Skip to content

Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) 24 april 2023

Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar d.d. 24 april 2023 om 19.30 in de Warenar te Wassenaar
(goedgekeurd en vastgesteld in ALV 27-11-2023)

Aanwezig: 55 geregistreerde leden waarvan 5 leden van het Dagelijks Bestuur.
Met kennisgeving afwezig: 8 leden.

1. Welkom en opening door voorzitter Theo Overdevest
De voorzitter, Theo Overdevest, heet iedereen van harte welkom bij deze ALV; hij is blij met de grote opkomst. Hij memoreert dat 2 berichten zijn uitgegaan i.v.m. deze ALV: een met de agenda en de stukken, behoudens het overzicht van kandidaten voor de adviesraad, dat het tweede bericht betrof. Verder deelt de voorzitter mee dat hij agendapunten 4 (uitgangspunten erelidmaatschap) en 5 (Jaaroverzicht voorzitter) zal omdraaien: eerst zijn jaaroverzicht en dan alle zgn. huishoudelijke zaken.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. Bericht van verhindering is ontvangen van 8 leden.

3. Notulen van de ALV van 16 november 2022
De voorzitter stelt de notulen van de ALV van 16 november 2022  aan de orde. Hij vraagt of er tekstuele opmerkingen of vragen naar aanleiding van het verslag zijn. De notulen worden bij acclamatie zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

4. Beknopt jaaroverzicht van de vereniging
De voorzitter geeft aan dat hij bij zijn jaaroverzicht, ook wat terug zal kijken op wat er dit jaar is gebeurd en staat te gebeuren.

Bestuurszaken
Allereerst noemt de voorzitter de benoeming in de ALV in november 2022 van een nieuw bestuurslid, Mark Knevel, en de voorzitterswisseling, waarbij hartelijk van Jacob Jan Bakker afscheid werd genomen en Theo Overdevest het voorzitterschap van de vereniging van hem over nam.

Verder memoreert hij de (nieuwe) activiteiten die zichtbaar voor de leden zijn ondernomen, nl. de maandelijkse digitale nieuwsbrieven vanaf eind 2022, de tweewekelijkse columns in De Wassenaarse Krant, die goed gelezen wordt en soms tot kritische reacties leiden, en de fysieke nieuwsbrief die in juli 2022 op uw deurmat viel.

Het 2e item is de instelling van de adviesraad. Dat heeft vorig jaar de nodige aandacht van het bestuur gevraagd. Met de wijk-, buurt- en bewonersverenigingen is daarop op 23 januari jl. een extra bijeenkomst belegd in de Warenar. Daarbij waren als speciale gasten aanwezig de burgemeester en de wijkmanager van de gemeente. Het was een plezierige avond. Daarbij werd o.a. toegelicht wat de adviesraad inhoudt, ook is gesproken over hoe met elkaar en met de gemeente samenwerking gestalte kan krijgen. Hij dankt de vertegenwoordigers van deze wijk-, buurt- en bewoners-verenigingen voor hun inzet die avond en hun voordrachten door de adviesraad. Vandaag vindt de afronding plaats met een bekrachtiging van de benoeming van de leden van de adviesraad.

Bestuur Wassenaar
Na de verkiezingen in maart 2022 zijn we begonnen met een nieuwe gemeenteraad. De verkiezingsuitslag maakte duidelijk dat de twee grootste partijen met elkaar aan de slag moesten gaan. Dat hebben zij ook gedaan, maar helaas nam dat in december een andere wending.  Daarom hebben we vanavond een andere wethouder te gast, dan in onze laatste ALV in november, toen wethouder Bart Boon van fysieke leefomgeving een mooie presentatie verzorgde over Valkenhorst en de groene zone.

Vervolgens memoreert hij de topics bij het bestuur van Wassenaar het afgelopen jaar.
1. Het verkeersplan, dat volop in beweging is wat uitwerking betreft in samenwerking met de buurtverenigingen per wijk.  In plaats van het uitrollen van een algemene 30 km zone voor het dorp wordt het nu gefaseerd en meer getemporiseerd per wijk aangepakt.
2. De Lokale Energie Strategie (LES), die is aangenomen en een groot item voor de toekomst van ons dorp is. De data m.b.t. gasvrij komen steeds dichter bij. De vraag is of de transitie naar gasvrij wel haalbaar is voor alle woningen in Wassenaar en betaalbaar is voor iedereen.
3. Vestigingsbeleid ondernemers. De Vrienden zijn benaderd door ondernemers om een bijdrage te leveren aan een visie op een vestigingsbeleid voor ondernemers in Wassenaar.
4. Warenar. Hoe gaat het hier verder mee? In het verleden hebben De Vrienden hier veel energie in gestoken. Uiteindelijk heeft het niet geleid tot een overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar, die in het gebouw wilde investeren. Het is weer aan de politiek wat er nu mee gaat gebeuren. Duidelijk is in ieder geval wel dat het theater en de dorpshuisfunctie behouden blijven, wat voor De Vrienden een belangrijk issue was. We blijven dit ontwerp goed volgen.
5. Gemeentewerf. Binnenkort is meer informatie te verwachten over de ontwikkelingen; er vindt regelmatig contact met de buurt plaats. Mooi is  dat alle bewoners in de gelegenheid zijn gesteld op kosten van de gemeente in hun tuinen grondmonsters te laten uitvoeren. We wachten op de verdere (bouw)plannen van de gemeente.

Groene Kraag Wassenaar

Dat is de zuidrand met Duindigt, de noordkant met de Groene zone en op beide flanken het duingebied en de groene weide. Dit heeft van de gemeente altijd al veel inspanningen gevraagd om dit groen te houden. Ook heeft het altijd de volle aandacht van De Vrienden gehad. Hij noemt in dit verband het boekje “Natuurlijk Wassenaar” dat bij het 25 jarig bestaan van De Vrienden is uitgegeven en nog steeds actueel is.

In dit verband roept hij de leden op om  voor het volgende jubileum met het bestuur mee te denken en suggesties en ideeën met het bestuur te delen om iets te doen voor Wassenaar en de Wassenaarders als De Vrienden van Wassenaar.

Uniek is dat de vereniging beroep heeft aangetekend tegen het bestemmingsplan Valkenhorst van de gemeente Katwijk, samen met St. Valkenburg Groen, de stichting Duinbehoud en de gemeente Wassenaar. Dit heeft m.n. van doen met de plannen van Katwijk voor de bouwhoogte tot aan de rand van de Groene zone van Wassenaar. De Vrienden zijn veder uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van de Groene zone in een gemeentelijke projectgroep.

Ook aan de zuidrand staat het nodige te gebeuren, al is het al langere tijd stil rondom de plannen voor Duindigt. Samen met de buurtvereniging trekken De Vrienden in deze op. Als er huizen komen dan moet er een goede ontsluiting via de provinciale weg komen. De heer Borking noemt ook de bebouwing van het terrein van het ANWB-gebouw. De voorzitter meldt dat dit kritisch wordt gevolgd door de wijkvereniging Benoordenhout, die bezwaar heeft aangetekend tegen het bestemmingsplan van de gemeente. De Vrienden onderhouden met hen contact hierover. Hiermee sluit de voorzitter zijn jaaroverzicht af.

5. Uitgangspunten Erelidmaatschap
De voorzitter deelt mee dat de statuten in artikel 4 het erelidmaatschap kennen, maar dat de uitwerking in het huishoudelijk reglement kan geschieden. Het voorstel dat voorligt betreft deze uitwerking in het huishoudelijk reglement.

Naar aanleiding van het voorstel worden enkele vragen gesteld. De voorzitter verduidelijkt op verzoek van de heer Bonke waarom ook niet-leden het erelidmaatschap kunnen verkrijgen, bevestigt de heren Leembruggen en Borking dat een erelid geen contributie betaalt, maar verder dezelfde rechten en plichten heeft als een gewoon lid. In antwoord op een vraag van de heer Barge deelt de voorzitter mee dat er momenteel 1 erelid is en dat de criteria ook beogen dit beperkt te houden; een besluit hierover met 2/3 van de uitgebrachte stemmen beoogt verder dat het voorstel breed gedragen wordt binnen de vereniging.

Tot slot gaat de vergadering op voorstel van de voorzitter onder luid applaus akkoord met de aanvulling van het huishoudelijk reglement met artikel 1A inzake het erelidmaatschap conform het bij de agenda gevoegde voorstel. De voorzitter dankt de leden.

6. Benoeming leden Adviesraad
De voorzitter licht toe dat leden van de adviesraad zijn de wijk-, buurt- en bewonersverenigingen zelf. In november vorig jaar heeft de ledenvergadering besloten dat het bestuur met de samenstelling van de adviesraad aan de slag zou gaan. Hierbij doen wij de algemene ledenvergadering de voordracht daartoe.

Het gaat om 17 verenigingen, lid van De Vrienden, die zich hebben aangemeld. Verder is er 1 gastlidmaatschap, het Bewonersplatform Centrum. Vanwege zijn bestuurlijke structuur kunnen zij geen lid worden van De Vrienden. Vanwege de ontwikkelingen rond het centrum werd een vertegenwoordiger namens het centrum op prijs gesteld. Daarom is het gastlidmaatschap aangeboden. Daarmee moeten de leden ook akkoord gaan.

In antwoord op een vraag van de heer Van Leeuwen deelt de voorzitter mee, dat alle verenigingen die lid zijn van De Vrienden deelnemen aan de adviesraad. Mw. Hofman vult desgevraagd aan dat een buurtvereniging geen lid is en een buurtvereniging zichzelf aan het opheffen is.

De heer Derks merkt op dat door interne problemen zijn buurtvereniging op dit moment niet kan participeren in de adviesraad; hij verwacht op korte termijn duidelijkheid te kunnen geven.

Op voorstel van de voorzitter besluit de ledenvergadering bij acclamatie tot:
– benoeming van de 17 leden van de adviesraad, bestaande uit wijk-, buurt- en bewoners- verenigingen, lid van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar, , en
– benoeming van een organisatie als gast-lid van de adviesraad, geen lid van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar,
overeenkomstig het bij agendapunt 6 gevoegde voorstel, conform artikel 11 van de statuten.

De voorzitter deelt mee dat de eerste vergadering van de adviesraad in oktober/ november 2023 zal plaatsvinden en gehouden zal worden op locatie bij een buurtvereniging om meer uitwisseling op lokaal gebied te realiseren en nader met een buurt kennis te maken.

7. Financiën
–    Jaarrekening 2022 door penningmeester Marius Winters
De penningmeester, Marius Winters, geeft een toelichting op de cijfers over 2022. Allereerst de inkomstenkant. De contributie is in 2022 ongeveer op hetzelfde niveau als in 2021. Wel is het aantal leden fors gedaald naar 396 door het besluit van het bestuur om lidmaatschappen te beëindigen als er meer dan 1 jaar contributieachterstand is. Leden met meer dan 1 jaar contributieachterstand zijn intensief benaderd om alsnog te betalen; uiteindelijk zijn toch 44 leden uitgeschreven als lid. Op dit moment zijn er nog 7 leden met een contributieachterstand van 1 jaar. Afgezien van deze opschoningsactie is het ledenbestand vrij stabiel (16 opzeggingen en 18 nieuwe leden) en hopen we dat dit verder gaat groeien. Kijken we naar de uitgavenkant dat zien we een klein positief saldo van €765. Dit wijkt wel fors af van de begroting 2023 (€5.630)en de realisatie 2021 (€7.213). De redenen hiervoor zijn de fors hogere uitgaven voor bijeenkomsten (meer bijeenkomsten en m.n. het verkiezingsdebat) en publicaties ( m.n. de per post verspreide gedrukte nieuwsbrief en de gedrukte verkiezings-nieuwbrief). De kosten van de notaris voor de statutenwijziging zijn debet aan de hogere kosten voor secretariaat/administratie en het beroep bij de RvSt tegen het bestemmingsplan Valkenhorst voor hogere overige kosten.
Tot slot geeft hij een korte toelichting op de bezittingen en de schulden. Op de bank staat ruim €28.000. Het bestuur vindt een eigen vermogen van €12.000, ongeveer een jaar contributie-inkomsten, voldoende voor de continuïteit om een eventueel extreem slecht jaar te overbruggen. De rest van het eigen vermogen ultimo 2021 wordt toegevoegd aan de algemene reserve, die daarmee €16.777 bedraagt. De algemene reserve willen we met toestemming van de ALV gebruiken voor bijzondere activiteiten; hiervoor is nu nog geen specifieke bestemming.

Op verzoek van de heer Bonke licht de penningmeester de kosten van het verkiezingsdebat nader toe; deze bestaan o.a. uit de huur van de Warenar, koffie/thee-ontvangst, de streaming van het debat en de publiciteit er om heen.

Naar aanleiding van een vraag van de heer Van Rossem naar het aandeel van de portokosten in de hogere publicatiekosten, deelt de penningmeester mee dit nu niet exact te weten, maar dit schat op €300/400. Op deze kosten zou, aldus de heer Van Rossem bespaard kunnen worden door deze nieuwsbrief zelf rond te brengen. De penningmeester geeft aan dat het bestuur hiertoe bereid is als er voldoende vrijwilligers zijn om dit te doen; hij zal de suggestie meenemen.

Naar aanleiding van een vraag van de heer Borking merkt de penningmeester op dat een maal de jaarcontributie voor een vereniging als De Vrienden een redelijk bedrag is.

Vervolgens geeft de penningmeester het woord aan de heer Leembruggen die namens de kascommissie het woord zal doen.

–    Verslag kascommissie
De heer Leembruggen leest het verslag van de kascommissie voor. Waarbij hij o.a. aangeeft dat het een goed idee is geweest om de leden- en contributie-administratie te koppelen en dat de administratie er zeer verzorgd en overzichtelijk uit ziet. Vanwege de hoge kosten geeft hij verder aan dat overwogen zou kunnen worden om de kosten van het lijsttrekkersdebat te verdelen over 4 jaar.

De hoge algemene reserve vraagt, aldus de commissie, om extra activiteiten om De Vrienden beter voor het voetlicht te brengen, de zichtbaarheid te vergroten en om actief werk te maken van ledenwerving.

Tot slot stelt de kascommissie voor aan de algemene ledenvergadering om het bestuur te dechargeren voor het financieel beheer en de penningmeester voor de rekening en verantwoording over het jaar 2022, waarvoor hem onze grote dank toekomt.  De voorzitter deelt mee dat het bestuur op 27 april as. op de Koningsmarkt op de Berkhei zal staan om nieuwe leden te werven; hij hoopt dat de grens van 400 leden snel weer aangetikt kan worden.

– Décharge bestuur
Bij acclamatie wordt aan het bestuur decharge verleend voor het financieel beheer over 2022 en wordt de jaarrekening 2022 van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar  goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter bedankt de leden.

–    Benoeming leden Kascommissie 2024
De heer Leembruggen heeft te kennen gegeven te willen terugtreden uit de kascommissie. In zijn plaats zal de heer B. van Leeuwen voor het boekjaar 2023 toetreden tot de commissie.  Mw. M. Bellekom-Vogels is bereid haar werk in de kascommissie voortzetten. De leden stemmen hiermee in; zij worden benoemd voor het jaar 2024.

De heer Leembruggen wordt hartelijk bedankt voor de bewezen diensten de afgelopen jaren. De heer van Leeuwen wordt van harte welkom geheten.

8. Rondvraag / Sluiting
De heer van Rossem vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het beroepschrift tegen het bestemmingsplan Valkenhorst van de gemeente Katwijk.

De heer De Roij geeft aan dat de gemeente Katwijk een lijvig verweerschrift heeft ingediend, ook op de beroepen van de gemeente, St Valkenburg Groen en St Duinbehoud, waarin alle beroepsgronden op een na van tafel geveegd worden. Samen met St. Valkenburg Groen zullen wij het verweerschrift nader inhoudelijk bestuderen en bezien of de argumenten ons al dan niet overtuigen. Verder zijn we benieuwd hoe het nieuwe college met dit beroep om zal gaan; continueert de nieuwe wethouder het standpunt van wethouder Boon of slaan ze een andere weg in. Hierover willen we graag overleggen met de wethouder.

De heer Kerkhof vraag tot slot of er nog wel een gemeenteraad nodig is als het nieuwe systeem van samenwerking met de buurtvereniging in de adviesraad goed gaat functioneren. De voorzitter denkt dat als Wassenaar niet meer zelfstandig zou zijn dit een mooie burgerraad zou zijn, maar zover is het gelukkig niet. Dus we houden gewoon een gemeenteraad die ons vertegenwoordigt.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de leden voor hun bijdragen. Na een korte pauze volgt het openbare deel met presentaties over het thema natuur versus recreatie.

Back To Top