Skip to content

Notulen van de Speciale Algemene Leden Vergadering (ALV) 2 mei 2022

Notulen van de Speciale Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar i.v.m. het voorstel tot wijziging van de statuten d.d. 2 mei 2022 om 20.00 uur in de Warenar te Wassenaar
(goedgekeurd en vastgesteld in de ALV van 16-11-2022)

Aanwezig: 27  geregistreerde leden waarvan 5 leden van het Dagelijks Bestuur.
Met kennisgeving afwezig: 8 leden. 

1. Welkom, opening en mededelingen door voorzitter Jacob Jan Bakker

De voorzitter, Jacob Jan Bakker, heet iedereen van harte welkom voor deze korte bijzondere ALV i.v.m. de voorgenomen wijziging van statuten en Huishoudelijk reglement.

Vooraf wil hij 2 zaken hierover zeggen.

  1. Op dit moment lijkt er goede aanleiding te zijn om de statuten op een aantal punten te moderniseren, afgezien van wettelijk eisen. De structuur vinden wij niet meer van deze tijd, hetgeen ook bevestigd werd door de voorafgaande Algemeen bestuursvergadering, waarin het aantal aanwezige leden heel klein was.
  2. Voorafgaand aan deze bespreking heeft een van onze leden zijn vrees geuit dat de onafhankelijkheid van de vereniging in het geding zou komen. Dit lid, dat helaas vandaag niet aanwezig kon zijn, heeft het voorstel gedaan om in de statuten op te nemen het verbod voor bestuursleden van de vereniging om enige politieke functie uit te oefenen. Daarover is met dat lid gesproken, omdat voor het bestuur niet duidelijk was waar je de grens zou moeten trekken. Discussies hierover zou het bestuur willen voorkomen. De vereniging heeft zich al  55 jaar prima gered zonder zo’n verbod in de statuten. Met dit lid is daarom afgesproken om in plaats hiervan in de notulen duidelijk het karakter van de vereniging vast te leggen. We willen hierbij dan ook nogmaals benadrukken dat de Vereniging van Vrienden van Wassenaar een neutrale, onafhankelijke vereniging zonder politieke intenties, verbindingen of bedoelingen is. Bij uw besluitvorming over de statutenwijziging verzoeken wij u dit aspect mee te wegen.

2. Voorstel tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
Jan de Roij licht de overwegingen voor en de concrete wijzigingen van de statuten toe en verwijst daartoe naar de oplegnotitie waarin een en ander is verwoord.

Hij verwoordt dat sinds de oprichting van de vereniging in 1967 met duizenden leden de huidige omvang van de vereniging ( ca. 450 leden) een afgeslankte bestuursstructuur (geen AB en DB naast elkaar) rechtvaardigt, dat de statuten op een aantal onderdelen in de loop der jaren zijn gaan divergeren met de werkelijkheid/praktijk (wat betreft de rol van algemeen bestuur en algemene ledenvergaderingen), wat juridisch niet houdbaar is. En tot slot de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die o.a. nadere regels inzake tegenstrijdig belang, belet en ontstentenis vereist. Dit noodzaakt tot een aanpassing van de statuten. Deze zijn nu in overeenstemming gebracht met de praktijk door het algemeen bestuur om te vormen in een adviesraad. Verder is de positie van de leden verduidelijkt en verstevigd, o.a. door de WBTR, nadere omschrijving van de gang van zaken in de algemene ledenvergadering en door het recht op schorsing van bestuursleden op te nemen. Ook is rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen m.b.t. digitale communicatiemiddelen en stemming langs elektronische weg.

Tot slot is de doelstelling aangepast; “recreatiemogelijkheden” is geen zelfstandige doelstelling meer. In plaats hiervan wordt gesproken over “woongenot”. Recreatie maakt hiervan onderdeel uit en wordt bezien vanuit het perspectief van de leefbaarheid en het woongenot. Tevens wordt door deze combinatie een zekere sociale dimensie toegevoegd als aandachtsgebied van de vereniging.

Dit voorstel tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement is ook besproken en  unaniem goedgekeurd in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 november 2021.

De heer Schreiner juicht de wijziging van de doelstelling van de statuten toe, waarbij recreatie als specifieke doelstelling komt te vervallen, maar vraagt wat bedoeld wordt met ”het eigen karakter van de gemeente” in artikel 2 en over welke gemeente we het dan hebben in geval Wassenaar onverhoopt door Den Haag wordt geannexeerd. Na enige toelichting hierop door de voorzitter , waarbij o.a. wordt verwezen naar een onderzoek in het kader van het lustrum t.g.v. het  50 jarig bestaan, waarin Wassenaar een uniek dorp werd genoemd, o.a. door de volgende kenmerken: een groen dorp, parel aan de Noordzee, en ook door de verenigingscultuur en sociale cohesie. Verder hebben De Vrienden zich altijd verzet tegen een fusie met andere gemeenten.

Na enige discussie, waarbij voor- en nadelen van het vervangen van het woord “gemeente” door het woord “Wassenaar” in de doelstelling (aanhef van artikel 2) in relatie tot de zelfstandigheid van de gemeente Wassenaar en de rol van De Vrienden m.b.t. ons dorp door o.a. de heer Hendrickx, de heer Van Rossem, mevrouw Pauli en mevrouw Verhagen , wordt ingestemd met het voorstel / amendement om in de aanhef van artikel 2  tweemaal op te nemen “gemeente Wassenaar”.
Tot slot besluit de vergadering  op voorstel van de voorzitter tot:

  • Het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar overeenkomstig de concept gewijzigde statuten en het concept gewijzigde huishoudelijk reglement, opgesteld door Ohmann Notariaat B.V. d.d. 27 oktober 2021 ( inclusief de hiervoor genoemde technische wijziging van de doelstelling);
  • Het machtigen van iedere bestuurder van de Vereniging, alsmede iedere (toegevoegd) notaris, kandidaat-notaris en medewerker van Ohmann Notariaat B.V. de statutenwijziging van de Vereniging verder af te wikkelen.

De voorzitter dankt de leden en geeft aan dat met de nu aangenomen modernisering van de statuten en het  huishoudelijk reglement de vereniging weer jaren voort kan.

3. Rondvraag en Sluiting

De heer Van Wijngaarden vraagt aandacht voor de menselijke kant van de opvang van de Oekraïners in ons dorp bij particulieren en door de gemeente. Hij doet een oproep om de mensen Wassenaar te leren kennen en mee te nemen in Wassenaar, bijv. voor een wandeling, fietsen of sportactiviteit, of vertel wat over het dorp. Mevrouw Smulders attendeert in dit verband op taal-wandelinitiatieven van de bibliotheek Wassenaar. Desgevraagd deel hij mee dat via Vluchtelingenwerk in contact gekomen kan worden met  de hier gehuisveste Oekraïners.

Andere zaak waarvoor hij aandacht vraagt is dat na de oorlog flinke inspanningen geleverd moeten worden voor de wederopbouw en zijn vraag is of Wassenaar hier aan kan bijdragen door een vriendschapsband aan te gaan met een dorp bijvoorbeeld in de buurt van Kiev, waar de gemeente, bedrijven en burgers  hun schouders onder willen zetten.

De voorzitter dank de heer Van Wijngaanden voor zijn inzet en oproep; het is een interessante zaak om straks aan de burgemeester voor te leggen; hij zal tevoren aan de burgemeester vragen om hier straks op in te gaan.

Hij dankt de leden voor hun bijdrage aan deze vergadering en sluit de vergadering om 20.30 uur.

Back To Top