Skip to content

Open brief aangaande de behandeling van de gemeentebegroting 2021-2024 van Wassenaar in de Raadsvergadering van 27/10/2020

Zeer Geachte Raadsleden, leden van het College van B&W ,

Gaarne richten De Vrienden van Wassenaar zich tot U middels deze open brief. De behandeling van de begroting 2021 van de gemeente Wassenaar is op 27/10/2020 aan de orde. En de bespreking van de financiële ontwikkelingen voor de komende jaren in ons dorp gaat alle Wassenaarse burgers zeer ter harte.

In de Wassenaarse krant (DWK) van 16/10/2020 wordt over 4 volle pagina’s uit de doeken gedaan hoe de financiën voor 2021 er uit gaan zien. Er wordt gemeld: “voor 2021 is sprake van een sluitende begroting met een bescheiden overschot van € 187.077 “.
Echter nadere studie van het lijvige Begrotingsdocument (200 blz.) leert anderszins, namelijk dat de Algemene Reserves dalen met € 79.000 en de Bestemmingsreserves met
€ 1.392.000. We lijken dus in te teren met €1.471.000,- maar door onduidelijke presentatie van de cijfers is niet duidelijk of onze gemeente ook daadwerkelijk €1.471.000 armer is geworden. Partijen verschillen daarover van mening en voor de inwoners blijft onduidelijk wat waar is.

En hier manifesteren zich meteen de bezwaren van De Vrienden bij de gekozen cijferweergave(s) in de genoemde media.
Al vele malen is er met de wethouder, Hubert Schokker, zeer constructief overleg gevoerd, erop gericht om voor de Wassenaarders een bondige, cijfermatig begrijpelijke presentatie te geven van de complexe begrotingsmaterie.
In essentie omvatten onze aanbevelingen het volgende:
(*) Een kolomsgewijze weergave , over de jaren, van de resultaatontwikkeling (inkomsten-
categorieën en voornaamste kostenposten ) met onderscheid naar
— oorspronkelijke begroting voor het lopende jaar
— actuele verwachting lopende jaar
— begroting ‘”nieuwe “ jaar.
(*) Een samengevat Balansplaatje (Actiefzijde en Passiefzijde ), met nadruk op onderscheid
naar Vrije Reserves, Bestemmingsreserves en Voorzieningen.
(*) Een weergave van de Investeringsplannen voor de komende jaren, aangevuld met het
verloop van de Afschrijvingen en de Liquiditeitspositie (financieringsverloop ).
NB: bovenstaande cijferreeksen ook aan te vullen met grafieken per onderdeel.

 

 

Deze aanbevelingen, in een ietwat uitgewerkte vorm, zijn destijds bij de wethouder neergelegd. De Vrienden kregen de indruk dat zulks zijn weerslag zou gaan krijgen in de publicatie over de begroting 2021 in DWK. Helaas is dat (nog?) niet gebeurd.
Weliswaar vermeldt de Infographic in de krant “leuke cijfers“, maar echt inzichtelijk is het niet.

Additioneel melden we nog onderstaande “ zorgpunten “:
(*) Inkomsten Gemeentefonds. Voor 2020 begroot op € 36.3 mln. (zie DWK weergave).
Voor de jaren 2021 en volgende jaren worden concrete bedragen als de te verwachten reductie van deze Rijksbijdrage opgevoerd.
Waarop zijn deze schattingen gebaseerd en hoe betrouwbaar zijn ze ( blz. 179)?
(*) Voor de OZB-inkomsten wordt gemeld dat de tariefstelling voor 2021 nog moet plaats
vinden! Maar met welke tariefswijzigingen, of anderszins, is dan in de begroting gerekend?
(*) De financiering van de investeringsuitgaven (begroot op € 44.0 mln. voor de jaren 2021-
2024 ) vereist “leningen aangaan “. In de begroting (blz. 22) wordt evenwel gemeld dat
“ervaringsgegevens“ uitwijzen dat gecorrigeerd planningsoptimisme de uitgaven zal drukken en dat eind 2024 nog € 4.0 mln. “in kas zal zijn“.
Een merkwaardige planningsacrobatiek die niet acceptabel is. Ergo: investeringen schrappen of concreet doorschuiven.
(*) Wel worden “ De Stokstaartjes“ genoemd, maar er wordt niet een budget opgevoerd voor de saneringskosten van de Gemeentewerf. Hoe zit dat nu ?

Bij voorbaat dank voor uw aandacht en in de hoop een reactie van U te mogen ontvangen,

Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur van de Verenging Vrienden van Wassenaar

 

J.J. Bakker
voorzitter

 

Back To Top