Skip to content

Ontwikkelingen OenO gebouw

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Wassenaar
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

Betreft: Ontwikkelingen OenO gebouw

Geacht College,

Op maandag 25 januari jl. heeft een overleg met de bewoners uit Oostdorp en omgeving plaatsgevonden over de plannen van de gemeente met het voormalige O&O-gebouw.
De wethouders mw. Zweerts de Jong en de heer Bloemendaal en het Leger des Heils hebben omwonenden bijgepraat over de ontwikkelingen rondom dit gebouw. Het is de bedoeling dat daar 33 studio’s voor een vorm van beschermd wonen gerealiseerd worden, bestemd voor opvang van mensen uit Wassenaar en uit de regio die een lichte begeleiding nodig hebben.

Uit de bijeenkomst bleek dat de bewoners nog niet gerust zijn over de plannen. Als heikel probleem werd o.a. ook de verkeers- en parkeersituatie genoemd.
De Vrienden hebben de indruk gekregen dat deze problematiek door de gemeente wordt onderschat en te gemakkelijk wordt afgedaan. Niet duidelijk was nog bijv. van welke parkeernormen de gemeente uit zal gaan bij deze plannen.

Duidelijk is dat de huidige verkeers- en parkeerdruk in de wijk zal toenemen door de extra verkeersbewegingen van o.a. personeel/begeleiders, busjes die bewoners komen ophalen en brengen voor de dagbesteding en hun bezoekers. Ook 33 fietsen nemen veel ruimte in. Of worden de fietsen straks inpandig gestald?
Met eventuele latere extra woningbouw op de binnenplaats van het OenO, benoemd door de wethouder als next step, neemt deze verkeersdruk nog verder toe.

De Vrienden verzoeken het college dan ook deze problematiek goed te onderzoeken en te bewerkstellingen dat in de klankbordgroep serieus aandacht wordt gegeven aan de zorgen van de omwonenden hierover en dat tot gedragen oplossingen wordt gekomen.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groeten,
Namens het dagelijks bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar
w.g.

J.J. Bakker,
voorzitter

Back To Top