Skip to content

Raadsvergadering 20-5-2020; agendapunt 14: Instemmen Nota van uitgangspunten Groene zone Valkenburg

Geachte leden van de fracties van de Gemeenteraad

Voor de Raadsvergadering op 20 mei as. staat onder agendapunt 14 de Nota van uitgangspunten Groene zone Valkenburg geagendeerd.

Graag willen De Vrienden, vooruitlopend op een later in te dienen schriftelijke inspreeknotitie, u reeds nu wijzen op een procedurele onduidelijkheid m.b.t. de behandeling van deze belangrijke en verstrekkende nota.

Beoogd was om deze nota in de vergadering van de Commissie Fysieke Omgeving op 16 maart jl. en vervolgens op 31 maart jl. in de gemeenteraad te behandelen. Helaas hebben deze vergaderingen door de Coronacrisis geen doorgang kunnen vinden.

Ook de commissievergaderingen in april zijn vervallen. In plaats hiervan zijn op de dinsdagavonden presentaties over concrete onderwerpen gehouden. Over de Nota van uitgangspunten Groene zone Valkenburg is geen presentatie gehouden.
Uit het mailbericht van de gemeente d.d. 21 april 2020 “Update Voortgangsbericht 20 april 2020 – behandeling Nota van Uitgangspunten op 20 mei 2020” blijkt dat de behandeling van de Nota van uitgangspunten zonder voorbereidend overleg en zonder nadere toelichting in de commissie Fysieke Leefomgeving uitsluitend aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd.
Vanwege de Coronacrisis verlopen de activiteiten van de gemeenteraad van Wassenaar anders dan gebruikelijk. Daarvoor hebben wij alle begrip. Maar dat laat onverlet dat besluitvorming op zorgvuldige wijze dient te geschieden en adequate inspraak en consultatie gewaarborgd dient te blijven.

De gevraagde besluitvorming van de gemeenteraad is verstrekkend, namelijk:
Instemmen met de Nota van Uitgangspunten voor Groene Zone en deze nota gebruiken als uitgangspunt voor consultatie en participatie van relevante stakeholders, en voor overleg en onderhandeling met de bestuurlijke partners in het traject van de ontwikkeling van Projectlocatie Valkenburg (PLV). De uitgangspuntennota vormt bovendien de basis voor een op te stellen programma van eisen.

De procedurele kwestie waarvoor De Vrienden uw aandacht vragen is het ontbreken van inspraak en consultatie van de inwoners van Wassenaar m.b.t. de nota van uitgangspunten, als in de raadsvergadering op 20 mei deze uitgangspunten definitief worden vastgesteld en de raad de Nota van Uitgangspunten daarna pas vrijgeeft voor participatie en consultatie.

Daarnaast is van belang dat deze besluitvorming van de Raad tegelijkertijd ook leidraad is voor het overleg en de onderhandeling met de gemeente Katwijk en andere bestuurlijke partners en het programma van eisen. Deze gelijktijdigheid stuit eveneens bij De Vrienden op bezwaren.

Het lijkt De Vrienden logischer en zuiverder dat na de besluitvorming in de Raad op 20 mei as.de consultatieronde wordt gehouden en een eventuele bijgestelde nota van uitgangspunten, inclusief een reactie op de inbreng van de burgers vervolgens opnieuw aan de Raad wordt voorgelegd, zodat de Raad deze alsdan (opnieuw) definitief kan vaststellen.
Pas daarna zou het overleg en de onderhandeling op bestuurlijk niveau dienen te starten.

Zo staat het ook in de Nota van Uitgangspunten zelf verwoord (1.8 Communicatie en participatie, onder Proces):” Voordat de raad de nota vaststelt, wordt het concept breed voorgelegd aan de directe stakeholders en alle overige inwoners. Zij worden allen uitgenodigd mee te denken en hun reactie te geven op het stuk.” en (1.8 Communicatie en participatie, onder Communicatiemiddelen in fase 3: consultatie en participatie) “Tijdens een speciaal te houden informatieavond neemt de gemeente stakeholdersgroep 3 mee in de keuzes die zijn gemaakt en wordt hun input verzameld. ……. De concept-nota wordt voorafgaand aan de informatieavond gepubliceerd op de gemeentelijke website.”

Graag vragen De Vrienden nadrukkelijk uw aandacht hiervoor.

Tot slot: afschrift van deze brief is gestuurd aan het College van Burgemeester en Wethouders,
t.a.v. wethouder C.J.M.W. Wassenaar.

Met vriendelijke groet,
De vereniging van Vrienden van Wassenaar
Namens deze,

J.J. Bakker
(voorzitter)

Back To Top