Skip to content

Onderwerp: Herinrichting gemeentewerf | Wassenaar, 13 april 2021

Geacht college,
Recent (d.d. 28 maart) stuurden enkele bezorgde inwoners van onze gemeente mede namens het Buurtplatform Centrum een brief aan de Raads- en commissieleden van de gemeenteraad waarin zij hun bezorgdheid uiten over de in hun ogen onjuiste aanpak voor de herinrichting van de gemeentewerf.
Op 29 maart jl. heeft Buro FARO enkele scenario’s voor de herinrichting van de gemeentewerf gepresenteerd. Deze scenario’s zijn in opdracht van de Raad opgesteld.

De buurtbewoners vragen de Raads- en commissieleden:
– Stem niet in met (één van) de scenario’s;
– Vraag de wethouder om een integraal plan, beginnend bij de basis, zodat dit gebied tot in den eeuwen en met duidelijke kosten voor en door de gemeente kan worden opgesteld;
– Adviseer hem de geprojecteerde hoog(3-lagen)bouw aan de Havenstraat te wijzigen naar lagere, passende bouw aldaar en de hoogbouw te verplaatsen richting het water;
– Neem geen overhaaste beslissingen omwille van snelheid en druk vanwege de behoefte aan woningen, beter langzamer en goed, dan later problemen en hogere kosten.

De presentatie op 29 maart heeft voor zover bekend nog niet geleid tot enig besluit.
De opdracht van de Raad om enkele scenario’s uit te werken heeft bij de omwonenden voor veel onrust gezorgd. Onduidelijk is wat de status is van de scenario’s, hoe deze passen in de stappen die vanwege bestaande wet- en regelgeving moeten worden gezet en wat dientengevolge de rechten en plichten van de direct betrokkenen zijn.
De indruk is gewekt dat nu plannen worden uitgewerkt om op korte termijn enige woningen te kunnen bouwen. De mededeling die aan omwonenden in informeel overleg namens de gemeente is gedaan dat het hier slechts een vingeroefening betreft, vooruitlopend op een aanpak waarin planontwikkeling, participatie en bodemsanering op de juiste wijze en in de juiste volgorde een plek krijgen, wekt onvoldoende vertrouwen. Daarvoor lijken de plannen al in een te ver gevorderd stadium.
De herinrichting en herbestemming van de gemeentewerf vergt vanwege de bodemverontreiniging van het terrein een extra zorgvuldige aanpak.
De verontreiniging vinden wij een kwestie die het gehele dorp aangaat. Daarom verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om hierover duidelijkheid te verschaffen. Wij zijn van mening dat aan de

eventuele woningbouw op het terrein de voorwaarde moet worden gesteld dat eerst alle noodzakelijke (sanerings-)maatregelen worden getroffen voordat met de herinrichting van het terrein (inclusief eventuele sloop of functiewijziging van het gemeentekantoor) wordt gestart.
Verzoek
Wij verzoeken u:
1. Een integraal saneringsplan op te stellen met kostenraming.
2. In het saneringsplan ook aan te geven waar absoluut niet gebouwd gaat worden.
3. Aan te geven welke maatregelen u gaat treffen en wanneer deze worden uitgevoerd. (inclusief maatregelen betreffende verontreiniging buiten de gemeentewerf)
4. De bewoners en direct betrokkenen actief te betrekken bij het opstellen van het saneringsplan en bij de planning voor de uitvoering daarvan.
Een kopie van deze brief is toegezonden aan de leden van de Gemeenteraad.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar

J.J. Bakker
(voorzitter)

 

Back To Top