Skip to content

Raadsvergadering van 13 juli; agendapunt 8 Instemmen met realisatie van maximaal 600 woningen extra (tot een totaal van een maximum van 5.600 woningen) in woongebied Valkenburg

Aan de leden van de Gemeenteraad van Wassenaar

Betreft: Raadsvergadering van 13 juli; agendapunt 8 Instemmen met realisatie van maximaal 600 woningen extra (tot een totaal van een maximum van 5.600 woningen) in woongebied Valkenburg

Geachte Raadsleden,
Vanwege de behandeling van onderliggend Raadsbesluit in de vergadering van de Commissie Fysieke Leefomgeving van 28 juni hebben de Vrienden de Commissieleden erop gewezen dat conform de motie van 2 maart een uitbreiding van het woningbestand in Valkenhort met 600 impliceert dat de omvang van de Groene Zone zou moeten toenemen. Immers in de motie lezen we dat “de toevoeging van extra huizen bovenop de afgesproken 5000 woningen extra druk legt op de functie en het gebruik van de Groene Zone” en “Hoe hoger het aantal woningen hoe meer kwaliteit en omvang de Groene Zone moet krijgen”. Helaas moesten we constateren dat de Commissie de unaniem aangenomen motie van de Raad van 2 maart niet heeft meegenomen in de beraadslagingen. De Vrienden gaan ervan uit dat de Raad op 13 juli niet dezelfde omissie zal maken, zijn eigen moties serieus neemt en deze als uitgangspunt zal hanteren bij het beoordelen van het Raadsbesluit.

Het voorliggende Raadsbesluit zal derhalve moeten worden getoetst aan de inhoud van deze motie. Dus, impliceert 600 extra woningen meer kwaliteit en omvang van de Groene Zone? Het Raadsvoorstel lezend is het antwoord: Neen.

Uit het Raadsvoorstel blijkt dat het college zich tevreden stelt met het behoud van de omvang van de Groene Zone, zoals vastgesteld in de bestuurlijke afspraken uit 2018. En omdat het college wantrouwend is geworden, na lezing van het ontwerp bestemmingsplan, formuleert het de inclusie van deze afspraken in het bestemmingsplan –en dus de begrenzing van de Groene Zone- als voorwaarde voor instemming met de 600 extra woningen. Bovendien verlangt het college dat de 600 extra woningen worden gerealiseerd in fase 1 (BPD) en niet in fase 2 die grenst aan de Groene Zone, daarmee de druk van 600 extra woningen op die zone verkleinend. En dus concludeert het college dat hiermee de omvang van de Groene Zone ongewijzigd is. Dat mag zo zijn, maar dat is niet wat in de motie is vastgelegd. Die bepaalt glashelder dat er meer Groene Zone dient te komen. De eindconclusie van het college dat “de motie groene zone is gevolgd’, is overduidelijk niet waar.

Indien de Raad de motie van 2 maart handhaaft dan impliceert dit dat een extra voorwaarde aan het besluit moet worden toegevoegd namelijk dat de Groene Zone wordt uitgebreid (bijvoorbeeld met een bepaald percentage of realisatie van een ‘echte’ 1500 meter buffer). Mocht de Raad daar niet toe willen besluiten dan rest niets anders dan de motie van 2 maart te wijzigen. Niet fraai in de beeldvormig, maar minder schadelijk dan het compleet negeren van de eigen motie, zoals in de Commissievergadering is gebeurd.

De Vrienden staan positief tegenover de aanvullende voorwaarde die in het Raadsvoorstel is opgenomen, te weten: Dat het realiseren van extra woningen in De Woerd/Zijlhoek/Valkenburgse Meer slechts acceptabel is wanneer dit leidt tot evenredige uitbreiding en versterking van de groen- en natuurgebieden, i.c. vergroting van de Groene Zone. De Vrienden verklaren al geruime tijd dat de discussie niet dient te gaan over 5600 woningen maar over de effecten op infrastructuur en milieu van 7500 tot 8000 woningen waarbij een dorp ontstaat van circa 25000 inwoners.

Tijdens de Commissievergadering suggereerde wethouder Wassenaar dat Katwijk daarbij zou kunnen denken aan de Hangarzone en een kavel in het topsegment. Dat is volgens de Vrienden wel erg bescheiden. Een forse uitbreiding van de Groene Zone op Katwijks grondgebied ligt meer voor de hand. Het is van belang om richting Katwijk nu reeds aan te geven aan welk percentage Wassenaar zit te denken opdat Katwijk in het bestemmingsplan daar rekening mee kan houden.

De Raad zou uitgaande van de motie van 2 maart de voorwaarde inzake de Woerd etc dienen aan te scherpen door het woord ‘evenredig’ te vervangen door ‘substantieel’ en daar een percentage aan te verbinden en tevens van Katwijk te verlangen daar in het bestemmingsplan reeds rekening mee te houden.

Tot slot nog een paar observaties omtrent Verkeer.

Terecht leggen college en Raad de nadruk op het tegengaan van een extra belasting van Valkenhorst/de Woerd op de infrastructuur in en rond ons dorp. Een afwaardering van bepaalde wegen ligt dan ook voor de hand. Maar we willen ons dorp nu ook weer niet afgrendelen voor de Valkenhorsters; laat ze vooral in Wassenaar komen winkelen en uitgaan, maar dan wel langs routes die niet te belastend zijn voor ons dorp. Eigenlijk komt het erop neer “ze mogen ons dorp wel in, maar ze mogen er niet doorheen”. Idealiter zou Valkenhorst geïntegreerd moeten worden in een regionaal verkeersplan inclusief het verbeteren van het openbaar vervoer.

De Raad zou het college kunnen oproepen om voortvarend te gaan werken aan regionale samenwerking om de verkeersproblemen echt aan te pakken, omdat die met de ideeën uit het Raadsvoorstel niet opgelost zullen worden.

De Vrienden hopen dat bovenstaande aandachtspunten behulpzaam zijn voor de Raad in het maken van de juiste keuzes voor Wassenaar.

NB Door het niet tijdig beschikbaar zijn van de stukken betreffende agendapunt 7 (bestemmingsplan) zijn de Vrienden niet in de gelegenheid daarop te reageren.

Met vriendelijke Groeten

Namens het dagelijks bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar,

J.J. Bakker
voorzitter

Back To Top