Skip to content

Notulen van de Reguliere Algemene Leden Vergadering (ALV) 2 mei 2022

Notulen van de Reguliere Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar d.d. 2 mei 2022 om 20.30 uur, aansluitend aan de Speciale ALV, in de Warenar te Wassenaar,
(
goedgekeurd en vastgesteld in de ALV van 16-11-2022)

Aanwezig: 27 geregistreerde leden waarvan 5 leden van het Dagelijks Bestuur.
Met kennisgeving afwezig: 8 leden.

1. Welkom, opening en mededelingen door voorzitter Jacob Jan Bakker
De voorzitter, Jacob Jan Bakker, heet iedereen van harte welkom bij deze reguliere ALV, waarin o.a. de jaarstukken 2021 besproken zullen worden. Hij is blij dat we eindelijk weer in de Warenar bijeen kunnen komen, weer in ons normale ritme kunnen komen en als vereniging de dingen kunnen doen waarvoor we zijn opgericht.

2. Notulen van de Online ALV van 20 januari 2022
De voorzitter stelt de notulen van de ALV van 20 januari jl.  aan de orde, dit was een digitale vergadering, hopelijk de laatste. Hij vraagt of er tekstuele opmerkingen of vragen naar aanleiding van het verslag zijn. De notulen worden bij acclamatie zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

3. Ingekomen/ verzonden stukken en mededelingen
Desgevraagd deelt mevrouw Hofman mee dat er een aantal berichten van verhindering is ontvangen.

4. Beknopt jaaroverzicht van de vereniging
De voorzitter geeft aan dat het een beknopt jaaroverzicht zal zijn, een deel van de onderwerpen is reeds aan de orde geweest bij de ALV op 20 januari jl.. Sindsdien is er m.b.t. Wassenaar niet veel veranderd.

Verkeer : grote inzet, mager resultaat
M.b.t. Verkeer is op dit moment niet duidelijk wat er gaat gebeuren. Over het  verkeersplan van het college waren de meningen verdeeld; Na behandeling in de raad is in december  besloten dit plan  voor inspraak voor te leggen aan de inwoners, waarna het college met een definitief plan zou komen.  Hier wachten we nog steeds op . Hij  hoopt dat bij de coalitiebesprekingen heldere conclusies worden getrokken en stappen worden gezet om het verkeersprobleem aan te pakken. De Vrienden zullen goed de vinger aan de pols houden; het is inmiddels een probleem dat alle wijken raakt.

Woningbouw in Wassenaar : Neem beslissingen!
De voorzitter vervolgt dat hij hier wil volstaan met een oproep aan de gemeente: neem eens besluiten. Gelukkig zijn er wel particuliere initiatieven die leiden tot bouwen, maar voor de gemeente moet het toch mogelijk zijn, met behoud van het unieke karakter van onze gemeente en alles wat hier bij hoort,  door te pakken op zaken die al lang in de pijplijn zitten. Gemeente doe je huiswerk zorgvuldig, bijv. m.b.t. de gemeentewerf,  maar stel het niet eindeloos uit. De Vrienden zullen hier bovenop blijven zitten.

ANWB en Duindigt : Rol van buurtverenigingen?
De voorzitter geeft aan dat het bij beide om grote projecten gaat. Daarbij is het ons gebleken dat de gemeente moeite heeft om met buurtverenigingen goed contact houden, hoewel zij daartoe wel haar best doet maar het leidt wederzijds niet tot een positief gevoel over dit contact. De Vrienden wil hier graag een rol in spelen om met de buurtverenigingen en de gemeente in gesprek te gaan over de vraag wat verwachten we van elkaar, welke rol vervult de buurtvereniging en hoe verhoudt zich dit tot individuele buurtbewoners. Hier is verbetering in de samenwerking mogelijk en nodig.

Valkenhorst en invulling groene buffer : Wat staat ons te wachten?
De voorzitter vervolgt dat de huidige wethouder in het dossier Valkenhorst is uitgespeeld. Hebben we nog wel iets te vertellen? Doen we nog wel mee als Wassenaar bij de plannen voor dit gebied, zoals bij voorbeeld windmolens bij het Valkenburgse meer en welke invloed hebben we dan? De invulling van de groene buffer moet nog plaatsvinden. De Vrienden zijn zeer ontevreden over de beperkte gebiedsvisie groene zone. Omdat belangrijke onderwerpen als natuur en cultuurhistorie niet werden genoemd. Daar willen we gemeente houden aan het maken van fatsoenlijk beleid.

Energietransitie duidelijkheid én handen / voeten aan participatie
Na een moeizame start van de klimaattafels zijn we daar als De Vrienden inmiddels positief over, aldus de voorzitter; er wordt goed gepraat met de mensen die het betreft en de inwoners die niet goed weten wat zij aan isolatie van hun huis e.d. kunnen doen. We hopen dat dit op deze wijze zal worden voortgezet.

Warenar
Dat we hier zitten is voor belangrijk deel te danken aan de stichting beheer Warenar die verantwoordelijk is voor de programmering en de exploitatie. Daarnaast moest hiervoor natuurlijk het gebouw behouden blijven. Door het initiatief van de parochie lijkt het hiermee de goede kant op te gaan.

Naar aanleiding van dit overzicht wil mevrouw Pauli graag een paar opmerkingen maken.
M.b.t. de woningbouw, die hard nodig is,  zou zij graag meer inzicht willen hebben in voor wie er gebouwd moet worden in Wassenaar. Waar is behoefte aan: starters of doorstoomwoningen, woningen voor gezinnen met middeninkomens etc.  Misschien zouden De Vrienden initiatief kunnen nemen en een rol spelen om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
Verder vindt zij particuliere initiatieven in deze prima, maar er moet wel voor gewaakt worden dat het unieke karakter van Wassenaar hierdoor niet aangetast wordt. De heer Barge beaamt dit en geeft een concreet voorbeeld.

M.b.t. buurtverenigingen geeft mevrouw Pauli aan dat er een groot spanningsveld is, naar haar oordeel, omdat zij niet democratisch gekozen zijn en er door de gemeente verwacht worden dat zij de buurt vertegenwoordigen.

De voorzitter onderkent dit en verwijst naar het eerder geopperde plan om in gesprek te gaan met elkaar over de verwachtingen over en weer. Uiteindelijk draait het om hoe je burgerparticipatie concreet handen en voeten geeft.

N.a.v. een korte discussie over het onvoldoende zorgvuldig bewaken van het unieke karakter en het beschermde dorpsgezicht door de welstandscommissie en de gemeente brengt de voorzitter de handelwijze m.b.t. het nieuwe beleid voor het plaatsen van zonnepanelen ter sprake. De Vrienden hebben ruim 2 jaar geleden aan de wethouder gevraagd hiervoor beleid te maken. Dit is in december 2021 door de raad vastgesteld, maar nog steeds niet is gepubliceerd en dus wordt deze dus ook niet door de welstandscommissie toegepast. Dit verdient niet de schoonheidsprijs.

Mw. van Rossem voegt toe dat ook de Historische Verenging “Oud Wassenaer” wanbeleid van de gemeente op cultuurhistorisch vlak ziet, waarbij aanpassingen aan panden later door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed worden afgekeurd.

5. Financiën

–    Jaarrekening 2021 (zie uitnodiging ALV 11-4-2022 d.d. 26-3-2022)
De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers over 2021. Het flinke positieve resultaat – € 7.213- wordt veroorzaakt door de weinige activiteiten het afgelopen jaar door Corona. De contributies vielen iets lager uit dan vorig jaar – €11.433 t.o.v. €11.510 -; door iets minder leden – nu ca 450 -. De uitgaven waren veel lager en met name de post bijeenkomsten en vergaderingen. De kosten voor de post secretariaat en administratie waren echter veel hoger. Dit wordt veroorzaakt door de notariskosten i.v.m. de nieuwe statuten, die niet waren begroot. Het positieve resultaat wordt conform besluit in de ALV op 20-1-2022, toegevoegd aan de bestemmingsreserve( €5.900) en aan het eigen vermogen (€22.112), wat leidt tot een totaal vermogen van  € 28.012. Hij wil deze in de loop van het jaar in elkaar laten opgaan, tenzij er een specifieke bestemming is voor die gelden die de bestemmingsreserve rechtvaardigt. Naar aanleiding van een vraag van de heer Schreiner deelt hij mee dat er op dit moment geen concrete bestemming (meer) is. In de voorafgaande vergadering van het algemeen bestuur is hier ook over gespreken. Het bestuur gaat zich dit jaar beraden op wat te doen met dit eigen vermogen.
Gedacht kan worden om een deel als reserve voor onvoorziene zaken (onderzoeken ,adviezen of procedures e.d.). aan te houden. Daarnaast wil het bestuur meer aandacht geven aan ledenwerving en de bekendheid van de vereniging. Tot slot is het idee geopperd om ter gelegenheid van het lustrum iets tastbaars aan te bieden aan de gemeente, waarmee ook De Vrienden zichtbaar(der) worden voor leden en alle Wassenaarders.

Mevrouw Verhagen merkt op dat er in de presentatie verkeerde bedragen staan bij de gerealiseerde inkomsten 2020. De penningmeester verontschuldigt zich hiervoor, maar verzekert dat dit in het officiële financiële verslag correct is opgenomen.

De voorzitter geeft aan dat de nieuwe bestemmingen te zijner tijd aan de leden zullen worden voorgelegd.

–    Verslag kascommissie / Décharge bestuur

De heer Leembruggen leest het verslag van de kascommissie voor. Waarbij hij o.a. aangeeft dat er geen onjuistheden zijn aangetroffen en dat de administratie er zeer verzorgd uit ziet. Gezien het hoge vermogen verzoekt de commissie aan het bestuur om extra activiteiten te ondernemen, met name gericht op meer bekendheid en meer leden, nu de situatie rond Covid-19 is gewijzigd.

Tot slot stelt de kascommissie voor aan de algemene vergadering om het bestuur te dechargeren voor het financieel beheer en de penningmeester voor de rekening en verantwoording over het jaar 2021, waarvoor hem dank toekomt.

Bij acclamatie wordt aan het Dagelijks Bestuur decharge verleend en worden de jaarrekening 2021 van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar  goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter bedankt de leden.

  1. Benoeming leden Kascommissie

De heer Ph. Leembruggen en Mw. M. Bellekom-Vogels zijn bereid hun werk als kascommissie nog een jaar voortzetten. De leden stemmen hiermee in; zij worden benoemd voor het jaar 2022.

6. Rondvraag en Sluiting
De heer Schreiner vraagt aandacht voor een slimme en creatieve aanpak om nieuwe leden te werven; wellicht zou ieder die hier aanwezig is zijn/haar buren kunnen lid maken. De voorzitter dankt voor de suggestie en geeft aan dat het bestuur graag open staat voor suggesties van leden.

De heer van Wijngaarden doet de suggestie voor ledenwerving te beginnen bij de jeugd en daartoe de contacten me de scholen actief mee te nemen in de ledenwervingscampagne, bijv. door een geschiedenisproject te organiseren.
De heer Buurke vraagt allereerst aandacht voor het plan om in Wassenaar een 30 km beleid in te voeren; hij pleit voor controle hierop of als dat niet mogelijk is aanpassing van de inrichting van de wegen, zoals in Frankrijk, zodat niet harder dan 30 km kan worden gereden.

Het gemotoriseerde verkeer naar Meijendel vindt hij zeer zorgelijk en pleit ervoor om in gesprek te gaan met Den Haag om ook aan de Haagse/Scheveningse kant een ontsluiting te maken met parkeermogelijkheid.

Hij voelt zich zeer benadeeld door het opheffen van de geldautomaten wat hij een wanbeleid vindt van deze banken. De veiligheid en het comfort van de geldmaatje vindt bij beneden de maat.

De voorzitter geeft aan dat deze punten De Vrienden aan het hart gaan en dat die de aandacht van De Vrienden verdienen.

Tot slot deelt de voorzitter mee dat De Vrienden op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter en doet een oproep aan de leden om kandidaten hiervoor door te geven aan het bestuur.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de leden voor hun bijdrage. Na een korte pauze volgt het openbare deel met de presentatie van de burgemeester.

Back To Top