staan (wat al eerder gedaan was, maar niets had opgeleverd), kwamen uiteraard de vragen over wie de eventuele sanering van de tuinen zou moeten betalen. In beginsel is de eigenaar daarvoor verantwoordelijk, maar wethouder van Sloten bracht uitkomst: de gemeente zal eventuele bodemsaneringen betalen. Het saneringsplan kan, na opdracht, in 2 maanden geleverd worden.

De Vrienden waren natuurlijk bij de deze bijeenkomst aanwezig. Om redenen van leefbaarheid en woongenot bepleiten wij al jaren dat de sanering voortvarend ter hand wordt genomen; mede gezien de dringende behoefte aan woningen.

Back To Top