Skip to content

Raadsvergadering 26 oktober 2021, agendapunt 3: Raadsvoorstel Begroting 2022-2025

Aan de leden van de Gemeenteraad van Wassenaar

Betreft: Raadsvergadering 26 oktober 2021, agendapunt 3: Raadsvoorstel Begroting 2022-2025

Geachte leden van de gemeenteraad,
Wassenaarse Begroting 2022: Is Alles Naar Wens?
Met bovenstaande vraag worden we in het dagelijks leven vaak geconfronteerd: Is alles naar wens? Ja, dat is de grote vraag!
Op vrijdag 08/10/2021 verscheen in De Wassenaarse Krant (DWK )een interessante — 5 pagina’s tellende – publicatie van de Gemeente Wassenaar over de Begroting 2022, met de inmiddels bekende koptekst: Zelfstandig en Verantwoordelijk. Deze begroting wordt in uw Raad behandeld op 26 oktober as.
Graag maakt de Vereniging van Vrienden van Wassenaar (VvW) gebruik van de gelegenheid om haar opvattingen te geven over deze begroting 2022. Een belangwekkend document. Dit is namelijk ons spoorboekje voor het volgende jaar. Alleen maar een spoorboekje voor 2022, of ook een terugblik? En is het een inzichtelijk boekje geworden?
De VvW heeft al meerdere jaren achtereen in goed overleg met wethouder Hubert Schokker, geijverd voor een verbetering van de publicatiewijze van de financiële rapportages in DWK. De sleutelwoorden hierbij zijn altijd geweest: helder, inzichtelijk en toegankelijk.
Nog in mei van dit jaar, bij het verschijnen van de Kadernota, hebben sessies plaatsgevonden om de financiële publicaties toegankelijker te maken voor het lezende publiek, voor ons dus, de Wassenaarse burgers. En hoe kijken we nu tegen de gepresenteerde begrotingscijfers aan ?
Allereerst een compliment aan de wethouder en zijn staf. Er is duidelijk een stap gezet om de begroting-presentatie vollediger en toegankelijker te maken. Met grote tabellen en veel grafieken wordt de lezer getrakteerd op een veelheid aan cijfers. Hulde voor deze inspanningen.
Zijn we nu op de goede weg , of beter gezegd: “zijn we goed op weg“ ?
Het antwoord van de VvW luidt in algemene zin , ja , we gaan zeker de goede kant op, maar een aantal nuanceringen is ons inziens wel op zijn plaats.
In operationele zin lezen we dat op vele fronten gewerkt wordt aan de voortgang van ons dorp (de nieuwe ambtelijke organisatie , inwonersparticipatie, aanpak ondermijning , verkeersonderzoek, klimaataangelegenheden etc.) en dat in financiële zin de begroting structureel sluitend is met een

beoogd resultaat van € 1.369.000. Dat klinkt allemaal mooi en tevredenstellend, maar enkele kanttekeningen moeten wel gemaakt worden.
Bij al dit verbale geweld ontbreekt een paragraaf reflectie, een terugblik! Wat hadden we eigenlijk voor dit lopend jaar gepland en hoe gaat dat er nu uitzien? Zonder dit referentiekader is het moeilijk te beoordelen of de plannen voor 2022 ergens op voortborduren, of een bijsturing zijn, of een aangepaste aanpak voorstellen.
NB In 2020 werd een Discussienota Middelen 2020 – 2030, door de gemeente (de Visie 2030 ) ter tafel gebracht. Hoe verhoudt zich bijv. de begroting 2022 tot de in deze nota aangestipte acties en plannen?
In de begrotingspublicatie wordt gesproken over “de begroting in één oogopslag“. Dit betreft het financiële plaatje. Maar een snel inzicht in de echt heikele punten in de begroting ontbreekt. We bedoelen: waar zit nu echt de pijn?
De pijn zit feitelijk in 4 categorieën.
Allereerst de inkomsten uit het Gemeentefonds. Hier geldt dat de Rijksbijdrage van € 33.0 mln. qua hoogte, nog lang niet zeker is.
Vervolgens het Sociaal Domein met een lastenbudget van € 24.1 mln. Waar gaat al dat geld naar toe? Naspeuringen tonen het volgende. De grootste uitgavenposten betreffen hier “Inkomensregelingen” t.b.v. € 8.7 mln. en de WMO-verplichtingen t.b.v. van € 7.6 mln. De Jeugdzorg neemt hiervan € 4.4 mln. voor zijn rekening. Hier is sprake van een eenmalige (?) overheidsbijdrage van € 1.6 mln. lezen we ergens. Maar hoe de totaliteit van Rijkssubsidies t.b.v. € 6.9 mln. op dit Domein is toegedeeld (en hoe zeker die zijn?) blijft onduidelijk.
De publicatie in DWK schiet hier tekort.
Ook gaat de aandacht uit naar Avalex. Hoe gaat de veranderde afvalinzameling in 2022 – en in volgende jaren – nu uitpakken?
Tenslotte de OZB-inkomsten, die vallen ook in dit pijnplaatje. Want weliswaar wordt een voorgenomen OZB stijging van 10% teruggebracht naar 5 % , de toekomstbestendigheid van een gefixeerde OZB-last, is hoogst onzeker.

Nu weer terug naar het totale beeld. De grote tabellen en vele grafieken geven een bijna overcompleet beeld. De grafische weergaves tonen een interessant verloop over de afgelopen jaren van meerdere financiële kencijfers (helaas geen blik op de komende jaren), maar een korte toelichting (hoe de beeldvorming te interpreteren) ontbreekt.
Bijv. de liquiditeitspositie loopt fors terug. Blijft dat zo door gaan, en wat doen we er aan?
De belastingcapaciteit (de totale druk van de gemeentelijke belastingen) is (te) hoog en loopt al jaren op! Hoe beoordeelt de gemeente dat en wat is haar visie in dat opzicht?
En ook de Bestemmingsreserves lopen terug van € 20.0 mln. in 2018 naar € 5.0 mln. in 2022. Dit verschijnsel roept om een lange termijn visie! Tot nu toe hebben we de “gaten“ in de begroting gedicht met deze reservepotten. Straks zijn ze leeg en wat dan?

Een enkel financieel aspect missen we in deze infographics, nl. het verloop van de investeringen (lopen van € 6.7 mln. in 2022 naar € 15.2 mln. in 2023 en door naar € 11.6 mln. in 2024 ) en een verkorte weergave van de balans per ultimo 2022.
Tenslotte nog aandacht voor een onduidelijkheid in de 2022 cijfers. Het netto resultaat van €1.369.000 voor 2022 moet, na de zgn. resultaatbestemming, worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Echter, we zien dat dit vermogen met €1.413.000 daalt van €49.3 mln. in 2021 naar €47.9 mln. in 2022. Onduidelijk is waar deze vermogensmutatie betrekking op heeft.
Samenvattend is het begrotingsbeeld positief, het is inzichtelijk en toegankelijk. Daar waar de VvW nog vraagtekens hebben, putten we moed uit de “opbeurende“ opmerkingen van de wethouder waar hij rept van nader onderzoek naar verdere verbeteringen in de vormgeving en de presentatiewijze, in begin 2022.
En de cijfers zelf? Vinger aan de pols is ons uitdrukkelijk devies . Er zijn nog vele beren op de (goede!) weg. Attentie blijft geboden .
Kopie van deze brief is toegestuurd aan het College van B&W.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar

W.G.
J.J. Bakker
voorzitter

Back To Top