Skip to content

Voorzitterswisseling en bestuursmutaties bij De Vrienden van Wassenaar

Tijdens een drukbezochte en geanimeerde ledenvergadering op woensdagavond 16 november jl. werd afscheid genomen van voorzitter Jacob Jan Bakker; hij was sinds april 2019 voorzitter. Theo Overdevest is door de ledenvergadering benoemd als zijn opvolger. Hij bedankte Jacob Jan Bakker voor de plezierige samenwerking met hem binnen het bestuur en zijn inzet voor De Vrienden van Wassenaar, zoals de transformatie naar een verbreding van het draagvlak van (het bestuur van) De Vrienden van Wassenaar, zijn aandacht voor de inwonersparticipatie in Wassenaar en in het bijzonder ook het proces van besluitvorming daarbij bijv. m.b.t. Valkenhorst en het dossier “Ammonslaantje naast 39” en het aan de kaak stellen van een mede voorkomen van een ingrijpende wijziging van het kapvergunningenbeleid.

Verder werd ook afscheid genomen van ons zeer gewaardeerde bestuurslid Wim Tordoir, die ruim 8 jaar bestuurslid is geweest van De Vrienden van Wassenaar. Aandachtsgebieden van Wim Toirdoir lagen o.a. op het terrein van het cultureel erfgoed. Hij participeert in de Klankbordgroep cultureel erfgoed, heeft er mede voor gezorgd dat de gemeente beleid heeft gemaakt voor plaatsing van zonnepanelen op cultureel erfgoed en in het beschermde dorpsgezicht en dat de aanbouw van de Paauw niet is doorgegaan. Verder heeft hij eraan bijgedragen dat de ontwikkelingen rond Bronovo in de Wassenaarse politiek niet vergeten worden. Hij onderhield daartoe ook de contacten met de “Stichting Houd Bronovo Open” en met de wijkvereniging Benoordenhout. Ter vergadering kwam hij nog met de primeur dat sluiting van Bornovo definitief van de baan is en dat het ziekenhuis voor onbeperkte termijn open blijft.

In de vacature in het bestuur door het vertrek van Wim Toirdoir werd voorzien door benoeming van een nieuwe bestuurslid: Mark Knevel.

In aansluiting op deze besloten ledenvergadering vond een openbare bijeenkomst, waarbij ook niet leden van harte welkom waren, plaats met een presentatie door wethouder Bart Boon over: Valkenhorst en de groene buffer tussen Wassenaar en Katwijk”. Uit de grote opkomst en kritische vragen en levendige discussie met de wethouder bleek dat het onderwerp sterk leeft binnen onze gemeente En waarover onder het genot van een drankje nog uitgebreid werd nagepraat.

We kijken met plezier terug op een geslaagde avond.

WIE ZIJN WIJ?
De Vereniging van Vrienden van Wassenaar is een vereniging van betrokken burgers die zich belangeloos inzet voor ons dorp. Haar doel is op niet-politieke grondslag de leefbaarheid en het woongenot in de gemeente Wassenaar te behouden en te bevorderen op zodanige wijze, dat het eigen karakter van de gemeente Wassenaar gehandhaafd blijft.

U kunt lid worden: ga naar www.vriendenvanwassenaar.nl

Back To Top